[Hỏi] Lỗi cài đặt .NET Framework

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp, Thắc Mắc, Yêu Cầu' bắt đầu bởi vtc341, 11 Tháng tám 2013.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. vtc341

  vtc341 Yuhgnaup Ban Quản Trị

  1,051
  493
  83
  Tên thật:
  Trần Quang Huy
  Tình hình là cài đặt .NET FW bị lỗi thế nào .tra GG rồi mà cũng sửa không được .
  Capture.PNG

  Chạy lệnh ra file logs thì thế này
  Mã:
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM PID=4052 TID=1732 Scratch directory set to 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\'. - CDISMManager::put_ScratchDir
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM PID=4052 TID=1732 DismCore.dll version: 6.2.9200.16384 - CDISMManager::FinalConstruct
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM PID=4052 TID=1732 Successfully loaded the ImageSession at "C:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::LoadLocalImageSession
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 Successfully created the local image session and provider store. - CDISMManager::CreateLocalImageSession
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE:
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE: <----- Starting Dism.exe session ----->
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE:
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE: Host machine information: OS Version=6.2.9200, Running architecture=x86, Number of processors=4
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE: Dism.exe version: 6.2.9200.16384
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM.EXE: Executing command line: Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:C:\sources\sxs /LimitAccess
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Getting Provider FolderManager - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 physical location path: C:\ - CDISMManager::CreateImageSession
  2013-08-11 20:18:08, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 Copying DISM from "C:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::CreateImageSessionFromLocation
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 Successfully loaded the ImageSession at "C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3" - CDISMManager::LoadRemoteImageSession
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Image Session: PID=4088 TID=688 Instantiating the Provider Store. - CDISMImageSession::get_ProviderStore
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Initializing a provider store for the IMAGE session type. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\OSProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\OSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM OS Provider: PID=4088 TID=688 Defaulting SystemPath to C:\ - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM OS Provider: PID=4088 TID=688 Defaulting Windows folder to C:\Windows - CDISMOSServiceManager::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Attempting to initialize the logger from the Image Session. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\LogProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\LogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\PEProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Warning       DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Failed to Load the provider: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\PEProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Manager: PID=4052 TID=1732 Image session successfully loaded from the temporary location: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3 - CDISMManager::CreateImageSession
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Getting Provider OSServices - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM.EXE: Target image information: OS Version=6.2.9200.16384, Image architecture=x86
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Getting the collection of providers from an image provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\CbsProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\CbsProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:09, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Finished initializing the CbsConUI Handler. - CCbsConUIHandler::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 CBS is being initialized for online use. More information about CBS actions can be located at: %windir%\logs\cbs\cbs.log - CDISMPackageManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Loaded servicing stack for online use only. - CDISMPackageManager::RefreshInstanceAndLock
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\MsiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\MsiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\IntlProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\IntlProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\IBSProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\IBSProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\DmiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\DmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM OS Provider: PID=4088 TID=688 Successfully loaded the hive. - CDISMOSServiceManager::DetermineBootDrive
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Driver Manager: PID=4088 TID=688 Further logs for driver related operations can be found in the target operating system at %WINDIR%\inf\setupapi.offline.log - CDriverManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\UnattendProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\UnattendProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\Wow64provider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Warning       DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Failed to Load the provider: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\Wow64provider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\SmiProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\SmiProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\EmbeddedProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Warning       DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Failed to Load the provider: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\EmbeddedProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider(hr:0x8007007e)
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\AppxProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\AppxProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\AssocProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\AssocProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Loading Provider from location C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\TransmogProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Connecting to the provider located at C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6E271476-D3CC-49F5-9655-7E5F2BB497A3\TransmogProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Encountered a servicing provider, performing additional servicing initializations. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 Current image session is [ONLINE] - CTransmogManager::GetMode
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 Audit Mode: [No] - CTransmogManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 GetProductType: ProductType = [WinNT] - CTransmogManager::GetProductType
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 Product Type: [WinNT] - CTransmogManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Transmog Provider: PID=4088 TID=688 Product Type ServerNT : [No] - CTransmogManager::Initialize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: OSServices
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Package Manager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Package Manager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: MsiManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: MsiManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IntlManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: IntlManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: IBSManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DriverManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DriverManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Unattend Manager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: DISM Unattend Manager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: SmiManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AppxManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AppxManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: AssocManager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: AssocManager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: Edition Manager
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: Edition Manager.
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Getting Provider DISM Package Manager - CDISMProviderStore::GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Processing the top level command token(enable-feature). - CPackageManagerCLIHandler::Private_ValidateCmdLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Attempting to route to appropriate command handler. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Routing the command... - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Encountered the option "featurename" with value "NetFx3" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Encountered an unknown option "featurename" with value "NetFx3" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Encountered the option "source" with value "C:\sources\sxs" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Encountered an unknown option "source" with value "C:\sources\sxs" - CPackageManagerCLIHandler::Private_GetPackagesFromCommandLine
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Initiating Changes on Package with values: 5, 7 - CDISMPackage::Internal_ChangePackageState
  2013-08-11 20:18:10, Warning       DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 CBS AddSource failed with HRESULT=0x80070003! - CDISMPackageManager::Internal_Finalize
  2013-08-11 20:18:10, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 CBS session options=0x20100! - CDISMPackageManager::Internal_Finalize
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=1744 Error in operation: source for package or file not found, ResolveSource() unsuccessful. (CBS HRESULT=0x800f081f) - CCbsConUIHandler::Error
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Failed finalizing changes. - CDISMPackageManager::Internal_Finalize(hr:0x800f081f)
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 The source files could not be found; their location must be specified using the /source option to restore the feature. - GetCbsErrorMsg
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Failed processing package changes with session options - CDISMPackageManager::ProcessChangesWithOptions(hr:0x800f081f)
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Failed ProcessChanges. - CPackageManagerCLIHandler::Private_ProcessFeatureChange(hr:0x800f081f)
  2013-08-11 20:18:11, Error        DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Failed while processing command enable-feature. - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine(hr:0x800f081f)
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Further logs for online package and feature related operations can be found at %WINDIR%\logs\CBS\cbs.log - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Found the PE Provider. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(DISM Package Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Package Manager: PID=4088 TID=688 Finalizing CBS core. - CDISMPackageManager::Finalize
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: DISM Package Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(MsiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: MsiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(IntlManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: IntlManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(IBSManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: IBSManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(DriverManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: DriverManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(DISM Unattend Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: DISM Unattend Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(SmiManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: SmiManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(AppxManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: AppxManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(AssocManager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: AssocManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Finalizing the servicing provider(Edition Manager) - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: Edition Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Releasing the local reference to OSServices. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Disconnecting Provider: OSServices - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:11, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4088 TID=688 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM.EXE: Image session has been closed. Reboot required=no.
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM.EXE:
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM.EXE: <----- Ending Dism.exe session ----->
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM.EXE:
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Disconnecting Provider: FolderManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  2013-08-11 20:18:12, Info         DISM DISM Provider Store: PID=4052 TID=1732 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
  
  Anh em nào giúp với :smile:
   
 2. khoatoannangcao

  khoatoannangcao SUPER NỔ

  1,867
  668
  113
  Tên thật:
  Lê Minh Khoa
  Ai tải bản offline về cài thử đi
   
 3. vtc341

  vtc341 Yuhgnaup Ban Quản Trị

  1,051
  493
  83
  Tên thật:
  Trần Quang Huy
  nó cũng lỗi vậy đó :smile:
   
  khoatoannangcao thích bài này.
 4. khoatoannangcao

  khoatoannangcao SUPER NỔ

  1,867
  668
  113
  Tên thật:
  Lê Minh Khoa
  Anh coi lại kết nối mạng đi
   
  vtc341 thích bài này.
 5. vtc341

  vtc341 Yuhgnaup Ban Quản Trị

  1,051
  493
  83
  Tên thật:
  Trần Quang Huy
  có mạng mới lên đây dc nà :brick:
   
 6. khoatoannangcao

  khoatoannangcao SUPER NỔ

  1,867
  668
  113
  Tên thật:
  Lê Minh Khoa
  Anh mount file iso hoặc đĩa cài win8 vào, sau đó mở cmd, gõ lệnh này
  Mã:
  DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:i:\sources\sxs
  đoạn cuối thay i: bằng ký tự của ổ đĩa chứa bộ cài win8
   
  vtc341 thích bài này.
 7. thebest4iu

  thebest4iu Số Nguyên Tố Ban Quản Trị

  5,589
  5,551
  113
  Tên thật:
  Nguyễn Trung Ngôn
  vtc341 thích bài này.
 8. vtc341

  vtc341 Yuhgnaup Ban Quản Trị

  1,051
  493
  83
  Tên thật:
  Trần Quang Huy
  ths 2 cậu .mình làm dc rồi :big_smile:
   
 9. traidailuc

  traidailuc Member Tích Cực

  138
  45
  28
  Chắc là chạy sai commnad:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:C:\sources\sxs /LimitAccess
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Từ khóa tìm kiếm từ Google :

 1. loi cai framework 4.5