Mấy pro cho e hỏi.....về code cấu trúc dữ liệu 2 đang cần gấp.....

Thảo luận trong 'Pascal, C , C++' bắt đầu bởi trangia1221, 13 Tháng mười hai 2013.


 1. trangia1221

  trangia1221 Member Chính Thức

  32
  0
  6
  hiện em đang nghiên cứu cấu trúc dữ liệu 2 mà e làm phần trộn đa lối cân bằng em đã viết được code nhưng không hiểu sau no chỉ hiện ra chứ không sấp xếp..không biết bị sai ở chổ nào..có pro nào biết chỉ giúp em đi ạ..e bó tay rồi cảm ơn các pro....
  #include"stdio.h"
  #include"conio.h"
  #include"stdlib.h"
  #include"string.h"
  #define n 4
  /**/
  void Copy(char *fa,char *ga)
  {
  int current;
  FILE *f,*g;
  f=fopen(fa,"w+");
  g=fopen(ga,"w+");
  while(!
  feof(f))
  {
  fread(&current,sizeof(current),1,f);
  fwrite(&current,sizeof(current),1,g);
  }
  fcloseall();
  }
  /**/ int Copy_run(FILE **f,FILE **fx,int ele_start,int &ele_new_run)
  {
  int cur=ele_start,old,Eof;
  do
  {
  fwrite(&cur,sizeof(cur),1,*fx);
  old=cur;
  Eof=fread(&cur,sizeof(cur),1,*f);
  if(
  Eof<=0)
  {
  ele_new_run=NULL;
  return -
  1;// het file
  }
  }
  while(
  old<=cur);
  ele_new_run=cur;
  return
  0;
  }
  void Distribute_Run(char *fa,char *fax[],int &q)
  {
  int current,old,Eof,new_run=0,tx;
  int i=0;
  FILE *f,*fx[15];
  f=fopen(fa,"w+");
  for(
  i=0;i<n;i++)
  fx[i]=fopen(fax[i],"w+");
  Eof=fread(&current,sizeof(current),1,f);
  if(
  Eof<=0) return;
  do
  {
  Eof=Copy_run(&f,&fx[i],current,new_run);
  current=new_run;
  i=i%n+1;
  q++;
  }
  while(
  Eof>0);
  }
  /**/ void Distribute(char *fa,char *fax[],int &q)
  {
  FILE *f,*fx[7];
  f=fopen(fa,"w+");
  int j;
  for(
  int i=0;i<n;i++)
  {
  remove(fax[i]);
  fx[i]=fopen(fax[i],"w+");
  }
  j=n;
  q=0;
  int current,old;
  do
  {
  if(
  j<n-1) j++;
  else
  j=0;
  q++;
  fread(&current,sizeof(current),1,f);
  do
  {
  old=current;
  fwrite(&current,sizeof(current), 1, fx[j]);
  fread(&current,sizeof(current),1,f);
  }
  while(!
  feof(f)&&old<current);
  }
  while(!
  feof(f));
  }
  /**/ void Merge(char *fa[],int &q)
  {
  FILE *f[20];
  int i,j,k1,k2,min,mx,Eof,x,tx;
  int t[20],ta[20];
  int current[100],cur;
  for(
  i=0;i<2*n;i++)
  {
  t[i]=i;
  f[i]=fopen(fa[i],"w+");
  }
  do
  {
  if(
  q<n) k1=q;
  else
  k1=n;
  for(
  i=0;i<k1;i++)
  {
  fread(&current[i],sizeof(current[i]), 1, f[t[i]]);
  ta[i]=t[i];
  }
  q=0;
  j=n;
  do
  {
  k2=k1;
  q++;
  do
  {
  i=0;mx=0;
  min=current[i];
  while(
  i<k2-1)
  {
  i++;
  x=current[i];
  if(
  x<min)
  {
  min=x;
  mx=i;
  }
  }
  fwrite(&min,sizeof(min),1,f[t[j]]);
  Eof=fread(&cur, sizeof(cur), 1, f[ta[mx]]);
  if(
  Eof<=0)
  {
  remove(fa[ta[mx]]);
  ta[mx]=ta[k2];
  ta[k2]=ta[k1];
  k1=k1-1;
  k2--;
  }
  else
  {
  if(
  min>cur)
  {
  tx=ta[mx];
  ta[mx]=ta[k2];
  ta[k2]=tx;
  k2--;
  }
  }
  }
  while(
  k2!=0);
  if(
  j<n*2-1)
  j++;
  else
  j=n;
  }
  while(
  k1!=0);
  for(
  i=0;i<n;i++)
  {
  tx=t[i];
  t[i]=ta[n+i];
  t[n+i]=tx;
  }
  }
  while(
  q!=1);
  fcloseall();
  }
  /**/ void Taofile(char *filename,int k)
  {
  randomize();
  int t;
  FILE *f;
  f=fopen(filename,"w+");
  for(
  int i=0;i<k;i++)
  {
  t=random(100);
  fwrite(&t,sizeof(t),1,f);
  }
  fcloseall();
  }
  void xuat(char *filename)
  {
  int cur;
  FILE *f;
  f=fopen(filename,"rb");
  while(
  fread(&cur,sizeof(cur),1,f)>0)
  printf("%5d",cur);
  fcloseall();
  }
  /**/ void main()
  {
  char *filename[]={"D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt","D:\\TC\\f1.txt"};
  char*f="D:\\TC\\Viet.txt";
  clrscr();
  Taofile(f,20);
  int q;
  printf("Truoc Khi Sap Xep: \n");
  xuat(f);
  for(
  int i=0;i<n;i++)
  {
  Distribute(f,filename,q);
  Merge(filename,q);
  Copy(f,filename[0]);
  }
  printf("\n Sau Khi Sap Xep: \n");
  xuat(f);
  getch();
  }
   
 2. trangia1221

  trangia1221 Member Chính Thức

  32
  0
  6
  không ai giúp e hết vậy ta.............
   

Chia sẻ trang này