• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Batch Script Rebuild Icon & HardwareIDs

MaterSystem

Member Danh Tiếng
Tham gia
26/7/12
Bài viết
729
Thích
367
#1
1. Rebuild Icon: nhiệm vụ chính trích xuất AVI, BMP, ICON, DIALOG, MENU cây tài nguyên (.avi, .bmp, .res), tự động tạo script mod ResHacker (tên_file_mod.txt), hỗ trợ công việc tạo gói IconPack với Skin Pack Install System

Cấu trúc: gồm 3 file nằm cùng 1 thư mục
+ ResHacker.exe: file chương trình chính ResHacker
+ list.txt: danh sách file cần tạo script mod ResHacker
+ Rebuild Icon.bat: kịch bản tự động thực hiện nhiệm vụ trên

Rebuild Icon.bat
[HIDE]
Mã:
@echo off
cls
setlocal enabledelayedexpansion
for /f "tokens=*" %%i in (list.txt) do (echo %%~ni%%~xi
md "%cd%\%%~ni%%~xi\file\"
copy "%%i" "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi" 1>nul
ResHacker.exe -extract "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi", "%cd%\%%~ni%%~xi\file\%%~ni%%~xi.rc", , ,
call :script "%cd%\%%~ni%%~xi")
setlocal disabledelayedexpansion
pause
exit

:script
echo [FILENAMES]>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
echo Exe="Backup\%~n1%~x1">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
echo SaveAs="NewFiles\%~n1%~x1">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
echo Log="Logs\%~n1%~x1.log">>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
echo.>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
echo [COMMANDS]>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt"
for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "AVI" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
if "%%~xk" == ".avi" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\AVI_%%i.avi" 1>nul
echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\AVI_%%i.avi", AVI, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
)
for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "BITMAP" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
if "%%~xk" == ".bmp" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\Bitmap_%%i.bmp" 1>nul
echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Bitmap_%%i.bmp", BITMAP, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
)
for /f "tokens=1,2" %%i in ('find "DIALOG" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
if "%%j" == "DIALOG" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\Dialog_%%i.res", DIALOG, %%i,
echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Dialog_%%i.res", DIALOG, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
if "%%j" == "DIALOGEX" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\DialogEx_%%i.res", DIALOG, %%i,
echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\DialogEx_%%i.res", DIALOGEX, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
)
for /f "tokens=1,2,3" %%i in ('find "ICON" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
if "%%~xk" == ".ico" (copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%%~nk%%~xk" "%cd%\%~n1%~x1\Icon_%%i.ico" 1>nul
echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Icon_%%i.ico", ICONGROUP, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
)
for /f "tokens=1,2" %%i in ('find "MENU" "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1.rc"') do (
if "%%j" == "MENU" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\Menu_%%i.res", Menu, %%i,
echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\Menu_%%i.res", MENU, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
if "%%j" == "MENUEX" (ResHacker.exe -extract "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1", "%cd%\%~n1%~x1\MenuEx_%%i.res", MENU, %%i,
echo -addoverwrite "Resources\%~n1%~x1\MenuEx_%%i.res", MENUEX, %%i,>>"%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1.txt")
)
copy "%cd%\%~n1%~x1\file\%~n1%~x1" "%cd%\%~n1%~x1\" 1>nul
rd /s /q "%cd%\%~n1%~x1\file\"
del /q "%cd%\%~n1%~x1\%~n1%~x1"
[/HIDE]

list.txt: danh sách tham khảo
[HIDE]
Mã:
C:\WINDOWS\system32\access.cpl
C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
C:\WINDOWS\system32\admparse.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\admparse.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\ahui.exe
C:\WINDOWS\system32\appmgr.dll
C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
C:\WINDOWS\system32\asctrls.ocx
C:\WINDOWS\system32\audiodev.dll
C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
C:\WINDOWS\system32\batmeter.dll
C:\WINDOWS\system32\batt.dll
C:\WINDOWS\system32\bcsprsrc.dll
C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
C:\WINDOWS\system32\bthci.dll
C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl
C:\WINDOWS\system32\cabview.dll
C:\WINDOWS\system32\calc.exe
C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\WINDOWS\system32\cmdial32.dll
C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll
C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
C:\WINDOWS\system32\compatUI.dll
C:\WINDOWS\system32\console.dll
C:\WINDOWS\system32\credui.dll
C:\WINDOWS\system32\cscui.dll
C:\WINDOWS\system32\dataclen.dll
C:\WINDOWS\system32\ddeshare.exe
C:\WINDOWS\system32\desk.cpl
C:\WINDOWS\system32\deskadp.dll
C:\WINDOWS\system32\deskmon.dll
C:\WINDOWS\system32\deskperf.dll
C:\WINDOWS\system32\devmgr.dll
C:\WINDOWS\system32\dfrgres.dll
C:\WINDOWS\system32\dfrgui.dll
C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\dfshim.dll.mui
C:\Program Files\Windows NT\dialer.exe
C:\WINDOWS\system32\digest.dll
C:\WINDOWS\system32\dinput.dll
C:\WINDOWS\system32\diskcopy.dll
C:\WINDOWS\system32\dmdlgs.dll
C:\WINDOWS\system32\dmdskres.dll
C:\WINDOWS\system32\dpmodemx.dll
C:\WINDOWS\system32\dpvoice.dll
C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe
C:\WINDOWS\system32\dsprop.dll
C:\WINDOWS\system32\dsquery.dll
C:\WINDOWS\system32\dsuiext.dll
C:\WINDOWS\system32\dvdplay.exe
C:\WINDOWS\system32\els.dll
C:\WINDOWS\system32\eventvwr.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\WINDOWS\system32\fde.dll
C:\WINDOWS\system32\filemgmt.dll
C:\WINDOWS\system32\fldrclnr.dll
C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
C:\WINDOWS\system32\fsquirt.exe
C:\WINDOWS\system32\fsusd.dll
C:\WINDOWS\system32\fxsclntR.dll
C:\WINDOWS\system32\fxscover.exe
C:\WINDOWS\system32\fxssend.exe
C:\WINDOWS\system32\gcdef.dll
C:\WINDOWS\system32\gpedit.dll
C:\WINDOWS\system32\gptext.dll
C:\WINDOWS\system32\grpconv.exe
C:\WINDOWS\system32\hdwwiz.cpl
C:\WINDOWS\hh.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\hmmapi.dll
C:\Program Files\Internet Explorer\en-US\hmmapi.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
C:\WINDOWS\system32\hnetwiz.dll
C:\WINDOWS\system32\hotplug.dll
C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe
C:\WINDOWS\system32\icmui.dll
C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn2.exe
C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
C:\WINDOWS\system32\ieaksie.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\ieaksie.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\ieakui.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\ieakui.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\ieframe.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\iepeers.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\iernonce.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\iernonce.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\iesetup.dll.mui
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\en-US\iexplore.exe.mui
C:\WINDOWS\system32\iexpress.exe
C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
C:\WINDOWS\system32\en-US\inetcpl.cpl.mui
C:\WINDOWS\system32\inetcplc.dll
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetmgr.dll
C:\WINDOWS\system32\inetppui.dll
C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
C:\WINDOWS\system32\input.dll
C:\WINDOWS\system32\intl.cpl
C:\WINDOWS\system32\ipsecsnp.dll
C:\WINDOWS\system32\ipsmsnap.dll
C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
C:\WINDOWS\system32\irprops.cpl
C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
C:\WINDOWS\system32\itss.dll
C:\WINDOWS\system32\ivfsrc.ax
C:\WINDOWS\system32\jobexec.dll
C:\WINDOWS\system32\joy.cpl
C:\WINDOWS\system32\keymgr.dll
C:\WINDOWS\system32\localsec.dll
C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
C:\WINDOWS\system32\magnify.exe
C:\WINDOWS\system32\main.cpl
C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
C:\WINDOWS\system32\mapistub.dll
C:\WINDOWS\system32\mciole32.dll
C:\WINDOWS\system32\mdminst.dll
C:\WINDOWS\system32\mdwmdmsp.dll
C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
C:\WINDOWS\system32\usmt\migload.exe
C:\WINDOWS\system32\migpwd.exe
C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe
C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
C:\WINDOWS\system32\mmcbase.dll
C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
C:\WINDOWS\system32\mmcshext.dll
C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\mobsync.dll
C:\WINDOWS\system32\mobsync.exe
C:\WINDOWS\system32\modemui.dll
C:\WINDOWS\system32\moricons.dll
C:\Program Files\Movie Maker\moviemk.exe
C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
C:\WINDOWS\system32\mprui.dll
C:\WINDOWS\system32\mqsnap.dll
C:\WINDOWS\system32\mqutil.dll
C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe
C:\WINDOWS\system32\mscorier.dll
C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
C:\WINDOWS\system32\msgina.dll
C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
C:\WINDOWS\system32\mshta.exe
C:\WINDOWS\system32\en-US\mshta.exe.mui
C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\mshtml.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\msi.dll
C:\WINDOWS\system32\msident.dll
C:\WINDOWS\system32\msidntld.dll
C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\msihnd.dll
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msoeres.dll
C:\WINDOWS\system32\oobe\msoobe.exe
C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
C:\WINDOWS\system32\msratelc.dll
C:\WINDOWS\system32\msrating.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\msrating.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\msshavmsg.dll
C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
C:\WINDOWS\system32\en-US\mstsc.exe.mui
C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\mstscax.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\msutb.dll
C:\WINDOWS\system32\msvfw32.dll
C:\WINDOWS\system32\msxml.dll
C:\WINDOWS\system32\msxmlr.dll
C:\WINDOWS\system32\msxml2.dll
C:\WINDOWS\system32\msxml2r.dll
C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
C:\WINDOWS\system32\msxml3r.dll
C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
C:\WINDOWS\system32\msxml6r.dll
C:\WINDOWS\system32\mycomput.dll
C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll
C:\WINDOWS\system32\narrator.exe
C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl
C:\WINDOWS\system32\netid.dll
C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
C:\WINDOWS\system32\netsetup.exe
C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
C:\WINDOWS\system32\newdev.dll
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\notiflag.exe
C:\WINDOWS\system32\nslookup.exe
C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe
C:\WINDOWS\system32\ntkrnlmp.exe
C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
C:\WINDOWS\system32\ntkrpamp.exe
C:\WINDOWS\system32\ntlanui.dll
C:\WINDOWS\system32\ntlanui2.dll
C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
C:\WINDOWS\system32\ntsd.exe
C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
C:\WINDOWS\system32\nusrmgr.cpl
C:\WINDOWS\system32\nwc.cpl
C:\WINDOWS\system32\objsel.dll
C:\WINDOWS\system32\occache.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\occache.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe
C:\WINDOWS\system32\odbccp32.cpl
C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
C:\Program Files\Outlook Express\oemig50.exe
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
C:\WINDOWS\system32\oobe\oobebaln.exe
C:\WINDOWS\system32\osk.exe
C:\WINDOWS\system32\osuninst.dll
C:\WINDOWS\system32\osuninst.exe
C:\WINDOWS\system32\packager.exe
C:\WINDOWS\system32\pautoenr.dll
C:\WINDOWS\system32\perfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\photowiz.dll
C:\WINDOWS\system32\pifmgr.dll
C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl
C:\WINDOWS\system32\printui.dll
C:\WINDOWS\system32\progman.exe
C:\WINDOWS\system32\proquota.exe
C:\WINDOWS\system32\psbase.dll
C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
C:\WINDOWS\system32\rasphone.exe
C:\WINDOWS\system32\rcimlby.exe
C:\WINDOWS\regedit.exe
C:\WINDOWS\system32\regedt32.exe
C:\WINDOWS\system32\regwizc.dll
C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe
C:\WINDOWS\system32\rtcshare.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\runonce.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Speech\sapi.cpl
C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
C:\WINDOWS\system32\scripting\scrobj.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\sendmail.dll
C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
C:\WINDOWS\system32\setup.exe
C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll
C:\Program Files\Windows Media Player\setup_wm.exe
C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll
C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll
C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll
C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
C:\WINDOWS\system32\shrpubw.exe
C:\WINDOWS\system32\shscrap.dll
C:\WINDOWS\system32\sigverif.exe
C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
C:\WINDOWS\system32\sol.exe
C:\WINDOWS\system32\spider.exe
C:\WINDOWS\srchasst\srchui.dll
C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
C:\WINDOWS\system32\sti.dll
C:\WINDOWS\system32\stimon.exe
C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll
C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
C:\WINDOWS\system32\sxs.dll
C:\WINDOWS\system32\syncapp.exe
C:\WINDOWS\system32\syncui.dll
C:\WINDOWS\system32\sysdm.cpl
C:\WINDOWS\system32\syskey.exe
C:\WINDOWS\system32\sysmon.ocx
C:\WINDOWS\system32\sysocmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\syssetup.dll
C:\WINDOWS\system32\tapiui.dll
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\tcpmonui.dll
C:\WINDOWS\system32\telephon.cpl
C:\WINDOWS\system32\telnet.exe
C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl
C:\WINDOWS\system32\tourstart.exe
C:\WINDOWS\system32\unimdm.tsp
C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll
C:\WINDOWS\system32\url.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\urlmon.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
C:\WINDOWS\system32\user32.dll
C:\WINDOWS\system32\userenv.dll
C:\WINDOWS\system32\utilman.exe
C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
C:\WINDOWS\system32\verifier.exe
C:\Program Files\Outlook Express\wab.exe
C:\Program Files\Common Files\System\wab32.dll
C:\Program Files\Common Files\System\wab32res.dll
C:\Program Files\Outlook Express\wabfind.dll
C:\Program Files\Outlook Express\wabimp.dll
C:\WINDOWS\system32\wdigest.dll
C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\webcheck.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\wextract.exe
C:\WINDOWS\system32\wiaacmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wiadefui.dll
C:\WINDOWS\system32\wiashext.dll
C:\WINDOWS\system32\winbrand.dll
C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
C:\WINDOWS\system32\en-US\wininet.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
C:\WINDOWS\system32\winntbbu.dll
C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
C:\Program Files\Movie Maker\WMM2RES.dll
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpshare.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe
C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe
C:\WINDOWS\system32\WpdShext.dll
C:\WINDOWS\system32\write.exe
C:\WINDOWS\system32\wscui.cpl
C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl
C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.mui
C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll.mui
C:\WINDOWS\system32\wupdmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
C:\WINDOWS\system32\xpsp1res.dll
C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
C:\WINDOWS\system32\xpsp3res.dll
C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna\luna.msstyles
C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna\Shell\NormalColor\shellstyle.dll
[/HIDE]

2. HardwareIDs: nhiệm vụ chính trích xuất, loại bỏ các HardwareIDs (ACPI, PCI, PCMCIA, PNP, CPQ, Monitor) trùng từ các file inf, thêm HardwareIDs phục vụ cho sysprep

Cấu trúc: gồm 1 file và 1 folder nằm chung cùng thư mục
+ Driver: thư mục chứa driver (.inf, .sys, .dll) bảo gồm subfolder
+ HardwareIDs.bat: kịch bản tự động thực hiện nhiệm vụ trên

HardwareIDs.bat
[HIDE]
Mã:
@echo off
cls
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion

:: in danh sach file inf
dir /b /s "driver\*.inf">>list.txt

:: in danh sach HardwareIDs
for /f "tokens=*" %%i in (list.txt) do (echo %%~ni%%~xi
call :extract "%%i")
del list.txt

:: sap xep danh sach HardwareIDs
ren sysprep.txt temp.txt
sort /r <temp.txt 1>sysprep.txt
del temp.txt

:: xoa HardwareIDs trung lap
ren sysprep.txt temp.txt
for /f "tokens=1* delims==" %%i in (temp.txt) do (
if not [%%i]==[!duplicate!] (
set "duplicate=%%i"
echo %%i=%%j>>sysprep.txt
)
)
del temp.txt

:: sap xep danh sach HardwareIDs
ren sysprep.txt temp.txt
sort <temp.txt 1>sysprep.txt
del temp.txt

setlocal disableextensions disabledelayedexpansion
pause

:extract
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "ACPI\" %1') do (
set HardwareIDs=%%f
set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCI\" %1') do (
set HardwareIDs=%%f
set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCMCIA\" %1') do (
set HardwareIDs=%%f
set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*PNP" %1') do (
set HardwareIDs=%%f
set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*CPQ" %1') do (
set HardwareIDs=%%f
set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "Monitor\" %1') do (
set HardwareIDs=%%f
set HardwareIDs=!HardwareIDs: =!
set HardwareIDs=!HardwareIDs:  =!
echo HardwareIDs,!HardwareIDs!=%1>>temp.txt
)
if exist temp.txt (
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "ACPI\" "temp.txt"') do (
set HardwareIDs=%%f
echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCI\" "temp.txt"') do (
set HardwareIDs=%%f
echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "PCMCIA\" "temp.txt"') do (
set HardwareIDs=%%f
echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*PNP" "temp.txt"') do (
set HardwareIDs=%%f
echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "*CPQ" "temp.txt"') do (
set HardwareIDs=%%f
echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
)
for /f "tokens=2 delims=,;" %%f in ('find "Monitor\" "temp.txt"') do (
set HardwareIDs=%%f
echo !HardwareIDs!>>sysprep.txt
)
del temp.txt
)
[/HIDE]

3. Download:

Rebuild Icon

HardwareIDs
 
Sửa lần cuối:

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm