1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Batch Script Rebuild Icon & HardwareIDs

Thảo luận trong 'Tin Học - Lập Trình' bắt đầu bởi MaterSystem, 21 Tháng mười một 2014.

 1. MaterSystem Member Danh Tiếng

  726
  370
  63

  Lượt xem: 535


  1. Rebuild Icon: nhiệm vụ chính trích xuất AVI, BMP, ICON, DIALOG, MENU cây tài nguyên (.avi, .bmp, .res), tự động tạo script mod ResHacker (tên_file_mod.txt), hỗ trợ công việc tạo gói IconPack với Skin Pack Install System

  Cấu trúc: gồm 3 file nằm cùng 1 thư mục
  + ResHacker.exe: file chương trình chính ResHacker
  + list.txt: danh sách file cần tạo script mod ResHacker
  + Rebuild Icon.bat: kịch bản tự động thực hiện nhiệm vụ trên

  Rebuild Icon.bat
  Show Spoiler
  Mã:
  @echo off
  cls
  setlocal enabledelayedexpansion
  for /f "tokens=*" %%i in (list.txt) do (echo %%~ni%%~xi
  md "%cd%\%%~ni%%~xi\file\"
  copy "%%i" "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi" 1>nul
  ResHacker.exe -extract "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi", "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi.rc", , ,
  call :script "%cd%\%%~ni%%~xi")
  setlocal disabledelayedexpansion
  pause
  exit
  
  :script
  echo [FILENAMES]>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo Exe="Backup\%~n1%~x1">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo SaveAs="NewFiles\%~n1%~x1">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo Log="Logs\%~n1%~x1.log">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo.>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  echo [COMMANDS]>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
  for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "AVI" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%~xk" == ".avi" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\AVI_%%i.avi" 1>nul
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\AVI_%%i.avi", AVI, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "BITMAP" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%~xk" == ".bmp" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\Bitmap_%%i.bmp" 1>nul
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Bitmap_%%i.bmp", BITMAP, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  for /f "tokens=1,2" %%i in ('find "DIALOG" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%j" == "DIALOG" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\Dialog_%%i.res", DIALOG, %%i,
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Dialog_%%i.res", DIALOG, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  if "%%j" == "DIALOGEX" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\DialogEx_%%i.res", DIALOG, %%i,
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\DialogEx_%%i.res", DIALOGEX, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "ICON" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%~xk" == ".ico" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\Icon_%%i.ico" 1>nul
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Icon_%%i.ico", ICONGROUP, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  for /f "tokens=1,2" %%i in ('find "MENU" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
  if "%%j" == "MENU" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\Menu_%%i.res", Menu, %%i,
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Menu_%%i.res", MENU, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  if "%%j" == "MENUEX" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\MenuEx_%%i.res", MENU, %%i,
  echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\MenuEx_%%i.res", MENUEX, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
  )
  copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1" "%cd%\%~n1%~x1\" 1>nul
  rd /s /q "%cd%\%~n1%~x1\file\"
  del /q "%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1"


  list.txt: danh sách tham khảo
  Show Spoiler
  Mã:
  C:\WINDOWS\system32\access.cpl
  C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
  C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
  C:\WINDOWS\system32\admparse.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\admparse.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\ahui.exe
  C:\WINDOWS\system32\appmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
  C:\WINDOWS\system32\asctrls.ocx
  C:\WINDOWS\system32\audiodev.dll
  C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
  C:\WINDOWS\system32\batmeter.dll
  C:\WINDOWS\system32\batt.dll
  C:\WINDOWS\system32\bcsprsrc.dll
  C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  C:\WINDOWS\system32\bthci.dll
  C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl
  C:\WINDOWS\system32\cabview.dll
  C:\WINDOWS\system32\calc.exe
  C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
  C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmdial32.dll
  C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll
  C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
  C:\WINDOWS\system32\compatUI.dll
  C:\WINDOWS\system32\console.dll
  C:\WINDOWS\system32\credui.dll
  C:\WINDOWS\system32\cscui.dll
  C:\WINDOWS\system32\dataclen.dll
  C:\WINDOWS\system32\ddeshare.exe
  C:\WINDOWS\system32\desk.cpl
  C:\WINDOWS\system32\deskadp.dll
  C:\WINDOWS\system32\deskmon.dll
  C:\WINDOWS\system32\deskperf.dll
  C:\WINDOWS\system32\devmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\dfrgres.dll
  C:\WINDOWS\system32\dfrgui.dll
  C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\dfshim.dll.mui
  C:\Program Files\Windows NT\dialer.exe
  C:\WINDOWS\system32\digest.dll
  C:\WINDOWS\system32\dinput.dll
  C:\WINDOWS\system32\diskcopy.dll
  C:\WINDOWS\system32\dmdlgs.dll
  C:\WINDOWS\system32\dmdskres.dll
  C:\WINDOWS\system32\dpmodemx.dll
  C:\WINDOWS\system32\dpvoice.dll
  C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe
  C:\WINDOWS\system32\dsprop.dll
  C:\WINDOWS\system32\dsquery.dll
  C:\WINDOWS\system32\dsuiext.dll
  C:\WINDOWS\system32\dvdplay.exe
  C:\WINDOWS\system32\els.dll
  C:\WINDOWS\system32\eventvwr.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\fde.dll
  C:\WINDOWS\system32\filemgmt.dll
  C:\WINDOWS\system32\fldrclnr.dll
  C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
  C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
  C:\WINDOWS\system32\fsquirt.exe
  C:\WINDOWS\system32\fsusd.dll
  C:\WINDOWS\system32\fxsclntR.dll
  C:\WINDOWS\system32\fxscover.exe
  C:\WINDOWS\system32\fxssend.exe
  C:\WINDOWS\system32\gcdef.dll
  C:\WINDOWS\system32\gpedit.dll
  C:\WINDOWS\system32\gptext.dll
  C:\WINDOWS\system32\grpconv.exe
  C:\WINDOWS\system32\hdwwiz.cpl
  C:\WINDOWS\hh.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\hmmapi.dll
  C:\Program Files\Internet Explorer\en-US\hmmapi.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
  C:\WINDOWS\system32\hnetwiz.dll
  C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll
  C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
  C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe
  C:\WINDOWS\system32\icmui.dll
  C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn2.exe
  C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
  C:\WINDOWS\system32\ieaksie.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\ieaksie.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\ieakui.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\ieakui.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\ieframe.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\iepeers.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\iernonce.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\iernonce.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\iesetup.dll.mui
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\en-US\iexplore.exe.mui
  C:\WINDOWS\system32\iexpress.exe
  C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
  C:\WINDOWS\system32\en-US\inetcpl.cpl.mui
  C:\WINDOWS\system32\inetcplc.dll
  C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\inetppui.dll
  C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
  C:\WINDOWS\system32\input.dll
  C:\WINDOWS\system32\intl.cpl
  C:\WINDOWS\system32\ipsecsnp.dll
  C:\WINDOWS\system32\ipsmsnap.dll
  C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
  C:\WINDOWS\system32\irprops.cpl
  C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
  C:\WINDOWS\system32\itss.dll
  C:\WINDOWS\system32\ivfsrc.ax
  C:\WINDOWS\system32\jobexec.dll
  C:\WINDOWS\system32\joy.cpl
  C:\WINDOWS\system32\keymgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\localsec.dll
  C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
  C:\WINDOWS\system32\magnify.exe
  C:\WINDOWS\system32\main.cpl
  C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
  C:\WINDOWS\system32\mapistub.dll
  C:\WINDOWS\system32\mciole32.dll
  C:\WINDOWS\system32\mdminst.dll
  C:\WINDOWS\system32\mdwmdmsp.dll
  C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
  C:\WINDOWS\system32\usmt\migload.exe
  C:\WINDOWS\system32\migpwd.exe
  C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe
  C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
  C:\WINDOWS\system32\mmcbase.dll
  C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\mmcshext.dll
  C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
  C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\mobsync.dll
  C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe
  C:\WINDOWS\system32\modemui.dll
  C:\WINDOWS\system32\moricons.dll
  C:\Program Files\Movie Maker\moviemk.exe
  C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
  C:\WINDOWS\system32\mprui.dll
  C:\WINDOWS\system32\mqsnap.dll
  C:\WINDOWS\system32\mqutil.dll
  C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
  C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe
  C:\WINDOWS\system32\mscorier.dll
  C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
  C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  C:\WINDOWS\system32\msgina.dll
  C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
  C:\WINDOWS\system32\mshta.exe
  C:\WINDOWS\system32\en-US\mshta.exe.mui
  C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\mshtml.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\msi.dll
  C:\WINDOWS\system32\msident.dll
  C:\WINDOWS\system32\msidntld.dll
  C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\WINDOWS\system32\msihnd.dll
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msoeres.dll
  C:\WINDOWS\system32\oobe\msoobe.exe
  C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
  C:\WINDOWS\system32\msratelc.dll
  C:\WINDOWS\system32\msrating.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\msrating.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\msshavmsg.dll
  C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
  C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
  C:\WINDOWS\system32\en-US\mstsc.exe.mui
  C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\mstscax.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\msutb.dll
  C:\WINDOWS\system32\msvfw32.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxmlr.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml2.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml2r.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml3r.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
  C:\WINDOWS\system32\msxml6r.dll
  C:\WINDOWS\system32\mycomput.dll
  C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll
  C:\WINDOWS\system32\narrator.exe
  C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl
  C:\WINDOWS\system32\netid.dll
  C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
  C:\WINDOWS\system32\netsetup.exe
  C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
  C:\WINDOWS\system32\newdev.dll
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\notiflag.exe
  C:\WINDOWS\system32\nslookup.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntkrnlmp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntkrpamp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntlanui.dll
  C:\WINDOWS\system32\ntlanui2.dll
  C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntsd.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
  C:\WINDOWS\system32\nusrmgr.cpl
  C:\WINDOWS\system32\nwc.cpl
  C:\WINDOWS\system32\objsel.dll
  C:\WINDOWS\system32\occache.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\occache.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe
  C:\WINDOWS\system32\odbccp32.cpl
  C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
  C:\Program Files\Outlook Express\oemig50.exe
  C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
  C:\WINDOWS\system32\oobe\oobebaln.exe
  C:\WINDOWS\system32\osk.exe
  C:\WINDOWS\system32\osuninst.dll
  C:\WINDOWS\system32\osuninst.exe
  C:\WINDOWS\system32\packager.exe
  C:\WINDOWS\system32\pautoenr.dll
  C:\WINDOWS\system32\perfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\photowiz.dll
  C:\WINDOWS\system32\pifmgr.dll
  C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl
  C:\WINDOWS\system32\printui.dll
  C:\WINDOWS\system32\progman.exe
  C:\WINDOWS\system32\proquota.exe
  C:\WINDOWS\system32\psbase.dll
  C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
  C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
  C:\WINDOWS\system32\rasphone.exe
  C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe
  C:\WINDOWS\regedit.exe
  C:\WINDOWS\system32\regedt32.exe
  C:\WINDOWS\system32\regwizc.dll
  C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
  C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe
  C:\WINDOWS\system32\rtcshare.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\runonce.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Speech\sapi.cpl
  C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
  C:\WINDOWS\system32\scripting\scrobj.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\sendmail.dll
  C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
  C:\WINDOWS\system32\setup.exe
  C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
  C:\Program Files\Windows Media Player\setup_wm.exe
  C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll
  C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll
  C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
  C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll
  C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
  C:\WINDOWS\system32\shrpubw.exe
  C:\WINDOWS\system32\shscrap.dll
  C:\WINDOWS\system32\sigverif.exe
  C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
  C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
  C:\WINDOWS\system32\sol.exe
  C:\WINDOWS\system32\spider.exe
  C:\WINDOWS\srchasst\srchui.dll
  C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
  C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
  C:\WINDOWS\system32\sti.dll
  C:\WINDOWS\system32\stimon.exe
  C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll
  C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
  C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
  C:\WINDOWS\system32\sxs.dll
  C:\WINDOWS\system32\syncapp.exe
  C:\WINDOWS\system32\syncui.dll
  C:\WINDOWS\system32\sysdm.cpl
  C:\WINDOWS\system32\syskey.exe
  C:\WINDOWS\system32\sysmon.ocx
  C:\WINDOWS\system32\sysocmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\syssetup.dll
  C:\WINDOWS\system32\tapiui.dll
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcpmonui.dll
  C:\WINDOWS\system32\telephon.cpl
  C:\WINDOWS\system32\telnet.exe
  C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
  C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl
  C:\WINDOWS\system32\tourstart.exe
  C:\WINDOWS\system32\unimdm.tsp
  C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll
  C:\WINDOWS\system32\url.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\urlmon.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
  C:\WINDOWS\system32\user32.dll
  C:\WINDOWS\system32\userenv.dll
  C:\WINDOWS\system32\utilman.exe
  C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
  C:\WINDOWS\system32\verifier.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\wab.exe
  C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll
  C:\Program Files\Common Files\System\wab32res.dll
  C:\Program Files\Outlook Express\wabfind.dll
  C:\Program Files\Outlook Express\wabimp.dll
  C:\WINDOWS\system32\wdigest.dll
  C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\webcheck.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\wextract.exe
  C:\WINDOWS\system32\wiaacmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wiadefui.dll
  C:\WINDOWS\system32\wiashext.dll
  C:\WINDOWS\system32\winbrand.dll
  C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
  C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
  C:\WINDOWS\system32\en-US\wininet.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
  C:\WINDOWS\system32\winntbbu.dll
  C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
  C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
  C:\Program Files\Movie Maker\WMM2RES.dll
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpshare.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe
  C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
  C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe
  C:\WINDOWS\system32\WpdShext.dll
  C:\WINDOWS\system32\write.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscui.cpl
  C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
  C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
  C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl
  C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.mui
  C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
  C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
  C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll.mui
  C:\WINDOWS\system32\wupdmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
  C:\WINDOWS\system32\xpsp1res.dll
  C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
  C:\WINDOWS\system32\xpsp3res.dll
  C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
  C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna\luna.msstyles
  C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna\Shell\NormalColor\shellstyle.dll


  2. HardwareIDs: nhiệm vụ chính trích xuất, loại bỏ các HardwareIDs (ACPI, PCI, PCMCIA, PNP, CPQ, Monitor) trùng từ các file inf, thêm HardwareIDs phục vụ cho sysprep

  Cấu trúc: gồm 1 file và 1 folder nằm chung cùng thư mục
  + Driver: thư mục chứa driver (.inf, .sys, .dll) bảo gồm subfolder
  + HardwareIDs.bat: kịch bản tự động thực hiện nhiệm vụ trên

  HardwareIDs.bat
  Show Spoiler
  Mã:
  @echo off
  cls
  setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
  
  :: in danh sach file inf
  dir /b /s "driver\*.inf">>list.txt
  
  :: in danh sach HardwareIDs
  for /f "tokens=*" %%i in (list.txt) do (echo %%~ni%%~xi
  call :extract "%%i")
  del list.txt
  
  :: sap xep danh sach HardwareIDs
  ren sysprep.txt temp.txt
  sort /r <temp.txt 1>sysprep.txt
  del temp.txt
  
  :: xoa HardwareIDs trung lap
  ren sysprep.txt temp.txt
  for /f "tokens=1* delims==" %%i in (temp.txt) do (
  if not [%%i]==[!duplicate!] (
  set "duplicate=%%i"
  echo %%i=%%j>>sysprep.txt
  )
  )
  del temp.txt
  
  :: sap xep danh sach HardwareIDs
  ren sysprep.txt temp.txt
  sort <temp.txt 1>sysprep.txt
  del temp.txt
  
  setlocal disableextensions disabledelayedexpansion
  pause
  
  :extract
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "ACPI\" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCI\" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCMCIA\" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*PNP" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*CPQ" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "Monitor\" %1') do (
  set HardwareIDs=%%f
  set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
  set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
  echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
  )
  if exist temp.txt (
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "ACPI\" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCI\" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCMCIA\" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*PNP" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*CPQ" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "Monitor\" "temp.txt"') do (
  set HardwareIDs=%%f
  echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
  )
  del temp.txt
  )


  3. Download:

  Rebuild Icon

  HardwareIDs
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  Last edited: 23 Tháng mười một 2014

Chia sẻ trang này