1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Thông Báo Tuyển mod cho toàn diễn đàn


  Forum mới lập rất cần sự giúp đỡ của các bạn vậy nên bạn nào có khả năng thì đăng kí tham gia làm mod để quản lí, phát triển diễn đàn nhé!

Giúp giùm mình code C++

Thảo luận trong 'Pascal, C , C++' bắt đầu bởi ngochivinh, 30 Tháng năm 2012.


 1. ngochivinh

  ngochivinh Member Chính Thức

  30
  32
  18
  Đang bí câu e và câu f:

  [​IMG]

  File:taikhoan.h
  Mã:
  #pragma once
  
  class taikhoan
  {
  protected:
  	long soTaikhoan;
  	char* hoTen;
  	double soDu;
  	char* date;
  public:
      void set_sd(double x);
  	double get_sd();
  	void set_stk(long t);
  	long get_stk();
  	taikhoan(void);
  	taikhoan(long,char*,double,char*);
  	taikhoan(const taikhoan &tk);
  	virtual void nhap()=0;
  	virtual void xuat()=0;
  	void napTien(double tien);
  	void rutTien(double tien);
  	~taikhoan(void);
  };
  
  
  File:taikhoan.cpp
  Mã:
  #include "StdAfx.h"
  #include "taikhoan.h"
  #include "string.h"
  #include "iostream"
  using namespace std;
  
  taikhoan::taikhoan(void)
  {
  }
  
  taikhoan::taikhoan(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date){
  	this->soTaikhoan=soTaikhoan;
  	this->hoTen=strdup(hoTen);
  	this->soDu=soDu;
  	this->date=strdup(date);
  }
  
  taikhoan::taikhoan(const taikhoan& tk){
  	this->soDu=tk.soDu;
  	this->soTaikhoan=tk.soTaikhoan;
  	this->hoTen=strdup(tk.hoTen);
  	this->date=strdup(tk.date);
  }
  
  void taikhoan::napTien(double tien){
  	cout<<"so tien nap vao:"<<tien<<"\n";
  	this->soDu+=tien;
  	cout<<"so du hien tai:"<<this->soDu<<"\n";
  }
  
  void taikhoan::rutTien(double tien){
  	cout<<"so tien rut ra:"<<tien<<"\n";
  	this->soDu-=tien;
  	cout<<"so du hien tai:"<<this->soDu<<"\n";
  }
  
  void taikhoan::set_sd(double x){
  	this->soDu=x;
  }
  
  double taikhoan::get_sd(){
  	return this->soDu;
  }
  
  void taikhoan::set_stk(long t){
  	this->soTaikhoan=t;
  }
  
  long taikhoan::get_stk(){
  	return this->soTaikhoan;
  }
  
  taikhoan::~taikhoan(void)
  {
  }
  
  File:taikhoantietkiem.h
  Mã:
  #pragma once
  #include "taikhoan.h"
  #include "string.h"
  class taikhoantietkiem:public taikhoan
  {
  private:
  	double laiSuat;
  	char* hinhThuc;
  	int soKy;
  public:
  	taikhoantietkiem(void);
  	taikhoantietkiem(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date,double laiSuat,char* hinhThuc,int soKy):taikhoan(soTaikhoan,hoTen,soDu,date){
  		this->laiSuat=laiSuat;
  		this->soKy=soKy;
  		this->hinhThuc=strdup(hinhThuc);};
  	void nhap();
  	void xuat();
  	double tinhLai();
  	~taikhoantietkiem(void);
  };
  
  
  File:taikhoantietkiem.cpp
  Mã:
  #include "StdAfx.h"
  #include "taikhoantietkiem.h"
  #include "math.h"
  #include "iostream"
  using namespace std;
  
  
  taikhoantietkiem::taikhoantietkiem(void)
  {
  }
  
  
  taikhoantietkiem::~taikhoantietkiem(void)
  {
  }
  
  void taikhoantietkiem::nhap(){
  	cout<<"nhap vao so tai khoan thanh toan"<<"\n";
  	cin>>this->soTaikhoan;
  	fflush(stdin);
  	this->hoTen=new char[30];
  	cout<<"nhap vao ho ten chu tai khoan thanh toan"<<"\n";
  	cin.getline(this->hoTen,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"Nhap vao so du:"<<"\n";
  	cin>>this->soDu;
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap vao ngay lap tai khoan:"<<"\n";
  	this->date=new char[30];
  	cin.getline(this->date,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"Nhap vao lai Suat hang nam:"<<"\n";
  	cin>>this->laiSuat;
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap vao hinh thuc tiet kiem:"<<"\n";
  	this->hinhThuc=new char[30];
  	cin.getline(this->hinhThuc,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap vao so ky:"<<"\n";
  	cin>>this->soKy;
  	fflush(stdin);
  }
  
  void taikhoantietkiem::xuat(){
  	cout<<"so tai khoan thanh toan:"<<this->soTaikhoan<<"\n";
  	cout<<" ho ten chu tai khoan thanh toan:"<<this->hoTen<<"\n";
  	cout<<"so du:"<<this->soDu<<"\n";
  	cout<<"ngay lap tai khoan:"<<this->date<<"\n";
  	cout<<" lai suat hang nam:"<<this->laiSuat<<"\n";
  	cout<<"hinh thuc tiet kiem"<<this->hinhThuc<<"\n";
  	cout<<"So ky la:"<<this->soKy<<"\n";
  	cout<<"so tien lai la:"<<this->tinhLai()<<"\n";
  }
  
  double taikhoantietkiem::tinhLai(){
  	
  	return pow(this->soDu*(this->laiSuat+1),this->soKy);
  }
  
  File:taikhoanthanhtoan.h
  Mã:
  #pragma once
  #include"taikhoan.h"
  class taikhoanthanhtoan:public taikhoan 
  {
  private:
  	double phiHangthang;
  public:
  	void nhap();
  	void xuat();
  	taikhoanthanhtoan(void);
  	taikhoanthanhtoan(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date,double phiHangthang):taikhoan(soTaikhoan,hoTen,soDu,date)
  	{this->phiHangthang=phiHangthang;};
  	~taikhoanthanhtoan(void);
  };
  
  
  File:taikhoanthanhtoan.cpp
  Mã:
  #include "StdAfx.h"
  #include "taikhoanthanhtoan.h"
  #include "iostream"
  using namespace std;
  
  taikhoanthanhtoan::taikhoanthanhtoan(void)
  {
  }
  
  void taikhoanthanhtoan::nhap(){
  	cout<<"nhap vao so tai khoan thanh toan"<<"\n";
  	cin>>this->soTaikhoan;
  	fflush(stdin);
  	this->hoTen=new char[30];
  	cout<<"nhap vao ho ten chu tai khoan thanh toan"<<"\n";
  	cin.getline(this->hoTen,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"Nhap vao so du:"<<"\n";
  	cin>>this->soDu;
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap vao ngay lap tai khoan:"<<"\n";
  	this->date=new char[30];
  	cin.getline(this->date,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"Nhap vao phi hang thang:"<<"\n";
  	cin>>this->phiHangthang;
  	fflush(stdin);
  }
  
  void taikhoanthanhtoan::xuat(){
  	cout<<"so tai khoan thanh toan:"<<this->soTaikhoan<<"\n";
  	cout<<" ho ten chu tai khoan thanh toan:"<<this->hoTen<<"\n";
  	cout<<"so du:"<<this->soDu<<"\n";
  	cout<<"ngay lap tai khoan:"<<this->date<<"\n";
  	cout<<"phi hang thang:"<<this->phiHangthang<<"\n";
  }
  
  taikhoanthanhtoan::~taikhoanthanhtoan(void)
  {
  }
  
  File:danhsachtaikhoan.h
  Mã:
  #pragma once
  #include "taikhoan.h"
  #include "taikhoanthanhtoan.h"
  #include "taikhoantietkiem.h"
  
  class danhsachtaikhoan
  {
  private:
  	char* name;
  	taikhoan *ds[100];
  	int n;
  public:
  	danhsachtaikhoan(void);
  	danhsachtaikhoan(char* name,taikhoan* ds,int n);
  	double tongSodu();
  	double timKiem(long t);
  	void nhap();
  	void xuat();
  	~danhsachtaikhoan(void);
  };
  
  
  File:danhsachtaikhoan.cpp
  Mã:
  #include "StdAfx.h"
  #include "danhsachtaikhoan.h"
  #include "string.h"
  
  
  danhsachtaikhoan::danhsachtaikhoan(void)
  {
  }
  
  danhsachtaikhoan::danhsachtaikhoan(char* name,taikhoan* ds,int n){
  	this->name= strdup(name);
  	this->n=n;
  
  }
  
  double danhsachtaikhoan::tongSodu(){
  	double ts=0;
  	for(int i=0;i<this->n;i++)
  		ts=ts+ this->ds[i]->get_sd();
  	return ts;
  }
  
  double danhsachtaikhoan::timKiem(long t){
  	for(int i=0;i<this->n;i++)
  		if(this->ds[i]->get_stk() ==t)
  			return this->ds[i]->get_sd();
  }
  
  void danhsachtaikhoan::nhap(){
  	for(int i=0;i<this->n;i++)
  		this->ds[i]->nhap();
  }
  
  void danhsachtaikhoan::xuat(){
  	for(int i=0;i< this->n;i++)
  		this->ds[i]->xuat();
  }
  
  danhsachtaikhoan::~danhsachtaikhoan(void)
  {
  }
  
  Giúp mình câu e và câu f.
   

Chia sẻ trang này