Giúp giùm mình code C++

Thảo luận trong 'Pascal, C , C++' bắt đầu bởi ngochivinh, 30 Tháng năm 2012.


 1. ngochivinh

  ngochivinh Member Chính Thức

  30
  32
  18
  Đang bí câu e và câu f:

  [​IMG]

  File:taikhoan.h
  Mã:
  #pragma once
  
  class taikhoan
  {
  protected:
  	long soTaikhoan;
  	char* hoTen;
  	double soDu;
  	char* date;
  public:
      void set_sd(double x);
  	double get_sd();
  	void set_stk(long t);
  	long get_stk();
  	taikhoan(void);
  	taikhoan(long,char*,double,char*);
  	taikhoan(const taikhoan &tk);
  	virtual void nhap()=0;
  	virtual void xuat()=0;
  	void napTien(double tien);
  	void rutTien(double tien);
  	~taikhoan(void);
  };
  
  
  File:taikhoan.cpp
  Mã:
  #include "StdAfx.h"
  #include "taikhoan.h"
  #include "string.h"
  #include "iostream"
  using namespace std;
  
  taikhoan::taikhoan(void)
  {
  }
  
  taikhoan::taikhoan(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date){
  	this->soTaikhoan=soTaikhoan;
  	this->hoTen=strdup(hoTen);
  	this->soDu=soDu;
  	this->date=strdup(date);
  }
  
  taikhoan::taikhoan(const taikhoan& tk){
  	this->soDu=tk.soDu;
  	this->soTaikhoan=tk.soTaikhoan;
  	this->hoTen=strdup(tk.hoTen);
  	this->date=strdup(tk.date);
  }
  
  void taikhoan::napTien(double tien){
  	cout<<"so tien nap vao:"<<tien<<"\n";
  	this->soDu+=tien;
  	cout<<"so du hien tai:"<<this->soDu<<"\n";
  }
  
  void taikhoan::rutTien(double tien){
  	cout<<"so tien rut ra:"<<tien<<"\n";
  	this->soDu-=tien;
  	cout<<"so du hien tai:"<<this->soDu<<"\n";
  }
  
  void taikhoan::set_sd(double x){
  	this->soDu=x;
  }
  
  double taikhoan::get_sd(){
  	return this->soDu;
  }
  
  void taikhoan::set_stk(long t){
  	this->soTaikhoan=t;
  }
  
  long taikhoan::get_stk(){
  	return this->soTaikhoan;
  }
  
  taikhoan::~taikhoan(void)
  {
  }
  
  File:taikhoantietkiem.h
  Mã:
  #pragma once
  #include "taikhoan.h"
  #include "string.h"
  class taikhoantietkiem:public taikhoan
  {
  private:
  	double laiSuat;
  	char* hinhThuc;
  	int soKy;
  public:
  	taikhoantietkiem(void);
  	taikhoantietkiem(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date,double laiSuat,char* hinhThuc,int soKy):taikhoan(soTaikhoan,hoTen,soDu,date){
  		this->laiSuat=laiSuat;
  		this->soKy=soKy;
  		this->hinhThuc=strdup(hinhThuc);};
  	void nhap();
  	void xuat();
  	double tinhLai();
  	~taikhoantietkiem(void);
  };
  
  
  File:taikhoantietkiem.cpp
  Mã:
  #include "StdAfx.h"
  #include "taikhoantietkiem.h"
  #include "math.h"
  #include "iostream"
  using namespace std;
  
  
  taikhoantietkiem::taikhoantietkiem(void)
  {
  }
  
  
  taikhoantietkiem::~taikhoantietkiem(void)
  {
  }
  
  void taikhoantietkiem::nhap(){
  	cout<<"nhap vao so tai khoan thanh toan"<<"\n";
  	cin>>this->soTaikhoan;
  	fflush(stdin);
  	this->hoTen=new char[30];
  	cout<<"nhap vao ho ten chu tai khoan thanh toan"<<"\n";
  	cin.getline(this->hoTen,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"Nhap vao so du:"<<"\n";
  	cin>>this->soDu;
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap vao ngay lap tai khoan:"<<"\n";
  	this->date=new char[30];
  	cin.getline(this->date,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"Nhap vao lai Suat hang nam:"<<"\n";
  	cin>>this->laiSuat;
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap vao hinh thuc tiet kiem:"<<"\n";
  	this->hinhThuc=new char[30];
  	cin.getline(this->hinhThuc,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap vao so ky:"<<"\n";
  	cin>>this->soKy;
  	fflush(stdin);
  }
  
  void taikhoantietkiem::xuat(){
  	cout<<"so tai khoan thanh toan:"<<this->soTaikhoan<<"\n";
  	cout<<" ho ten chu tai khoan thanh toan:"<<this->hoTen<<"\n";
  	cout<<"so du:"<<this->soDu<<"\n";
  	cout<<"ngay lap tai khoan:"<<this->date<<"\n";
  	cout<<" lai suat hang nam:"<<this->laiSuat<<"\n";
  	cout<<"hinh thuc tiet kiem"<<this->hinhThuc<<"\n";
  	cout<<"So ky la:"<<this->soKy<<"\n";
  	cout<<"so tien lai la:"<<this->tinhLai()<<"\n";
  }
  
  double taikhoantietkiem::tinhLai(){
  	
  	return pow(this->soDu*(this->laiSuat+1),this->soKy);
  }
  
  File:taikhoanthanhtoan.h
  Mã:
  #pragma once
  #include"taikhoan.h"
  class taikhoanthanhtoan:public taikhoan 
  {
  private:
  	double phiHangthang;
  public:
  	void nhap();
  	void xuat();
  	taikhoanthanhtoan(void);
  	taikhoanthanhtoan(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date,double phiHangthang):taikhoan(soTaikhoan,hoTen,soDu,date)
  	{this->phiHangthang=phiHangthang;};
  	~taikhoanthanhtoan(void);
  };
  
  
  File:taikhoanthanhtoan.cpp
  Mã:
  #include "StdAfx.h"
  #include "taikhoanthanhtoan.h"
  #include "iostream"
  using namespace std;
  
  taikhoanthanhtoan::taikhoanthanhtoan(void)
  {
  }
  
  void taikhoanthanhtoan::nhap(){
  	cout<<"nhap vao so tai khoan thanh toan"<<"\n";
  	cin>>this->soTaikhoan;
  	fflush(stdin);
  	this->hoTen=new char[30];
  	cout<<"nhap vao ho ten chu tai khoan thanh toan"<<"\n";
  	cin.getline(this->hoTen,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"Nhap vao so du:"<<"\n";
  	cin>>this->soDu;
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap vao ngay lap tai khoan:"<<"\n";
  	this->date=new char[30];
  	cin.getline(this->date,29);
  	fflush(stdin);
  	cout<<"Nhap vao phi hang thang:"<<"\n";
  	cin>>this->phiHangthang;
  	fflush(stdin);
  }
  
  void taikhoanthanhtoan::xuat(){
  	cout<<"so tai khoan thanh toan:"<<this->soTaikhoan<<"\n";
  	cout<<" ho ten chu tai khoan thanh toan:"<<this->hoTen<<"\n";
  	cout<<"so du:"<<this->soDu<<"\n";
  	cout<<"ngay lap tai khoan:"<<this->date<<"\n";
  	cout<<"phi hang thang:"<<this->phiHangthang<<"\n";
  }
  
  taikhoanthanhtoan::~taikhoanthanhtoan(void)
  {
  }
  
  File:danhsachtaikhoan.h
  Mã:
  #pragma once
  #include "taikhoan.h"
  #include "taikhoanthanhtoan.h"
  #include "taikhoantietkiem.h"
  
  class danhsachtaikhoan
  {
  private:
  	char* name;
  	taikhoan *ds[100];
  	int n;
  public:
  	danhsachtaikhoan(void);
  	danhsachtaikhoan(char* name,taikhoan* ds,int n);
  	double tongSodu();
  	double timKiem(long t);
  	void nhap();
  	void xuat();
  	~danhsachtaikhoan(void);
  };
  
  
  File:danhsachtaikhoan.cpp
  Mã:
  #include "StdAfx.h"
  #include "danhsachtaikhoan.h"
  #include "string.h"
  
  
  danhsachtaikhoan::danhsachtaikhoan(void)
  {
  }
  
  danhsachtaikhoan::danhsachtaikhoan(char* name,taikhoan* ds,int n){
  	this->name= strdup(name);
  	this->n=n;
  
  }
  
  double danhsachtaikhoan::tongSodu(){
  	double ts=0;
  	for(int i=0;i<this->n;i++)
  		ts=ts+ this->ds[i]->get_sd();
  	return ts;
  }
  
  double danhsachtaikhoan::timKiem(long t){
  	for(int i=0;i<this->n;i++)
  		if(this->ds[i]->get_stk() ==t)
  			return this->ds[i]->get_sd();
  }
  
  void danhsachtaikhoan::nhap(){
  	for(int i=0;i<this->n;i++)
  		this->ds[i]->nhap();
  }
  
  void danhsachtaikhoan::xuat(){
  	for(int i=0;i< this->n;i++)
  		this->ds[i]->xuat();
  }
  
  danhsachtaikhoan::~danhsachtaikhoan(void)
  {
  }
  
  Giúp mình câu e và câu f.
   

Chia sẻ trang này