1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Các hàm xử lý chuỗi trong php

Thảo luận trong 'PHP & My SQL' bắt đầu bởi boykieu_ghetyeu, 25 Tháng bảy 2012.

 1. boykieu_ghetyeu Thành Viên Cống Hiến

  11
  11
  0

  Lượt xem: 1,414


  1 addcslashes :Trích dẫn xâu kí tự với những vạch chéo trong kiểu C

  *Cấu trúc :addcslashes(string with special characters);  2 addslashes :Trích dẫn xâu kí tự với những vạch chéo

  *Cấu trúc : addcslashes(a string with special characters);  3 bin2hex :Chuyển đổi dữ liệu dạng nhị phân sang dạng biểu diễn hệ hexa

  *Cấu trúc :bin2hex(string);  4 chop :Tách bỏ nhưng khoảng trắng từ cuối một xâu  5 chr : Cho một kí tự đặc biệt trong bảng mã

  *Cấu trúc : chr(numeric);  6 chuck split : Tách một xâu thành các xâu nhỏ hơn  7 convert_cyr_string :Chuyển đổi từ một kí tự kirin sang một kí tự khác  8 count_chart : Cho thông tin về các kí tự dùng trong xâu  9 crc32 : Tính toán sự thừa vòng đa thức của một xâu

  Tự động tạo ra chu ki kiểm tra tổng thừa của đa thức dài 32bit trong một xâu  10 crypt :Một cách mã hóa một xâu  11 echo : In ra một hay nhiều xâu  12 explode :Tách một xâu ra bởi xâu kí tự  13 fprintf :Viết một định dạng chuỗi ra một dòng  14 get_html_translation_table :Cho ra bảng dịch bằng cách sử dung các thủ tục  html entity decode :  15 hebrev :Chuyển đổi văn ban logic khó hiểu sang văn ban trưc quan  16 hebrevc :Chuyển đổi văn ban logic khó hiểu sang văn ban trưc quan với sự chuyển đổi dòng mới  17 html_entity_decode :Chuyển đổi tấtcả cácthực thể HTML sang những kí tự có thể dùng được của chúng  18 htmlentities :Đổi tất cả các kí tự được sử dung sang các thực thể HTML  19 htmlspecialchars :Đổi những kí tự đặc biệt sang các thực thể của HTML  20 implode :Nối các phần tử của mảng với một xâu  21 join :Hàm này là một bí danh của hàm implode  22 levenshtein :Tính khoảng cách giữa hai xâu  23 localeconv :Lấy ra thông tin quy cách số  24,lstrim-- Strip whitespace from the beginning of a string

  =>Xoá khoảng trắng từ phần tử đầu tiên của chuỗi  25,md5_file-- Calculates the md5 hash of a given filename

  =>Mã hoá md5 tên file  26,md5 -- Calculate the md5 hash of a string

  =>Mã hoá md5 1 chuỗi  27,metaphone -- Calculate the metaphone Mã of a string

  =>Tính siêu khoá âm thanh của 1 chuỗi  28,money_format -- Formats a number as a currency string

  => Định dạng 1 số như 1 chuỗi tiền tệ  29,nl_langinfo -- Query language and locale information

  =>Ngôn ngữ truy vấn và biên tập thông tin  30,nl2br -- Inserts HTML line breaks before all newlines in a string

  =>Chèn 1 dòng ngắt HTML trước tất cả những dòng mới trong 1 chuỗi

  31,number_format -- Format a number with grouped thousands

  =>Định dạng 1 số với hàng nghìn chữ số  32,ord -- Return ASCII value of character

  =>Trả lại giá trị ASCII của kí tự  33,parse_str -- Parses the string into variables

  =>Phân tách chuỗi thành các biến số  34,print -- Output a string

  =>In ra 1 chuỗi  35,printf -- Output a formatted string

  =>In ra 1 chuỗi được định dạng  36,quoted_printable_decode -- Convert a quoted-printable string to an

  8 bit string

  =>Chuyển 1 chuỗi có thể in trích dẫn sang 1 chuỗi 8 bit.(Giải mã)  37,quotemeta -- Quote meta characters

  =>Trích dẫn kí tự đặc biệt  38rtrim -- Strip whitespace from the end of a string

  =>Xoá khoảng trắng từ phần tử cuối cùng của chuỗi  39,setlocale -- Set locale information

  =>Thiết lập vị trí thông tin  40,sha1_file -- Calculate the sha1 hash of a file

  =>Mã hoá sha1 1 file  41,sha1 -- Calculate the sha1 hash of a string

  =>Mã hoá sha1 1 chuỗi  42,similar_text -- Calculate the similarity between two strings

  =>Cho số kí tự giống nhau của 2 chuỗi  43,soundex -- Calculate the soundex Mã of a string

  =>Tính khoá chỉ âm của 1 chuỗi  44,sprintf -- Return a formatted string

  =>Trả lại 1 chuỗi được định dạng  45,sscanf -- Parses input from a string according to a format

  =>Phân tách chuỗi theo 1 định dạng  46,str_ireplace -- Case-insensitive version of str_replace().

  =>Tương tự str_ replace().  sscanf-- Parses input from a string according to a format

  ->Phân tích từ loại nhập vao từ một xâu theo một định dạng  str_ireplace-- Case-insensitive version of str_replace().

  ->Thay thế ngược lại khi xâu đã bị thay thế bằng str_replace()  str_pad-- Pad a string to a certain length with another string

  ->Co một xâu tới một độ dài nào đó với một xâu khác  str_repeat--Repeat a string

  ->Lặp lại một xâu  str_replace-- Replace all occurrences of the search string with the replacement string

  ->Thay thế tất cả các biến cố của xâu tìm kiếm với một xâu thay thế  str_rot13--Perform the rot13 transform on a string

  ->Thực hiện mã hoá theo rot 13 trên 1 xâu

  str_shuffle--Randomly shuffles a string

  ->Thay đổi một xâu bằng cách xê dịch ngẫu nhiên  str_split-- Convert a string to an array

  ->Đổi một xâu thành một mảng  str_word_count-- Return information about words used in a string

  ->Trả lại thông tin về những từ đã sử dụng trong một xâu  strcasecmp-- Binary safe case-insensitive string comparison

  ->So sánh xâu theo …case-insensitive.. nhị phân  strchr--Alias of strstr()

  ->Bí danh của strstr()  strcmp--Binary safe string comparison

  ->Sự so sánh xâu bằng cơ sở nhị phân  strcoll--Locale based string comparison

  ->Nơi diễn ra sự so sánh cơ sở  strcspn-- Find length of initial segment not matching mask

  ->Tìm độ dài của đoạn đầu tiên mà không tìm thấy trên bề mặt của xâu này đối với xâu kia.  strip_tags--Strip HTML and PHP tags from a string

  ->Loại bỏ các thẻ HTML và PHP từ một xâu  stripcslashes-- Un-quote string quoted with addcslashes()

  ->Loại bỏ các dấu slashe trong xâu do hàm addcslashes() tạo ra.  stripos-- Find position of first occurrence of a case-insensitive string

  ->Tìm ra vị trí đầu tiên của xâu này trong xâu kia của trường hợp sử lý cặp xâu.  stripslashes-- Un-quote string quoted with addslashes()

  ->Loại bỏ hàm addslashes(), hay nói cách khác, hàm này trả về giá trị ban đầu của xâu khi xâu bị hàm addslashes() chèn các dấu slashe ở các ký tự đặc biệt  stristr-- Case-insensitive strstr()

  ->Loại bỏ hàm strstr() khi trong xâu có dấu chấm.  strlen--Get string length

  ->Lấy độ dài của xâu  strnatcasecmp-- Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm

  ->So sánh xâu theo thứ tự abc, các ký tự được xét từ đầu đến cuối xâu

  (VD: a2>a12>a11).  strnatcmp-- String comparisons using a "natural order" algorithm

  ->So sánh xâu sử dụng thứ tự abc và thứ tự toán học, nhưng được tính trên toàn bộ xâu ( VD: a12 > a11>a2).  strncasecmp-- Binary safe case-insensitive string comparison of the first n characters

  ->Là một hàm giống như strcasecmp(), khác ở chỗ hàm này có thể chỉ rõ số ký tự trong mỗi xâu đem so sánh.

  strncmp:trả ra giá trị mà xâu1 dài hơn so với sâu hai.  strpos:Tìm vì trí xuất hiện đầu tiên của một xâu này trong xâu khác.  strrchr:Tìm kiếm vị trí xuất hiện cuối cùng của một kí tự trong xâu.  strrev:Đảo ngược một xâu.  strripos:Tìm vị trí cuối cùng của xâu này khiến nó khác một xâu cho trước.  strrpos:Tìm vị trí lần xuất hiện cuối cùng cùng của một kí tự trong một xâu.  strspn:Tính xem độ dài đoạn đầu của một xâu mà chứa toàn các kí tự thuộc xâu khác.  strstr:Lấy ra một đoạn của xâu từ vị trí xuất hiện kí tự cho trước.  strtok:chia cắt xâu.  strtolower:biến kí tự chữ hoa thành chữ thường.  strtoupper:biến kí tự chữ thường thành chữ hoa.  strtr:chuyển đổi kí tự theo một qui tắc nào đó.  substr_compare:không có thông tin.  substr_count:Tính số lần xuất hiện của một xâu này trong một xâu khác.  substr_replace:thay thế một đoạn văn bản trong phạm vi một đoạn của xâu kí tự.  substr:trả ra một phần của xâu.  trim:Loại bỏ kí tự thừa(whitespace)ở đầu và cuối mỗi xâu.  ucfirst:viết hoa kí tự đầu tiên của một xâu.  ucwords:viết hoa kí tự đầu tiên của mỗi từ.  vprintsuất ra một xâu được định dạng  vsprint:quay lại một xâu định dạng.  wordswarp:chia xâu kí tự ra thành các sâu con nhờ một kí tự xác định.
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  aoe1991, khatmau_sr and root like this.
 2. aoe1991

  aoe1991 Quang MK

  2,782
  712
  113
  chủ thớt mem mới này có 1 cái tên rất xì tin >:)- và ... kiến thức cung cấp thì ... @-) hoa hết cả mắt rồi =))
   
 3. boykieu_ghetyeu

  boykieu_ghetyeu Thành Viên Cống Hiến

  11
  11
  0
  hoa mắt thật á :))~...haha...$-)...........dạ...e vẫn là gà ạ :))~
   

Chia sẻ trang này