Các hàm xử lý chuỗi trong php

Thảo luận trong 'PHP & My SQL' bắt đầu bởi boykieu_ghetyeu, 25 Tháng bảy 2012.


 1. boykieu_ghetyeu

  boykieu_ghetyeu Thành Viên Cống Hiến

  11
  11
  0
  1 addcslashes :Trích dẫn xâu kí tự với những vạch chéo trong kiểu C

  *Cấu trúc :addcslashes(string with special characters);  2 addslashes :Trích dẫn xâu kí tự với những vạch chéo

  *Cấu trúc : addcslashes(a string with special characters);  3 bin2hex :Chuyển đổi dữ liệu dạng nhị phân sang dạng biểu diễn hệ hexa

  *Cấu trúc :bin2hex(string);  4 chop :Tách bỏ nhưng khoảng trắng từ cuối một xâu  5 chr : Cho một kí tự đặc biệt trong bảng mã

  *Cấu trúc : chr(numeric);  6 chuck split : Tách một xâu thành các xâu nhỏ hơn  7 convert_cyr_string :Chuyển đổi từ một kí tự kirin sang một kí tự khác  8 count_chart : Cho thông tin về các kí tự dùng trong xâu  9 crc32 : Tính toán sự thừa vòng đa thức của một xâu

  Tự động tạo ra chu ki kiểm tra tổng thừa của đa thức dài 32bit trong một xâu  10 crypt :Một cách mã hóa một xâu  11 echo : In ra một hay nhiều xâu  12 explode :Tách một xâu ra bởi xâu kí tự  13 fprintf :Viết một định dạng chuỗi ra một dòng  14 get_html_translation_table :Cho ra bảng dịch bằng cách sử dung các thủ tục  html entity decode :  15 hebrev :Chuyển đổi văn ban logic khó hiểu sang văn ban trưc quan  16 hebrevc :Chuyển đổi văn ban logic khó hiểu sang văn ban trưc quan với sự chuyển đổi dòng mới  17 html_entity_decode :Chuyển đổi tấtcả cácthực thể HTML sang những kí tự có thể dùng được của chúng  18 htmlentities :Đổi tất cả các kí tự được sử dung sang các thực thể HTML  19 htmlspecialchars :Đổi những kí tự đặc biệt sang các thực thể của HTML  20 implode :Nối các phần tử của mảng với một xâu  21 join :Hàm này là một bí danh của hàm implode  22 levenshtein :Tính khoảng cách giữa hai xâu  23 localeconv :Lấy ra thông tin quy cách số  24,lstrim-- Strip whitespace from the beginning of a string

  =>Xoá khoảng trắng từ phần tử đầu tiên của chuỗi  25,md5_file-- Calculates the md5 hash of a given filename

  =>Mã hoá md5 tên file  26,md5 -- Calculate the md5 hash of a string

  =>Mã hoá md5 1 chuỗi  27,metaphone -- Calculate the metaphone key of a string

  =>Tính siêu khoá âm thanh của 1 chuỗi  28,money_format -- Formats a number as a currency string

  => Định dạng 1 số như 1 chuỗi tiền tệ  29,nl_langinfo -- Query language and locale information

  =>Ngôn ngữ truy vấn và biên tập thông tin  30,nl2br -- Inserts HTML line breaks before all newlines in a string

  =>Chèn 1 dòng ngắt HTML trước tất cả những dòng mới trong 1 chuỗi

  31,number_format -- Format a number with grouped thousands

  =>Định dạng 1 số với hàng nghìn chữ số  32,ord -- Return ASCII value of character

  =>Trả lại giá trị ASCII của kí tự  33,parse_str -- Parses the string into variables

  =>Phân tách chuỗi thành các biến số  34,print -- Output a string

  =>In ra 1 chuỗi  35,printf -- Output a formatted string

  =>In ra 1 chuỗi được định dạng  36,quoted_printable_decode -- Convert a quoted-printable string to an

  8 bit string

  =>Chuyển 1 chuỗi có thể in trích dẫn sang 1 chuỗi 8 bit.(Giải mã)  37,quotemeta -- Quote meta characters

  =>Trích dẫn kí tự đặc biệt  38rtrim -- Strip whitespace from the end of a string

  =>Xoá khoảng trắng từ phần tử cuối cùng của chuỗi  39,setlocale -- Set locale information

  =>Thiết lập vị trí thông tin  40,sha1_file -- Calculate the sha1 hash of a file

  =>Mã hoá sha1 1 file  41,sha1 -- Calculate the sha1 hash of a string

  =>Mã hoá sha1 1 chuỗi  42,similar_text -- Calculate the similarity between two strings

  =>Cho số kí tự giống nhau của 2 chuỗi  43,soundex -- Calculate the soundex key of a string

  =>Tính khoá chỉ âm của 1 chuỗi  44,sprintf -- Return a formatted string

  =>Trả lại 1 chuỗi được định dạng  45,sscanf -- Parses input from a string according to a format

  =>Phân tách chuỗi theo 1 định dạng  46,str_ireplace -- Case-insensitive version of str_replace().

  =>Tương tự str_ replace().  sscanf-- Parses input from a string according to a format

  ->Phân tích từ loại nhập vao từ một xâu theo một định dạng  str_ireplace-- Case-insensitive version of str_replace().

  ->Thay thế ngược lại khi xâu đã bị thay thế bằng str_replace()  str_pad-- Pad a string to a certain length with another string

  ->Co một xâu tới một độ dài nào đó với một xâu khác  str_repeat--Repeat a string

  ->Lặp lại một xâu  str_replace-- Replace all occurrences of the search string with the replacement string

  ->Thay thế tất cả các biến cố của xâu tìm kiếm với một xâu thay thế  str_rot13--Perform the rot13 transform on a string

  ->Thực hiện mã hoá theo rot 13 trên 1 xâu

  str_shuffle--Randomly shuffles a string

  ->Thay đổi một xâu bằng cách xê dịch ngẫu nhiên  str_split-- Convert a string to an array

  ->Đổi một xâu thành một mảng  str_word_count-- Return information about words used in a string

  ->Trả lại thông tin về những từ đã sử dụng trong một xâu  strcasecmp-- Binary safe case-insensitive string comparison

  ->So sánh xâu theo …case-insensitive.. nhị phân  strchr--Alias of strstr()

  ->Bí danh của strstr()  strcmp--Binary safe string comparison

  ->Sự so sánh xâu bằng cơ sở nhị phân  strcoll--Locale based string comparison

  ->Nơi diễn ra sự so sánh cơ sở  strcspn-- Find length of initial segment not matching mask

  ->Tìm độ dài của đoạn đầu tiên mà không tìm thấy trên bề mặt của xâu này đối với xâu kia.  strip_tags--Strip HTML and PHP tags from a string

  ->Loại bỏ các thẻ HTML và PHP từ một xâu  stripcslashes-- Un-quote string quoted with addcslashes()

  ->Loại bỏ các dấu slashe trong xâu do hàm addcslashes() tạo ra.  stripos-- Find position of first occurrence of a case-insensitive string

  ->Tìm ra vị trí đầu tiên của xâu này trong xâu kia của trường hợp sử lý cặp xâu.  stripslashes-- Un-quote string quoted with addslashes()

  ->Loại bỏ hàm addslashes(), hay nói cách khác, hàm này trả về giá trị ban đầu của xâu khi xâu bị hàm addslashes() chèn các dấu slashe ở các ký tự đặc biệt  stristr-- Case-insensitive strstr()

  ->Loại bỏ hàm strstr() khi trong xâu có dấu chấm.  strlen--Get string length

  ->Lấy độ dài của xâu  strnatcasecmp-- Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm

  ->So sánh xâu theo thứ tự abc, các ký tự được xét từ đầu đến cuối xâu

  (VD: a2>a12>a11).  strnatcmp-- String comparisons using a "natural order" algorithm

  ->So sánh xâu sử dụng thứ tự abc và thứ tự toán học, nhưng được tính trên toàn bộ xâu ( VD: a12 > a11>a2).  strncasecmp-- Binary safe case-insensitive string comparison of the first n characters

  ->Là một hàm giống như strcasecmp(), khác ở chỗ hàm này có thể chỉ rõ số ký tự trong mỗi xâu đem so sánh.

  strncmp:trả ra giá trị mà xâu1 dài hơn so với sâu hai.  strpos:Tìm vì trí xuất hiện đầu tiên của một xâu này trong xâu khác.  strrchr:Tìm kiếm vị trí xuất hiện cuối cùng của một kí tự trong xâu.  strrev:Đảo ngược một xâu.  strripos:Tìm vị trí cuối cùng của xâu này khiến nó khác một xâu cho trước.  strrpos:Tìm vị trí lần xuất hiện cuối cùng cùng của một kí tự trong một xâu.  strspn:Tính xem độ dài đoạn đầu của một xâu mà chứa toàn các kí tự thuộc xâu khác.  strstr:Lấy ra một đoạn của xâu từ vị trí xuất hiện kí tự cho trước.  strtok:chia cắt xâu.  strtolower:biến kí tự chữ hoa thành chữ thường.  strtoupper:biến kí tự chữ thường thành chữ hoa.  strtr:chuyển đổi kí tự theo một qui tắc nào đó.  substr_compare:không có thông tin.  substr_count:Tính số lần xuất hiện của một xâu này trong một xâu khác.  substr_replace:thay thế một đoạn văn bản trong phạm vi một đoạn của xâu kí tự.  substr:trả ra một phần của xâu.  trim:Loại bỏ kí tự thừa(whitespace)ở đầu và cuối mỗi xâu.  ucfirst:viết hoa kí tự đầu tiên của một xâu.  ucwords:viết hoa kí tự đầu tiên của mỗi từ.  vprintsuất ra một xâu được định dạng  vsprint:quay lại một xâu định dạng.  wordswarp:chia xâu kí tự ra thành các sâu con nhờ một kí tự xác định.
   
  aoe1991, khatmau_sr and root like this.
 2. aoe1991

  aoe1991 Quang MK

  2,782
  712
  113
  chủ thớt mem mới này có 1 cái tên rất xì tin >:)- và ... kiến thức cung cấp thì ... @-) hoa hết cả mắt rồi =))
   
 3. boykieu_ghetyeu

  boykieu_ghetyeu Thành Viên Cống Hiến

  11
  11
  0
  hoa mắt thật á :))~...haha...$-)...........dạ...e vẫn là gà ạ :))~
   

Chia sẻ trang này