• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Giúp giùm mình code C++

ngochivinh

Member Chính Thức
Tham gia
3/2/12
Bài viết
30
Thích
32
Nơi ở
HoChiMinh City
#1
Đang bí câu e và câu f:File:taikhoan.h
Mã:
#pragma once

class taikhoan
{
protected:
	long soTaikhoan;
	char* hoTen;
	double soDu;
	char* date;
public:
        void set_sd(double x);
	double get_sd();
	void set_stk(long t);
	long get_stk();
	taikhoan(void);
	taikhoan(long,char*,double,char*);
	taikhoan(const taikhoan &tk);
	virtual void nhap()=0;
	virtual void xuat()=0;
	void napTien(double tien);
	void rutTien(double tien);
	~taikhoan(void);
};
File:taikhoan.cpp
Mã:
#include "StdAfx.h"
#include "taikhoan.h"
#include "string.h"
#include "iostream"
using namespace std;

taikhoan::taikhoan(void)
{
}

taikhoan::taikhoan(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date){
	this->soTaikhoan=soTaikhoan;
	this->hoTen=strdup(hoTen);
	this->soDu=soDu;
	this->date=strdup(date);
}

taikhoan::taikhoan(const taikhoan& tk){
	this->soDu=tk.soDu;
	this->soTaikhoan=tk.soTaikhoan;
	this->hoTen=strdup(tk.hoTen);
	this->date=strdup(tk.date);
}

void taikhoan::napTien(double tien){
	cout<<"so tien nap vao:"<<tien<<"\n";
	this->soDu+=tien;
	cout<<"so du hien tai:"<<this->soDu<<"\n";
}

void taikhoan::rutTien(double tien){
	cout<<"so tien rut ra:"<<tien<<"\n";
	this->soDu-=tien;
	cout<<"so du hien tai:"<<this->soDu<<"\n";
}

void taikhoan::set_sd(double x){
	this->soDu=x;
}

double taikhoan::get_sd(){
	return this->soDu;
}

void taikhoan::set_stk(long t){
	this->soTaikhoan=t;
}

long taikhoan::get_stk(){
	return this->soTaikhoan;
}

taikhoan::~taikhoan(void)
{
}
File:taikhoantietkiem.h
Mã:
#pragma once
#include "taikhoan.h"
#include "string.h"
class taikhoantietkiem:public taikhoan
{
private:
	double laiSuat;
	char* hinhThuc;
	int soKy;
public:
	taikhoantietkiem(void);
	taikhoantietkiem(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date,double laiSuat,char* hinhThuc,int soKy):taikhoan(soTaikhoan,hoTen,soDu,date){
		this->laiSuat=laiSuat;
		this->soKy=soKy;
		this->hinhThuc=strdup(hinhThuc);};
	void nhap();
	void xuat();
	double tinhLai();
	~taikhoantietkiem(void);
};
File:taikhoantietkiem.cpp
Mã:
#include "StdAfx.h"
#include "taikhoantietkiem.h"
#include "math.h"
#include "iostream"
using namespace std;


taikhoantietkiem::taikhoantietkiem(void)
{
}


taikhoantietkiem::~taikhoantietkiem(void)
{
}

void taikhoantietkiem::nhap(){
	cout<<"nhap vao so tai khoan thanh toan"<<"\n";
	cin>>this->soTaikhoan;
	fflush(stdin);
	this->hoTen=new char[30];
	cout<<"nhap vao ho ten chu tai khoan thanh toan"<<"\n";
	cin.getline(this->hoTen,29);
	fflush(stdin);
	cout<<"Nhap vao so du:"<<"\n";
	cin>>this->soDu;
	fflush(stdin);
	cout<<"nhap vao ngay lap tai khoan:"<<"\n";
	this->date=new char[30];
	cin.getline(this->date,29);
	fflush(stdin);
	cout<<"Nhap vao lai Suat hang nam:"<<"\n";
	cin>>this->laiSuat;
	fflush(stdin);
	cout<<"nhap vao hinh thuc tiet kiem:"<<"\n";
	this->hinhThuc=new char[30];
	cin.getline(this->hinhThuc,29);
	fflush(stdin);
	cout<<"nhap vao so ky:"<<"\n";
	cin>>this->soKy;
	fflush(stdin);
}

void taikhoantietkiem::xuat(){
	cout<<"so tai khoan thanh toan:"<<this->soTaikhoan<<"\n";
	cout<<" ho ten chu tai khoan thanh toan:"<<this->hoTen<<"\n";
	cout<<"so du:"<<this->soDu<<"\n";
	cout<<"ngay lap tai khoan:"<<this->date<<"\n";
	cout<<" lai suat hang nam:"<<this->laiSuat<<"\n";
	cout<<"hinh thuc tiet kiem"<<this->hinhThuc<<"\n";
	cout<<"So ky la:"<<this->soKy<<"\n";
	cout<<"so tien lai la:"<<this->tinhLai()<<"\n";
}

double taikhoantietkiem::tinhLai(){
	
	return pow(this->soDu*(this->laiSuat+1),this->soKy);
}
File:taikhoanthanhtoan.h
Mã:
#pragma once
#include"taikhoan.h"
class taikhoanthanhtoan:public taikhoan 
{
private:
	double phiHangthang;
public:
	void nhap();
	void xuat();
	taikhoanthanhtoan(void);
	taikhoanthanhtoan(long soTaikhoan,char* hoTen,double soDu,char* date,double phiHangthang):taikhoan(soTaikhoan,hoTen,soDu,date)
	{this->phiHangthang=phiHangthang;};
	~taikhoanthanhtoan(void);
};
File:taikhoanthanhtoan.cpp
Mã:
#include "StdAfx.h"
#include "taikhoanthanhtoan.h"
#include "iostream"
using namespace std;

taikhoanthanhtoan::taikhoanthanhtoan(void)
{
}

void taikhoanthanhtoan::nhap(){
	cout<<"nhap vao so tai khoan thanh toan"<<"\n";
	cin>>this->soTaikhoan;
	fflush(stdin);
	this->hoTen=new char[30];
	cout<<"nhap vao ho ten chu tai khoan thanh toan"<<"\n";
	cin.getline(this->hoTen,29);
	fflush(stdin);
	cout<<"Nhap vao so du:"<<"\n";
	cin>>this->soDu;
	fflush(stdin);
	cout<<"nhap vao ngay lap tai khoan:"<<"\n";
	this->date=new char[30];
	cin.getline(this->date,29);
	fflush(stdin);
	cout<<"Nhap vao phi hang thang:"<<"\n";
	cin>>this->phiHangthang;
	fflush(stdin);
}

void taikhoanthanhtoan::xuat(){
	cout<<"so tai khoan thanh toan:"<<this->soTaikhoan<<"\n";
	cout<<" ho ten chu tai khoan thanh toan:"<<this->hoTen<<"\n";
	cout<<"so du:"<<this->soDu<<"\n";
	cout<<"ngay lap tai khoan:"<<this->date<<"\n";
	cout<<"phi hang thang:"<<this->phiHangthang<<"\n";
}

taikhoanthanhtoan::~taikhoanthanhtoan(void)
{
}
File:danhsachtaikhoan.h
Mã:
#pragma once
#include "taikhoan.h"
#include "taikhoanthanhtoan.h"
#include "taikhoantietkiem.h"

class danhsachtaikhoan
{
private:
	char* name;
	taikhoan *ds[100];
	int n;
public:
	danhsachtaikhoan(void);
	danhsachtaikhoan(char* name,taikhoan* ds,int n);
	double tongSodu();
	double timKiem(long t);
	void nhap();
	void xuat();
	~danhsachtaikhoan(void);
};
File:danhsachtaikhoan.cpp
Mã:
#include "StdAfx.h"
#include "danhsachtaikhoan.h"
#include "string.h"


danhsachtaikhoan::danhsachtaikhoan(void)
{
}

danhsachtaikhoan::danhsachtaikhoan(char* name,taikhoan* ds,int n){
	this->name= strdup(name);
	this->n=n;

}

double danhsachtaikhoan::tongSodu(){
	double ts=0;
	for(int i=0;i<this->n;i++)
		ts=ts+ this->ds[i]->get_sd();
	return ts;
}

double danhsachtaikhoan::timKiem(long t){
	for(int i=0;i<this->n;i++)
		if(this->ds[i]->get_stk() ==t)
			return this->ds[i]->get_sd();
}

void danhsachtaikhoan::nhap(){
	for(int i=0;i<this->n;i++)
		this->ds[i]->nhap();
}

void danhsachtaikhoan::xuat(){
	for(int i=0;i< this->n;i++)
		this->ds[i]->xuat();
}

danhsachtaikhoan::~danhsachtaikhoan(void)
{
}
Giúp mình câu e và câu f.
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm