• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Help bài pascal này.

01295200997

Member Chính Thức
#1
Mình vừa thi tin học trẻ tp về muốn m.n chữa dùm bài này.
1. Tuổi của bố hiện nay là x tuổi, tuổi của con là y tuổi (x-y >20 và x, y là các số nguyên dương). Hãy viết chương trình nhập x,y và kiểm tra xem tuổi của con có bằng nửa tuổi của bố không ? Nếu dung thì đưa ra màn hình “Hiện nay tuổi của con bằng nửa tuổi của bố’ trường hợp ngược lại, hãy tính số năm n( trước đó hoặc sau đó) tuổi con bằng nửa tuổi bố và đưa ra màn hình thong báo “n năm trước đây tuổi con bằng nửa tuổi của bố” hay “sau n năm tuổi con bằng nửa tuổi bố”.
Còn 3 bài nữa nhưng tối mình up cho h đi học đã thanks
 

AntiCr@ck

Member Tích Cực
#2
Mình tháng 5 hay tháng 7 mới thi, code mình làm đây:
Mã:
PROGRAM bailam;
USES crt;
VAR bo,con,dem,ba,cu:INTEGER;
BEGIN
  clrscr;
  write('Nhap tuoi bo, tuoi con: '); readln(bo,con);
  IF (bo-con>20) AND ((bo>0) AND (con>0)) THEN
    IF con*2=bo THEN write('Hien nay tuoi con bang nua tuoi bo!')
    ELSE 
    BEGIN  
    dem:=0; ba:=bo; cu:=con;   
    IF con*2>bo THEN
     REPEAT     
      bo:=bo-1;
      con:=con-1;
      dem:=dem+1;    
      IF con*2=bo THEN writeln('Cach day ',dem,' nam tuoi con bang nua tuoi bo!');
     UNTIL con*2=bo;                                
    dem:=0;  
    IF con*2<bo THEN   
     REPEAT     
      ba:=ba+1;
      cu:=cu+1;
      dem:=dem+1; 
      IF cu*2=ba THEN writeln('Sau ',dem,' nam tuoi con bang nua tuoi bo!');
     UNTIL cu*2=ba; 
    END
  ELSE 
    begin
      IF (bo<0) OR (con<0) THEN Writeln('Tuoi phai lon hon 0 chu! Nhap sai rui! Nhap lai di!')
      ELSE Writeln('Theo yeu cau thi tuoi bo - tuoi con phai lon hon 20! Hay nhap lai!');  
    END;
  readln
END.
 

01295200997

Member Chính Thức
#3
Thanks bạn nhé. Thôi khéo mấy bài kia không cần chữa nữa. Mình biết kết quả rôi được có mỗi giải khuyến khích thôi àk. :(
 

AntiCr@ck

Member Tích Cực
#4
Thanks bạn nhé. Thôi khéo mấy bài kia không cần chữa nữa. Mình biết kết quả rôi được có mỗi giải khuyến khích thôi àk. :(
Cho mình xin cái đề đi, lấy để ôn tập.....;);););););););););)
 

AntiCr@ck

Member Tích Cực
#7
Cái này suy luận chút là ra mà

Hiện tại tuổi bố là x tuổi con là y

n năm trước bố (x-n) tuổi còn con là y-n => 2*(y-n)=x-n <=> n= 2y-x
n năm sau bố (x+n) tuổi còn con là y+n => 2*(y+n)=x+n <=> n= x-2y

Chẳng cần gì nữa hết
=> Vâng, cám ơn thuật toán của bác => Giải phương trình hả bác, em ít khi giải phương trỉnh trong pascal lắm.
Thanks bác đã chỉ giáo....[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
 

01295200997

Member Chính Thức
#9
Bài 2:
Viết chương trình nhập một dãy số nguyên (=< 100 số). Đưa ra màn hình dãy số vừa nhập: Mỗi hàng có 10 số, mỗi số cách nhau ít nhất 2 kí tự. Chỉ ra trong dãy số co bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu sô lẻ, bao nhiêu số dương, bao nhiêu số âm và bao nhiêu số 0 ?.
Bài 3.(Mình bó cẳng bài này)
Để giúp các gia đình có con em đang ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 nắm được tình hình qua 2 đợt thi thử gần đây nhất (3 môn Văn,Toán hệ số 2), trường X có n sinh dự thi được tập hợp kết quả và gửi danh sách về các gia đình. Hãy lập trình nhập họ tên của các học sinh, điểm thi thử lần 1, điểm thi thử lần 2. Đưa ra màn hình danh sách kết quả 2 lần thi gồm các cột: Họ tên, các điểm vừa nhập, tông điểm và ghi chú - tạm chi làm 4 loại, gồm: Nếu tổng 2 lần thi >80 điểm và điểm lần 2>= lần 1 thì ghi chứ" Tốt cần phát huy", điểm lần 2 < điểm lần 1 thì ghi " Cần ổn định khả năng": Từ 60 đến 80 điểm và lần 2 >= lần 1 thì ghi chú " Khá- Cần cố gắng hơn nữa"; Các trường hợp khác thì ghi chú " Còn phải cố gắng nhiều hơn !".
Bài 4:
Lập trình mảng A gồm m x n phần tử.
a. Viết ra mảng vừa nhập
b. Tính cà viết ra tổng của các phần tử khác 0
c. Có mấy phần tử bằng 0, phần tử cuối cùng ở vị trí nào ?
d. Chỉ ra phần tử lớn nhất đầu tiên tại vị trí nào và bằng bao nhiêu ?.

The End.
 

AntiCr@ck

Member Tích Cực
#11
Bài 2:
Viết chương trình nhập một dãy số nguyên (=< 100 số). Đưa ra màn hình dãy số vừa nhập: Mỗi hàng có 10 số, mỗi số cách nhau ít nhất 2 kí tự. Chỉ ra trong dãy số co bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu sô lẻ, bao nhiêu số dương, bao nhiêu số âm và bao nhiêu số 0 ?.
Code của mình đây:
Mã:
PROGRAM bai2;
USES crt;
VAR A:ARRAY[1..100] OF INTEGER;
  n,am,duong,khong,chan,le,i:BYTE;
BEGIN
  clrscr;
  write('Nhap so phan tu: '); readln(n);
  FOR i:=1 TO n DO
    BEGIN
      write('A[',i,']='); readln(a[i]);
    END; 
  am:=0; duong:=0; chan:=0; le:=0;
  FOR i:=1 TO n DO
    BEGIN
      write(a[i]:2,' ');     
      IF a[i]<0 THEN inc(am)
      ELSE IF a[i]>0 THEN inc(duong)
      ELSE inc(khong);
      IF a[i] MOD 2=1 THEN inc(le)
      ELSE inc(chan);
      IF i MOD 10=0 THEN writeln;
    END; 
  writeln;
  writeln('So so chan la: ',chan,' va so so le la: ',le);
  writeln('So so am la: ',am,' so so duong la: ',duong,' va so so khong la: ',khong);
  readln
END.
 

AntiCr@ck

Member Tích Cực
#12
Bài 4:
Lập trình mảng A gồm m x n phần tử.
a. Viết ra mảng vừa nhập
b. Tính cà viết ra tổng của các phần tử khác 0
c. Có mấy phần tử bằng 0, phần tử cuối cùng ở vị trí nào ?
d. Chỉ ra phần tử lớn nhất đầu tiên tại vị trí nào và bằng bao nhiêu ?.
Mã:
PROGRAM bai4;
USES crt;
VAR A: ARRAY[1..100,1..100] OF INTEGER;
  n,m,i,j,dem,x,y: BYTE; tong:LONGINT; 
BEGIN
  clrscr;
  write('Nhap so n, m:'); readln(n,m);
  FOR i:=1 TO n DO 
    FOR j:=1 TO m DO
    BEGIN
      write('A[',i,',',j,']=');
      readln(a[i,j]);
      IF a[i,j]=0 THEN BEGIN x:=i; y:=j; dem:=dem+1; END
      ELSE tong:=tong+a[i,j];
    END;
  tong:=0; dem:=0;
  writeln('So so 0 trong mang la: ',dem,' phan tu = 0 cuoi cung o vi tri A[',x,',',y,']');
  writeln('Tong cac so khac 0 la:',tong);
  readln       
END.
 

AntiCr@ck

Member Tích Cực
#14
Lưu ý nên tối ưu thuật toán chút.

Không lên làm theo mô hình

Nhập vào mảng > duyệt từng phần tử > Đối chiếu diều kiện > Xuất

Mà lên:
Nhập xong 1 phần tử cải là đối chiếu luôn. > xuất kết quả
Đệ hiểu ý huynh rùi, làm vậy thì tốc độ thực hiện sẽ nhanh hơn, sau này nếu đệ có bí thuật toán thì chắc phải nhờ huynh ::D:D:D:D:D

Đệ đã edit lại.
 

01295200997

Member Chính Thức
#16
Mình chưa được học tại bà dạy tin giới hạn kiến thức mảng 2 chiều thôi. Mà Quang giúp mình làm bài 3 đi. Mấy bài kia mh cũng làm được chỉ mỗi bài 3 là chịu... Khó kinh.
 

AntiCr@ck

Member Tích Cực
#19
Bài 3.(Mình bó cẳng bài này)
Để giúp các gia đình có con em đang ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 nắm được tình hình qua 2 đợt thi thử gần đây nhất (3 môn Văn,Toán hệ số 2), trường X có n sinh dự thi được tập hợp kết quả và gửi danh sách về các gia đình. Hãy lập trình nhập họ tên của các học sinh, điểm thi thử lần 1, điểm thi thử lần 2. Đưa ra màn hình danh sách kết quả 2 lần thi gồm các cột: Họ tên, các điểm vừa nhập, tông điểm và ghi chú - tạm chi làm 4 loại, gồm: Nếu tổng 2 lần thi >80 điểm và điểm lần 2>= lần 1 thì ghi chứ" Tốt cần phát huy", điểm lần 2 < điểm lần 1 thì ghi " Cần ổn định khả năng": Từ 60 đến 80 điểm và lần 2 >= lần 1 thì ghi chú " Khá- Cần cố gắng hơn nữa"; Các trường hợp khác thì ghi chú " Còn phải cố gắng nhiều hơn !".
Chỉ nhập văn và toán thui à, code của mình đây, test xem đúng ko nhé:
Mã:
PROGRAM bai3;
USES crt;
VAR hoten,ghichu:ARRAY[1..500] OF STRING;
  van,van2,toan,toan2,tong:ARRAY[1..500] OF REAL;  
  n,i:WORD;   
  x,y:BYTE;
BEGIN    
  clrscr;
  write('Nhap so thi sinh:'); readln(n); 
  FOR i:=1 TO n DO
    BEGIN
      write('Nhap ten thi sinh thu ',i,' :'); readln(hoten[i]);
      write('Nhap diem van, toan lan 1:'); readln(van[i],toan[i]);
      write('Nhap diem van, toan lan 2:'); readln(van2[i],toan2[i]); 
      tong[i]:=(van[i]+toan[i]+van2[i]+toan2[i])*2;
      IF (tong[i]>80) THEN
       IF (toan2[i]+van2[i])>=(toan[i]+van[i]) THEN ghichu[i]:='Tot can phan huy'
       ELSE ghichu[i]:='Can on dinh kha nang'
      ELSE 
      IF (tong[i]>=60) AND ((toan2[i]+van2[i])>=(toan[i]+van[i])) THEN ghichu[i]:='Kha - can co gang hon nua'
       ELSE ghichu[i]:='Con phai co gang nhieu hon';
    END;  
  writeln('| Ho ten thi sinh |    Diem thi    | Tong |     Ghi chu     |');
  writeln('|          |Van1 |Toan1|Van2 |Toan2|   |             |');  
  FOR i:=1 TO n DO
   BEGIN
      x:=wherex; y:=wherey;
      writeln('|          |   |   |   |   |   |             |');  
      x:=x+1; gotoxy(x,y); write(hoten[i]);
      x:=x+20; gotoxy(x,y); write(Van[i]:4:2); 
      x:=x+6; gotoxy(x,y); write(toan[i]:4:2);
      x:=x+6; gotoxy(x,y); write(van2[i]:4:2);   
      x:=x+6; gotoxy(x,y); write(toan2[i]:4:2); 
      x:=x+6; gotoxy(x,y); write(tong[i]:6:2);     
      x:=x+7; gotoxy(x,y); write(ghichu[i]);
      writeln;
   END;
  readln
END.
 

Bài xem nhiều