1. Kết quả Event Ghost 2016


  Dưới đây là danh sách những thành viên đoạt giải thưởng trong Event Ghost 2016

Tìm bản ghost có tích hợp nút shutdown trong menu chuột phải

Thảo luận trong 'Tìm Kiếm & Làm Ghost Theo Yêu Cầu' bắt đầu bởi chipmasteri, 27 Tháng mười hai 2014.


 1. chipmasteri

  chipmasteri Member Mới

  3
  0
  1
  Hôm nọ mình lướt forum thì thấy 1 bản ghost làm rất đẹp, tinh tế, tiện lợi, ấn tượng mod nút shutdown trong list menu chuột phải giống như này

  JQmqvAx.jpg
  Bạn nào là chủ nhân hay vô tình thấy nó thì mình xin cái link với. cảm ơn :D
   
 2. chipmasteri

  chipmasteri Member Mới

  3
  0
  1
  Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho cái mod đó thôi nha. ko fai bản ghost này
   
 3. traidailuc

  traidailuc Member Tích Cực

  143
  47
  28
  Vãi thánh cái này chỉ cần chạy file reg này là có mà:
  Nội dung copy vào notepad rồi lưu thành reg nhé:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  ;InstallTakeOwnership
  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "NoWorkingDirectory"=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "NoWorkingDirectory"=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

  ;Copy to move to
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
  @="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
  @="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

  ;Desktop Context Menu add control panel device manager add remove programs
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell]
  @="none"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Control Panel]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Control Panel\command]
  @=hex(2):72,00,75,00,6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
  00,20,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
  2c,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,5f,00,52,00,75,00,6e,00,44,\
  00,4c,00,4c,00,00,00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Device Manager]
  @=hex(2):40,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,\
  00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,76,00,6d,00,67,00,\
  72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,34,00,00,00
  "SuppressionPolicy"=dword:4000003c

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Device Manager\command]
  @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\
  00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\
  65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\
  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,\
  76,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Add-Remove Programs]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Add-Remove Programs\command]
  @=hex(2):63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,20,00,61,00,70,00,70,00,77,\
  00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
  @="none"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Msconfig]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Msconfig\command]
  @="msconfig.exe"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad\command]
  @="notepad.exe %1"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell]
  @="none"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Registry Editor]

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Registry Editor\command]
  @="regedit"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
  @="none"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Services]
  @=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
  00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,\
  68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,32,\
  00,32,00,30,00,35,00,39,00,00,00
  "SuppressionPolicy"=dword:4000003c

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Services\command]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,\
  63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,\
  00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,\
  74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,\
  00,73,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

  ;Power Menu
  [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Tắt máy tính]
  "MUIVerb"="Tắt máy tính"
  "SubCommands"="Tắt máy tính;Khởi động lại;sleep;hibernate;lock;logoff;switch"
  "Icon"="shell32.dll,215"
  "Position"="bottom"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Tắt máy tính]
  @="Tắt máy tính"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Tắt máy tính\command]
  @="Shutdown -s -f -t 00"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Khởi động lại]
  @="Khởi động lại"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Khởi động lại\command]
  @="Shutdown -r -f -t 00"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep]
  @="Sleep"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep\command]
  @="rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep"


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate]
  @="Hibernate"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate\command]
  @="Shutdown -h"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock]
  @="Lock"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock\command]
  @="Rundll32 User32.dll,LockWorkStation"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff]
  @="Log Off"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff\command]
  @="Shutdown -l"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch]
  @="Switch User"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch\command]
  @="tsdiscon.exe"
   

Chia sẻ trang này