Hệ Điều Hành || Xp ||

Thảo luận trong 'Windows XP' bắt đầu bởi MrKing, 21 Tháng hai 2012.


 1. MrKing

  MrKing Thành Viên Cống Hiến

  1,177
  607
  113

  Direct Download (100% Working Link)
  1.Ẩn các biểu tượng trên desktop ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt​

  [AN]Để ẩn tất cả các biểu tượng trên màn hình ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt chẳng hạn
  như My Computer, Recycle Bin, My Documents, Internet Explorer bạn làm như sau :
  Mở Registry Editor , bạn tìm khóa sau :
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\HideDesktopIco
  ns\NewStartPanel
  Ở phía bên phải , bạn nhấn chuột phải chọn New – DWORD Value bạn đặt tên cho giá trị này là
  {00000000-0000-0000-0000-000000000000} Nhấn chuột vào giá trị này và thiết lập cho nó là 1 .
  Bây giờ bạn thoát khỏi Regedit , ở màn hình Desktop bạn nhấn phím F5 , bạn sẽ thấy tất
  cả các biểu tượng bị ẩn đi ngọai trừ các biểu tượng chẳng hạn như My Computer,
  Recycle Bin, My Documents . Để phục hồi lại bạn chỉ việc thiết lập lại cho giá trị
  {00000000-0000-0000-0000-000000000000} là 0
  Nếu như bạn sử dụng Classic Start Menu , bạn vẩn tạo giá trị giống như bước ở trên nhưng chỉ
  khác ở khóa .
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\HideDesktopIco
  ns\ClassicStartMenu[/AN]

  2. Ẩn System Properties khi truy cập MyComputer​

  [AN]Để ẩn chức năng System Properties khi bạn nhấn chuột phải ở My Computer hoặc chọn

  System trong Control Panel bạn làm như sau :

  Vào Start – Run gỏ Regedit và nhấn phím Enter .

  Bạn tìm đến khóa sau :

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer

  Vào Edit chọn New chọn DWORD Value nhập vào giá trị này là NoPropertiesMyComputer bạn

  thiết lập giá trị này thành 1 để ẩn nó .

  Thoát khỏi Registry và khởi động máy tính .
  [/AN]

  3.Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP​

  [AN]Bạn muốn kiểm tra xem trên máy tính của bạn có bao nhiêu User (người dùng) và xem thông tin

  của các User này hay không .

  Bạn có thể thực hiện điều này thông qua tiện ích Computer Management tuy nhiên sử dụng tiện

  ích này không khả quan cho lắm !

  Hãy mở trình sọan thảo văn bản Notepad và chép đọan code này vào .

  Lưu lại tập tin này , đặt tên cho nó là userinfo.vbs và tiến hành “chạy” nó .

  On Error Resume Next

  strComputer = "."

  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")

  Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48)

  For Each objItem in colItems

  Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType

  Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption

  Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description

  Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled

  Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain

  Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName

  Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate

  Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout

  Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name

  Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable

  Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires

  Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired

  Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID

  Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType

  Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status
  [/AN]
  4. Làm thế nào nhận biết USB 2.0 có trên máy tính​
  [AN]Bạn mới vừa mua máy tính , người bán họ nói máy tính của bạn có gắn cổng USB 2.0 .

  Còn bạn , “dân mới vào nghề” không biết đâu mà lần , thôi thì tin vào chính mình vậy .

  Đoạn code sau sẽ giúp bạn nhận biết được USB 2.0 có cài đặt trên máy tính của bạn hay không .

  Mở Notepad chép và dán đọan code này vào . Đặt tên cho nó là testusb.vbs

  On Error Resume Next

  RegKey = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ROOT_HUB20 "

  CreateObject("WScript.Shell").RegRead(RegKey & "\")

  If Err Then

  If InStr(LCase(Err.Description), "invalid root") > 0 Then

  MsgBox "This computer does not seem to be USB 2 enabled."

  Else

  MsgBox "This computer appears to be USB 2 enabled."

  End If

  End If​

  [/AN]
  Updating
   
 2. khatmau_sr

  khatmau_sr Administrator Ban Quản Trị

  10,209
  9,567
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Đình Bách
  Thanks, những bài viết rất bổ ích
   

Chia sẻ trang này