1. Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 2. [Thông Báo] Thông Báo Tuyển mod cho toàn diễn đàn


  Forum mới lập rất cần sự giúp đỡ của các bạn vậy nên bạn nào có khả năng thì đăng kí tham gia làm mod để quản lí, phát triển diễn đàn nhé!

Xem và sửa giúp mình đoạn code này với

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp, Thắc Mắc, Yêu Cầu' bắt đầu bởi mr.trung91, 21 Tháng bảy 2012.

 1. mr.trung91 Member Tích Cực

  239
  210
  43

  Lượt xem: 565


  Mã:
  @echo off
  goto Win7Check
  :Win7Check
  if not exist "%PUBLIC%" (
  goto WinXPCheck
  )
  for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto Win7
  :WinXPCheck
  for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto WinXP
  :WinXP
  attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.ini" >nul 2>nul
  attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.OK" >nul 2>nul
  echo copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.OK"&&copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.OK"
  >>"%HomeDrive%\boot.ini" echo.
  >>"%HomeDrive%\boot.ini" echo %HomeDrive%\grldr="Start Norton Ghost"
  echo bootcfg /timeout 6&&bootcfg /timeout 6
  for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\boot.ini" >nul 2>nul
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\boot.OK" >nul 2>nul
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\menu.lst" >nul 2>nul
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\grldr" >nul 2>nul
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\Ghost.iso" >nul 2>nul
  del /f /q /a "%HomeDrive%\menu2.lst"
  rd /s /q files
  del /f /q /a setup.cmd
  :Win7
  for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
  attrib -R -H -S "%HomeDrive%\bootmgr" >nul 2>nul
  ren "%HomeDrive%\bootmgr" bootmgrt
  ren "%HomeDrive%\menu.lst" menu3.lst
  ren "%HomeDrive%\menu2.lst" menu.lst
  ren "%HomeDrive%\grldr" bootmgr
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\menu.lst" >nul 2>nul	
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\bootmgr" >nul 2>nul
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\bootmgrt" >nul 2>nul
  attrib +s +r +h "%HomeDrive%\Ghost.iso" >nul 2>nul
  del /f /q /a "%HomeDrive%\menu3.lst"
  rd /s /q files
  del /f /q /a setup.cmd
  code tích hợp ghost.iso vào hdd
  sai, thừa, thiếu chỗ nào sửa giúp mình với nhé, mình đang nghịch cái này
   
 2. mr.trung91

  mr.trung91 Member Tích Cực

  239
  210
  43
  ko thấy pro nào giúp với nhỉ, nản ghê :D, khác tự sửa lại chút bác nào biết nhiều về cái này giúp với nhé

  Mã:
  @echo off
  color 1a
  chcp 437
  mode con lines=40 cols=100
  title Demo 1 Click
  echo.
  echo  Tools tich hop Minixp va Ghost11.5 vao HDD Windows XP hoac Windows 7
  echo.
  set Setup=
  set /P Setup= Thuc hien hay ko (y/n): 
  echo.
  IF %Setup%==y goto Win7Check
  IF %Setup%==n goto End
  :Win7Check
  if not exist "%PUBLIC%" (
  goto WinXPCheck
  )
  for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto Win7
  :WinXPCheck
  for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto WinXP
  :WinXP
  attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.ini" >nul 2>nul
  attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.OK" >nul 2>nul
  echo copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.OK"&&copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.OK"
  >>"%HomeDrive%\boot.ini" echo.
  >>"%HomeDrive%\boot.ini" echo %HomeDrive%\grldr="Start Grub4dos"
  echo bootcfg /timeout 6&&bootcfg /timeout 6
  for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
  for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
  for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso boot.ini boot.OK minixp.iso) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
  del /f /q /a "%HomeDrive%\menu2.lst"
  cls
  echo.
  echo  Da hoan thanh, khoi dong lai may de xem ket qua
  echo.
  @pause
  goto End
  rd /s /q files
  del /f /q /a setup.cmd
  :Win7
  for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
  for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
  attrib -R -H -S "%HomeDrive%\bootmgr" >nul 2>nul
  ren "%HomeDrive%\bootmgr" bootmgrt
  ren "%HomeDrive%\menu.lst" menu3.lst
  ren "%HomeDrive%\menu2.lst" menu.lst
  ren "%HomeDrive%\grldr" bootmgr
  for %%x in (menu.lst bootmgr bootmgrt Ghost.iso minixp.iso) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
  del /f /q /a "%HomeDrive%\menu3.lst"
  cls
  echo.
  echo  Da hoan thanh, khoi dong lai may de xem ket qua
  echo.
  @pause
  goto End
  :End
  rd /s /q files
  del /f /q /a setup.cmd
  
   
 3. kokolo

  kokolo Member Tích Cực

  158
  68
  28
  ai rành vào giúp người ta kìa
   

Chia sẻ trang này