• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Nhóm New Upload Faronics Deep Freeze Enterprise 7.61.220.4320 - Đóng băng ổ cứng (Supported Windows 8)

thebest4iu

Số Nguyên Tố
Thành viên BQT
Tham gia
2/7/12
Bài viết
5,587
Thích
5,394
Nơi ở
21.255942,105.384979
#1

English
Faronics Deep Freeze Enterprise 7.61.220.4320 instantly protects and preserves baseline computer configurations. No matter what changes a user makes to a workstation, simply restart to eradicate all changes and reset the computer to its original state - right down to the last byte. Expensive computer assets are kept running at 100% capacity and technical support time is reduced or eliminated completely. The result is consistent trouble-free computing on a truly protected and parallel network, completely free of harmful viruses and unwanted programs.

While Faronics Deep Freeze Enterprise 7.61.220.4320 provides bulletproof protection, its non-restrictive approach also improves user productivity and satisfaction. Placing no restrictions on a user's ability to access all system resources, users avoid the frustration of downtime due to software conflicts, operating system corruption, virus attacks, and many other problems. Users are always assured of computers that are consistently operable and available.

Deep Freeze Standard is changing the way IT Professionals protect small multi-user environments. Simple, robust, and cost effective, Deep Freeze Standard is ideal for computing environments with 10 or less workstations or for environments that don't require central management or control.

Absolute Protection
• Guarantees 100% workstation recovery on restart
• Provides password protection and complete security
• Protects multiple hard drives and partitions

Integration and Compatibility
• Supports multiple hard drives and partitions
• Supports multi-boot environments
• Compatible with Fast User Switching
• Supports SCSI, ATA, SATA, and IDE hard drives
• Single install for Windows 95, 98, ME, 2000, XP and Vista
• Supports FAT, FAT32, NTFS, basic and dynamic disks
• Localized in five languages: English, French, German, Spanish and Japanese

Deployment Options
• Offers silent install option for rapid network deployment
• Provides option to deploy on multiple workstations as part of a master image
• DFC included in Workstation/Seed installations

Tiếng Việt

Faronics Deep Freeze Enterprise 7.61.220.4320 ngay lập tức bảo vệ và bảo tồn các cấu hình máy tính cơ bản. Không có vấn đề gì thay đổi người sử dụng làm một máy trạm, chỉ cần khởi động lại để tiêu diệt tất cả các thay đổi và thiết lập lại máy tính về trạng thái ban đầu của nó - ngay xuống byte cuối cùng. Tài sản máy tính đắt tiền được tiếp tục chạy ở 100% công suất và thời gian hỗ trợ kỹ thuật được giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn. Kết quả là máy tính rắc rối-miễn phí phù hợp trên một mạng thực sự bảo vệ và song song, hoàn toàn miễn phí của vi rút gây hại và các chương trình không mong muốn.

Trong khi Faronics Deep Freeze Enterprise 7.61.220.4320 cung cấp bảo vệ chống đạn, phương pháp tiếp cận không hạn chế của nó cũng giúp cải thiện năng suất người dùng và sự hài lòng. Không giới hạn về khả năng của một người sử dụng để truy cập vào tất cả các tài nguyên hệ thống, người dùng tránh sự thất vọng của thời gian chết do xung đột phần mềm, vận hành hệ thống tham nhũng, virus tấn công, và nhiều vấn đề khác. Người dùng được luôn luôn đảm bảo máy tính luôn có thể hoạt động được và có sẵn.


Deep Freeze Standard đang thay đổi cách mà các IT chuyên nghệp bảo vệ các môi trường đa người dùng. Đơn giản, mạnh mẽ, và hiệu quả về chi phí, Standard Deep Freeze là lý tưởng cho các môi trường máy tính với 10 hoặc ít hơn các máy trạm hoặc cho các môi trường mà không yêu cầu quản lý hoặc kiểm soát trung tâm.


Tuyệt đối bảo vệ
• Đảm bảo 100% recover các workstations qua khởi động lại
• Cung cấp mật mã và an ninh hoàn toàn
• Bảo vệ nhiều ổ đĩa cứng và các phân vùng


Hội nhập và tương thích
• Hỗ trợ nhiều ổ đĩa cứng và các phân vùng
• Hỗ trợ các môi trường đa khởi động
• Tương thích với Fast User Switching
• Hỗ trợ SCSI, ATA, SATA, và IDE ổ đĩa cứng
• đơn cài đặt cho Windows 95, 98, ME, 2000, XP và Vista
• Hỗ trợ FAT, FAT32, NTFS, đĩa cơ bản và năng động
• Địa phương hóa trong năm thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và Nhật Bản


Triển khai Tùy chọn
• Cung cấp tùy chọn cài đặt im lặng cho việc triển khai mạng nhanh chóng
• Cung cấp các tùy chọn để triển khai trên nhiều máy trạm như là một phần của một hình ảnh tổng thể
• DFC bao gồm trong Workstation / Seed lắp đặt


Download
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm