Batch Script Rebuild Icon & HardwareIDs

Thảo luận trong 'Tin Học - Lập Trình' bắt đầu bởi MaterSystem, 21 Tháng mười một 2014.


 1. MaterSystem

  MaterSystem Member Danh Tiếng

  683
  341
  63
  1. Rebuild Icon: nhiệm vụ chính trích xuất AVI, BMP, ICON, DIALOG, MENU cây tài nguyên (.avi, .bmp, .res), tự động tạo script mod ResHacker (tên_file_mod.txt), hỗ trợ công việc tạo gói IconPack với Skin Pack Install System

  Cấu trúc: gồm 3 file nằm cùng 1 thư mục
  + ResHacker.exe: file chương trình chính ResHacker
  + list.txt: danh sách file cần tạo script mod ResHacker
  + Rebuild Icon.bat: kịch bản tự động thực hiện nhiệm vụ trên

  Rebuild Icon.bat
  Show Spoiler
  Mã:
  @echo off
  cls
  setlocal enabledelayedexpansion
  for /f "tokens=*" %%i in (list.txt) do (echo %%~ni%%~xi
  md "%cd%\%%~ni%%~xi\file\"
  copy "%%i" "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi" 1>nul
  ResHacker.exe -extract "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi", "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi.rc", , ,
  call :script "%cd%\%%~ni%%~xi")
  setlocal disabledelayedexpansion
  pause
  exit
  
  :script
  echo [FILENAMES]>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo Exe="Backup\%~n1%~x1">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo SaveAs="NewFiles\%~n1%~x1">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo Log="Logs\%~n1%~x1.log">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo.>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo [COMMANDS]>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "AVI" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%~xk" == ".avi" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\AVI_%%i.avi" 1>nul
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\AVI_%%i.avi", AVI, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "BITMAP" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%~xk" == ".bmp" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\Bitmap_%%i.bmp" 1>nul
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Bitmap_%%i.bmp", BITMAP, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  for /f "tokens=1,2" %%i in ('find "DIALOG" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%j" == "DIALOG" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\Dialog_%%i.res", DIALOG, %%i,
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Dialog_%%i.res", DIALOG, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  if "%%j" == "DIALOGEX" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\DialogEx_%%i.res", DIALOG, %%i,
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\DialogEx_%%i.res", DIALOGEX, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "ICON" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%~xk" == ".ico" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\Icon_%%i.ico" 1>nul
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Icon_%%i.ico", ICONGROUP, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  for /f "tokens=1,2" %%i in ('find "MENU" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%j" == "MENU" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\Menu_%%i.res", Menu, %%i,
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Menu_%%i.res", MENU, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  if "%%j" == "MENUEX" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\MenuEx_%%i.res", MENU, %%i,
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\MenuEx_%%i.res", MENUEX, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1" "%cd%\%~n1%~x1\" 1>nul
  rd /s /q "%cd%\%~n1%~x1\file\"
  del /q "%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1"


  list.txt: danh sách tham khảo
  Show Spoiler
  Mã:
  C:\WINDOWS\system32\access.cpl
  C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
  C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
  C:\WINDOWS\system32\admparse.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\admparse.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\ahui.exe
  C:\WINDOWS\system32\appmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
  C:\WINDOWS\system32\asctrls.ocx
  C:\WINDOWS\system32\audiodev.dll
  C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
  C:\WINDOWS\system32\batmeter.dll
  C:\WINDOWS\system32\batt.dll
  C:\WINDOWS\system32\bcsprsrc.dll
  C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  C:\WINDOWS\system32\bthci.dll
  C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl
  C:\WINDOWS\system32\cabview.dll
  C:\WINDOWS\system32\calc.exe
  C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
  C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmdial32.dll
  C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll
  C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
  C:\WINDOWS\system32\compatUI.dll
  C:\WINDOWS\system32\console.dll
  C:\WINDOWS\system32\credui.dll
  C:\WINDOWS\system32\cscui.dll
  C:\WINDOWS\system32\dataclen.dll
  C:\WINDOWS\system32\ddeshare.exe
  C:\WINDOWS\system32\desk.cpl
  C:\WINDOWS\system32\deskadp.dll
  C:\WINDOWS\system32\deskmon.dll
  C:\WINDOWS\system32\deskperf.dll
  C:\WINDOWS\system32\devmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\dfrgres.dll
  C:\WINDOWS\system32\dfrgui.dll
  C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\dfshim.dll.mui
  C:\Program Files\Windows NT\dialer.exe
  C:\WINDOWS\system32\digest.dll
  C:\WINDOWS\system32\dinput.dll
  C:\WINDOWS\system32\diskcopy.dll
  C:\WINDOWS\system32\dmdlgs.dll
  C:\WINDOWS\system32\dmdskres.dll
  C:\WINDOWS\system32\dpmodemx.dll
  C:\WINDOWS\system32\dpvoice.dll
  C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe
  C:\WINDOWS\system32\dsprop.dll
  C:\WINDOWS\system32\dsquery.dll
  C:\WINDOWS\system32\dsuiext.dll
  C:\WINDOWS\system32\dvdplay.exe
  C:\WINDOWS\system32\els.dll
  C:\WINDOWS\system32\eventvwr.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\fde.dll
  C:\WINDOWS\system32\filemgmt.dll
  C:\WINDOWS\system32\fldrclnr.dll
  C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
  C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
  C:\WINDOWS\system32\fsquirt.exe
  C:\WINDOWS\system32\fsusd.dll
  C:\WINDOWS\system32\fxsclntR.dll
  C:\WINDOWS\system32\fxscover.exe
  C:\WINDOWS\system32\fxssend.exe
  C:\WINDOWS\system32\gcdef.dll
  C:\WINDOWS\system32\gpedit.dll
  C:\WINDOWS\system32\gptext.dll
  C:\WINDOWS\system32\grpconv.exe
  C:\WINDOWS\system32\hdwwiz.cpl
  C:\WINDOWS\hh.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\hmmapi.dll
  C:\Program Files\Internet Explorer\en-US\hmmapi.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
  C:\WINDOWS\system32\hnetwiz.dll
  C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll
  C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
  C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe
  C:\WINDOWS\system32\icmui.dll
  C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn2.exe
  C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
  C:\WINDOWS\system32\ieaksie.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\ieaksie.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\ieakui.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\ieakui.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\ieframe.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\iepeers.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\iernonce.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\iernonce.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\iesetup.dll.mui
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\en-US\iexplore.exe.mui
  C:\WINDOWS\system32\iexpress.exe
  C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
  C:\WINDOWS\system32\en-US\inetcpl.cpl.mui
  C:\WINDOWS\system32\inetcplc.dll
  C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\inetppui.dll
  C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
  C:\WINDOWS\system32\input.dll
  C:\WINDOWS\system32\intl.cpl
  C:\WINDOWS\system32\ipsecsnp.dll
  C:\WINDOWS\system32\ipsmsnap.dll
  C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
  C:\WINDOWS\system32\irprops.cpl
  C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
  C:\WINDOWS\system32\itss.dll
  C:\WINDOWS\system32\ivfsrc.ax
  C:\WINDOWS\system32\jobexec.dll
  C:\WINDOWS\system32\joy.cpl
  C:\WINDOWS\system32\keymgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\localsec.dll
  C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
  C:\WINDOWS\system32\magnify.exe
  C:\WINDOWS\system32\main.cpl
  C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
  C:\WINDOWS\system32\mapistub.dll
  C:\WINDOWS\system32\mciole32.dll
  C:\WINDOWS\system32\mdminst.dll
  C:\WINDOWS\system32\mdwmdmsp.dll
  C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
  C:\WINDOWS\system32\usmt\migload.exe
  C:\WINDOWS\system32\migpwd.exe
  C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe
  C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
  C:\WINDOWS\system32\mmcbase.dll
  C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\mmcshext.dll
  C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
  C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\mobsync.dll
  C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe
  C:\WINDOWS\system32\modemui.dll
  C:\WINDOWS\system32\moricons.dll
  C:\Program Files\Movie Maker\moviemk.exe
  C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
  C:\WINDOWS\system32\mprui.dll
  C:\WINDOWS\system32\mqsnap.dll
  C:\WINDOWS\system32\mqutil.dll
  C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
  C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe
  C:\WINDOWS\system32\mscorier.dll
  C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
  C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  C:\WINDOWS\system32\msgina.dll
  C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
  C:\WINDOWS\system32\mshta.exe
  C:\WINDOWS\system32\en-US\mshta.exe.mui
  C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\mshtml.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  C:\WINDOWS\system32\msident.dll
  C:\WINDOWS\system32\msidntld.dll
  C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\WINDOWS\system32\msihnd.dll
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msoeres.dll
  C:\WINDOWS\system32\oobe\msoobe.exe
  C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
  C:\WINDOWS\system32\msratelc.dll
  C:\WINDOWS\system32\msrating.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\msrating.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\msshavmsg.dll
  C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
  C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
  C:\WINDOWS\system32\en-US\mstsc.exe.mui
  C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\mstscax.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\msutb.dll
  C:\WINDOWS\system32\msvfw32.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxmlr.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml2.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml2r.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml3r.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml6r.dll
  C:\WINDOWS\system32\mycomput.dll
  C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll
  C:\WINDOWS\system32\narrator.exe
  C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl
  C:\WINDOWS\system32\netid.dll
  C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
  C:\WINDOWS\system32\netsetup.exe
  C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
  C:\WINDOWS\system32\newdev.dll
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\notiflag.exe
  C:\WINDOWS\system32\nslookup.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntkrnlmp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntkrpamp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntlanui.dll
  C:\WINDOWS\system32\ntlanui2.dll
  C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntsd.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
  C:\WINDOWS\system32\nusrmgr.cpl
  C:\WINDOWS\system32\nwc.cpl
  C:\WINDOWS\system32\objsel.dll
  C:\WINDOWS\system32\occache.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\occache.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe
  C:\WINDOWS\system32\odbccp32.cpl
  C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
  C:\Program Files\Outlook Express\oemig50.exe
  C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
  C:\WINDOWS\system32\oobe\oobebaln.exe
  C:\WINDOWS\system32\osk.exe
  C:\WINDOWS\system32\osuninst.dll
  C:\WINDOWS\system32\osuninst.exe
  C:\WINDOWS\system32\packager.exe
  C:\WINDOWS\system32\pautoenr.dll
  C:\WINDOWS\system32\perfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\photowiz.dll
  C:\WINDOWS\system32\pifmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl
  C:\WINDOWS\system32\printui.dll
  C:\WINDOWS\system32\progman.exe
  C:\WINDOWS\system32\proquota.exe
  C:\WINDOWS\system32\psbase.dll
  C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
  C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
  C:\WINDOWS\system32\rasphone.exe
  C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe
  C:\WINDOWS\regedit.exe
  C:\WINDOWS\system32\regedt32.exe
  C:\WINDOWS\system32\regwizc.dll
  C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
  C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe
  C:\WINDOWS\system32\rtcshare.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\runonce.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Speech\sapi.cpl
  C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
  C:\WINDOWS\system32\scripting\scrobj.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\sendmail.dll
  C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
  C:\WINDOWS\system32\setup.exe
  C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
  C:\Program Files\Windows Media Player\setup_wm.exe
  C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll
  C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll
  C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
  C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll
  C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
  C:\WINDOWS\system32\shrpubw.exe
  C:\WINDOWS\system32\shscrap.dll
  C:\WINDOWS\system32\sigverif.exe
  C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
  C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
  C:\WINDOWS\system32\sol.exe
  C:\WINDOWS\system32\spider.exe
  C:\WINDOWS\srchasst\srchui.dll
  C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
  C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
  C:\WINDOWS\system32\sti.dll
  C:\WINDOWS\system32\stimon.exe
  C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll
  C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
  C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
  C:\WINDOWS\system32\sxs.dll
  C:\WINDOWS\system32\syncapp.exe
  C:\WINDOWS\system32\syncui.dll
  C:\WINDOWS\system32\sysdm.cpl
  C:\WINDOWS\system32\syskey.exe
  C:\WINDOWS\system32\sysmon.ocx
  C:\WINDOWS\system32\sysocmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\syssetup.dll
  C:\WINDOWS\system32\tapiui.dll
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcpmonui.dll
  C:\WINDOWS\system32\telephon.cpl
  C:\WINDOWS\system32\telnet.exe
  C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
  C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl
  C:\WINDOWS\system32\tourstart.exe
  C:\WINDOWS\system32\unimdm.tsp
  C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll
  C:\WINDOWS\system32\url.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\urlmon.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
  C:\WINDOWS\system32\user32.dll
  C:\WINDOWS\system32\userenv.dll
  C:\WINDOWS\system32\utilman.exe
  C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
  C:\WINDOWS\system32\verifier.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\wab.exe
  C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll
  C:\Program Files\Common Files\System\wab32res.dll
  C:\Program Files\Outlook Express\wabfind.dll
  C:\Program Files\Outlook Express\wabimp.dll
  C:\WINDOWS\system32\wdigest.dll
  C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\webcheck.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\wextract.exe
  C:\WINDOWS\system32\wiaacmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wiadefui.dll
  C:\WINDOWS\system32\wiashext.dll
  C:\WINDOWS\system32\winbrand.dll
  C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
  C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\wininet.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
  C:\WINDOWS\system32\winntbbu.dll
  C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
  C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
  C:\Program Files\Movie Maker\WMM2RES.dll
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpshare.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe
  C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
  C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe
  C:\WINDOWS\system32\WpdShext.dll
  C:\WINDOWS\system32\write.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscui.cpl
  C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
  C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl
  C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.mui
  C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
  C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\wupdmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  C:\WINDOWS\system32\xpsp1res.dll
  C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
  C:\WINDOWS\system32\xpsp3res.dll
  C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
  C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna\luna.msstyles
  C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna\Shell\NormalColor\shellstyle.dll


  2. HardwareIDs: nhiệm vụ chính trích xuất, loại bỏ các HardwareIDs (ACPI, PCI, PCMCIA, PNP, CPQ, Monitor) trùng từ các file inf, thêm HardwareIDs phục vụ cho sysprep

  Cấu trúc: gồm 1 file và 1 folder nằm chung cùng thư mục
  + Driver: thư mục chứa driver (.inf, .sys, .dll) bảo gồm subfolder
  + HardwareIDs.bat: kịch bản tự động thực hiện nhiệm vụ trên

  HardwareIDs.bat
  Show Spoiler
  Mã:
  @echo off
  cls
  setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
  
  :: in danh sach file inf
  dir /b /s "driver\*.inf">>list.txt
  
  :: in danh sach HardwareIDs
  for /f "tokens=*" %%i in (list.txt) do (echo %%~ni%%~xi
  call :extract "%%i")
  del list.txt
  
  :: sap xep danh sach HardwareIDs
  ren sysprep.txt temp.txt
  sort /r <temp.txt 1>sysprep.txt
  del temp.txt
  
  :: xoa HardwareIDs trung lap
  ren sysprep.txt temp.txt
  for /f "tokens=1* delims==" %%i in (temp.txt) do (
  if not [%%i]==[!duplicate!] (
  set "duplicate=%%i"
  echo %%i=%%j>>sysprep.txt
  )
  )
  del temp.txt
  
  :: sap xep danh sach HardwareIDs
  ren sysprep.txt temp.txt
  sort <temp.txt 1>sysprep.txt
  del temp.txt
  
  setlocal disableextensions disabledelayedexpansion
  pause
  
  :extract
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "ACPI\" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCI\" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCMCIA\" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*PNP" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*CPQ" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "Monitor\" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  if exist temp.txt (
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "ACPI\" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCI\" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCMCIA\" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*PNP" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*CPQ" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "Monitor\" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  del temp.txt
  )


  3. Download:

  Rebuild Icon

  HardwareIDs
   
  Last edited: 23 Tháng mười một 2014

Chia sẻ trang này