• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Hướng dẫn Rebuild 1Click - LK để tạo Menuboot cho USB HDD

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
10,058
Thích
9,206
Nơi ở
[PBM]
#1
Công cụ 1Click, Super1Click của a Lãng khách có thể nói là đã rất nổi tiếng thời gian gần đây, 1click có USB boot với NortonGhost 11.5 , Hiren 10.6, Win7 PE...
Cho tới hiện tại là công cụ được a Lãng khách tổng hợp lại với chức năng có thể tạo USB Boot và tạo Menuboot cho HDD, rất hữu hiệu, đẹp mắt với gfxmenu.
Nhưng dù sao đó cũng là công cụ của Lãng khách, nó co tính cá nhân, có 1 số không hợp với bạn làm bạn không thích, đơn giản như cái tên menuboot, tên USBBoot, menu.lst, gfxmenu, tên các file chẳng hạn...
Mình sẽ hướng dẫn các bạn tự tạo công cụ 1Click theo ý các bạn, nguồn từ 1Click của a LK.

Đầu tiên bạn tải công cụ 1 Click của a LK về.
Giải nén ra bạn sẽ đc 1folder Files và 1 file Runme.bat. (Hiện file, folder ẩn mới thấy nhé!)

Công việc của bạn chỉ là sửa lại code trong Runme.batthêm, bớt các file của bạn và xóa 1 số file của a LK trong folder Files đi là ok.

Đây là code file Runme.bat của a LK:
@echo off
color 1a
chcp 437
mode con lines=40 cols=100
title Tao USB/HDD da nang 1 Click - Mr.Langkhach - Bkav Forum
set tit1= Cong cu cai dat SIEU TOC 1 click co USB/HDD Boot DA NANG
set tit2= ============ Mr.Langkhach Bkav Forum http://forum.bkav.com.vn ===============
for %%x in (bootice.exe grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) do if not exist files\%%x (
goto thieufile
)
goto Win7Check
:Win7Check
if not exist "%PUBLIC%" (
goto WinXPCheck
)
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto LKStart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ban dang khong chay voi quyen Administrator!
echo Hay file chuot file nay va chon Run as Administrator!
@pause
goto End
:WinXPCheck
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto :LKStart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ban dang khong chay voi quyen Admin!
echo Hay chay lai file nay voi user thuoc nhom Admin!
@pause
goto End
:LKStart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set Setup=
set /P Setup= Ban nhap 1 de cai vao USB, nhap 2 de cai vao HDD:
echo.
IF %Setup%==1 goto USB
IF %Setup%==2 goto HDD
goto LKStart
:thieufile
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo !! THONG BAO !!
echo.
echo Thieu file (bootice.exe grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso)...
echo Tien trinh khong the tiep tuc.
echo.
@pause
goto End
)
:HDD
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
@echo off
if not exist "%PUBLIC%" (
goto WinXP
)
if not exist "%HomeDrive%\BCD.LK" (
goto CaiWin7
)
:LuachonGoboW7
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set ChoiceW7=
set /P ChoiceW7= Menu boot da co san. Ban co muon go bo khong? (Y/N):
echo.
IF /I NOT '%ChoiceW7%'=='Y' IF /I NOT '%ChoiceW7%'=='N' goto LuachonGoboW7
IF /I '%ChoiceW7%'=='Y' (
attrib -r -h -s "%HomeDrive%\BCD.LK"
BCDEDIT /import "%HomeDrive%\BCD.LK"
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) do echo del /a /f /q %HomeDrive%\%%x&&del /a /f /q %HomeDrive%\%%x
echo del /a /f /q %HomeDrive%\BCD.LK*&&del /a /f /q %HomeDrive%\BCD.LK*
echo.
echo Da go bo xong.
echo Ban "NHO RESTART may tinh" truoc khi cai lai menu boot "DE KHONG BI LOI"...
echo Bam phim bat ky de tiep tuc...
@pause
goto End
)
goto End
:WinXP
@echo off
if not exist "%HomeDrive%\boot.ini" (
goto bosung
)
if exist "%HomeDrive%\boot.LK" (
goto LuachonGoboXP
)
goto CaiXP
:CaiXP
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo !! THONG BAO !!
echo.
echo MENU "Start LK Grub4Dos"
echo ...SE DUOC CAI VAO PHAN VUNG HE THONG %HomeDrive%\
echo.
echo NEU BAN DA CHAC CHAN, BAM PHIM BAT KY DE TIEP TUC.
echo (hoac ban 'DONG CUA SO NAY' de HUY BO)
@pause
echo.
echo BAT DAU CAI DAT MENU...
echo.
echo Dang sao luu file %HomeDrive%\boot.ini...
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.ini" >nul 2>nul
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.LK" >nul 2>nul
echo copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.LK"&&copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.LK"
echo.
echo Dang dieu chinh menu boot...
>>"%HomeDrive%\boot.ini" echo.
>>"%HomeDrive%\boot.ini" echo %HomeDrive%\grldr.mbr="Start LK Grub4Dos"
echo bootcfg /timeout 5&&bootcfg /timeout 5
echo.
echo Dang copy cac file can thiet...
:copyfile
for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) do attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
echo copy /y .\7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%\&&copy /y .\7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%\
for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) do if not exist %HomeDrive%\%%x goto errcopy
for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
echo.
echo Da copy xong cac file can thiet de hoan thanh menu boot.
echo Ban bam phim bat ky de tiep tuc...
@pause
goto End
:bosung
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo !! THONG BAO !!
echo.
echo Khong tim thay file "%HomeDrive%\boot.ini" tren may tinh cua ban.
echo Langkhach se bo sung file nay giup ban de tao menu boot.
echo Copy /y files\boot.ini "%HomeDrive%\"&&Copy /y files\boot.ini "%HomeDrive%\"
goto CaiXP
:errcopy
echo.
echo.
echo Co loi trong qua trinh Copy file hoac thieu file "7pe_x86_LK.iso"...
echo Ban hay kiem tra can than va thuc hien lai nhe.
@pause
goto End
:LuachonGoboXP
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set ChoiceXP=
set /P ChoiceXP= Menu boot da co san. Ban co muon go bo khong? (Y/N):
echo.
IF /I NOT '%ChoiceXP%'=='Y' IF /I NOT '%ChoiceXP%'=='N' goto LuachonGoboXP
IF /I '%ChoiceXP%'=='Y' (
echo del /a/f/q "%HomeDrive%\boot.ini"&&del /a/f/q "%HomeDrive%\boot.ini"
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.LK" >nul 2>nul
echo copy /y "%HomeDrive%\boot.LK" "%HomeDrive%\boot.ini"&&copy /y "%HomeDrive%\boot.LK" "%HomeDrive%\boot.ini"
attrib +R +H +S "%HomeDrive%\boot.ini"
for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) do echo del /a /f /q %HomeDrive%\%%x&&del /a /f /q %HomeDrive%\%%x
echo.
echo Da go bo xong menu boot. Ban bam phim bat ky de tiep tuc...
@pause
goto End
)
goto End
:CaiWin7
@echo off
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo !! THONG BAO !!
echo.
echo MENU "Start LK Grub4Dos"
echo ...SE DUOC CAI VAO PHAN VUNG HE THONG %HomeDrive%\
echo.
echo NEU BAN DA CHAC CHAN, BAM PHIM BAT KY DE TIEP TUC.
echo (hoac ban 'DONG CUA SO NAY' de HUY BO)
@pause
echo.
echo BAT DAU CAI DAT MENU...
echo.
echo Dang sao luu menu boot...
echo BCDEDIT /export %HomeDrive%\BCD.LK&&BCDEDIT /export %HomeDrive%\BCD.LK
echo.
echo Dang dieu chinh menu boot...
for /f "tokens=3" %%a in ('bcdedit /create /d "Start LK Grub4Dos" /application BOOTSECTOR') do set guid=%%a
echo bcdedit /set %guid% device boot&&bcdedit /set %guid% device boot
echo bcdedit /set %guid% device partition=%HomeDrive%&&bcdedit /set %guid% device partition=%HomeDrive%
echo bcdedit /set %guid% PATH \grldr.mbr&&bcdedit /set %guid% PATH \grldr.mbr
echo bcdedit /displayorder %guid% /addlast&&bcdedit /displayorder %guid% /addlast
echo bcdedit /timeout 5&&bcdedit /timeout 5
echo.
echo Dang copy cac file can thiet...
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) do attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
echo copy /y .\7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%\&&copy /y .\7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%\
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso BCD.LK) do if not exist %HomeDrive%\%%x goto errcopy
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso BCD.LK) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
echo.
echo Da copy xong cac file can thiet de hoan thanh menu boot.
echo Ban bam phim bat ky de tiep tuc...
@pause
goto End
:USB
:CheckCoUSB
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
@echo off
for /f "Tokens=*" %%x in ('WMIC LOGICALDISK GET DESCRIPTION^|FIND /i "Removable"') do goto start
echo Khong tim thay USB tren he thong. Ban hay gan USB vao may!
echo Roi bam phim bat ky de tiep tuc...
echo.
@pause
goto CheckCoUSB
:start
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Day la danh sach cac o USB dang co tren may ban:
echo.
echo (Dang dia luu tru) (Ten O USB) (Nhan O USB)
wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable"
echo.
echo Ban hay nhap 'Ten O USB' can tao boot voi '01 CHU CAI'
set /p drive=(Vi du: D,E,F,G,H,I,J,K,...) roi nhan Enter:
del /f /q /a %tmp%\Langkhachtest.txt >nul 2>nul
wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable" > %tmp%\Langkhachtest.txt
IF /I '%drive%'=='' goto CheckCoUSB
find /c /i "%drive%:" "%tmp%\Langkhachtest.txt" > NUL 2>NUL
if %ERRORLEVEL% == 0 (
del /f /q /a %tmp%\Langkhachtest.txt >nul 2>nul
goto proceed
)
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ten USB ban nhap khong dung. BAM PHIM BAT KY DE NHAP LAI.
echo.
@pause
goto CheckCoUSB
echo.
:proceed
echo Dang kiem tra kha nang ghi xoa cua USB >%drive%:\test.Langkhach
if not exist %drive%:\test.Langkhach (
echo O dia %drive%:\ khong the ghi du lieu, Ban hay nhap lai.
echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...
echo.
@pause
goto CheckCoUSB
)
del /q /f /a %drive%:\test.Langkhach>nul 2>nul
if exist %drive%:\test.Langkhach (
echo O dia %drive%:\ khong the ghi du lieu, Ban hay nhap lai.
echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...
echo.
@pause
goto CheckCoUSB
)
:FormatUSB
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
SET Format=
SET /P Format=Ban co muon Format lai o dia %drive%:\ khong (Y/N = Co/Khong)?:
echo.
IF /I NOT '%Format%'=='Y' IF /I NOT '%Format%'=='N' goto FormatUSB
IF /I '%Format%'=='Y' (
goto yes
)
goto no
:yes
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Dang Format USB. Ban hay click cac nut:
echo OK 2 lan
echo Yes 1 lan
echo OK 1 lan (cho hoi lau mot chut moi xuat hien nut nay)
echo cho giay lat den khi qua trinh tu hoan thanh. Chuong trinh se 'TU DONG...
echo ...TRO LAI cua so lam viec nay' voi 'THONG BAO TIEP THEO'...
echo.
files\bootice.exe /DEVICE=%drive%: /partitions /format_usb /usb-hdd /vollabel=USB4Ghost /fstype=fat32 /auto
:no
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
Echo Dang Tao kha nang boot cho USB. Ban hay cho trong it giay.
files\bootice.exe /DEVICE=%drive%: /mbr /install /type=nt52 /boot_file=grldr /mbr-disable-floppy /auto
files\bootice.exe /DEVICE=%drive%: /pbr /install /type=grub4dos /@ctivate /auto
echo.
echo Dang Copy File can thiet vao USB. Ban hay cho trong it giay...
echo Ban se nhan duoc thong bao sau khi copy xong...
echo Cac file (grldr menu.lst file .ISOs,...) co san se duoc ghi de.
if exist %drive%:\menu.lst (
goto backupmenu
)
goto copyfile
:backupmenu
echo.
echo !! THONG BAO !!
echo.
echo Tim thay file 'MENU.LST' co san tren USB cua ban.
echo file nay se duoc SAO LUU va DOI TEN thanh MENU.Langkhach va AN DI.
attrib -r -h -s %drive%:\menu.lst >nul 2>nul
echo.
echo copy /y %drive%:\menu.lst %drive%:\MENU.Langkhach&&copy /y %drive%:\menu.lst %drive%:\MENU.Langkhach
attrib +r +h +s %drive%:\MENU.Langkhach
:copyfile
for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) do attrib -r -h -s %drive%:\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) do echo copy /y files\%%x %drive%:\&&copy /y files\%%x %drive%:\
echo copy /y .\7pe_x86_LK.iso %drive%:\&&copy /y .\7pe_x86_LK.iso %drive%:\
echo xcopy more\* %drive%:\rescue\ /I /q /h /r /y&&xcopy more\* %drive%:\rescue\ /I /q /h /r /y
for %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) do if not exist %drive%:\%%x goto errcopy
Echo Usb cua ban da Boot duoc. Hay khoi dong lai may de dung.
@pause
goto End
:End
:GheThamBkavForum
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Script nay den tu Mr.Langkhach Bkav Forum.
set Visit=
set /P Visit=Ban co muon Ghe Tham Bkav Forum chung toi khong (Y/N = Co/Khong)?:
echo.
IF /I NOT '%Visit%'=='Y' IF /I NOT '%Visit%'=='N' goto GheThamBkavForum
IF /I '%Visit%'=='Y' (
goto Visit
)
goto notvisit
:notvisit
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Khong Ghe Tham Bkav Forum.
rd /s /q files
del /f /q /a RunMe.bat
:Visit
@echo off
start http://forum.bkav.com.vn/
rd /s /q files
del /f /q /a RunMe.bat

Đâu là code file Run.bat của mình edit lại cho hợp với nhu cầu của mình:
@echo off
color 1a
chcp 437
mode con lines=40 cols=100
title Tao USB/HDD da nang - Khatmau_sr - http://www.vn-zoom.com
set tit1= Cong cu tao USB/HDD Boot da nang
set tit2= by [Khatmau_sr]
for %%x in (bootice.exe grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do if not exist files\%%x (
goto thieufile
)
goto Win7Check
:Win7Check
if not exist "%PUBLIC%" (
goto WinXPCheck
)
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto KMStart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ban dang khong chay voi quyen Administrator!
echo Hay file chuot file nay va chon Run as Administrator!
@pause
goto End
:WinXPCheck
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto :KMStart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ban dang khong chay voi quyen Admin!
echo Hay chay lai file nay voi user thuoc nhom Admin!
@pause
goto End
:KMStart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set Setup=
set /P Setup= Ban nhap so 1 de tao USB Boot, nhap so 2 de tao Menuboot cho HDD:
echo.
IF %Setup%==1 goto USB
IF %Setup%==2 goto HDD
goto KMStart
:thieufile
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo !! THONG BAO !!
echo.
echo Thieu file (bootice.exe grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso)...
echo Chuong trinh khong the tiep tuc.
echo.
@pause
goto End
)
:HDD
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
@echo off
if not exist "%PUBLIC%" (
goto WinXP
)
if not exist "%HomeDrive%\BCD.KM" (
goto CaiWin7
)
:LuachonGoboW7
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set ChoiceW7=
set /P ChoiceW7= Menu boot da co san. Ban co muon go bo khong? (Y/N = Co/Khong)?:
echo.
IF /I NOT '%ChoiceW7%'=='Y' IF /I NOT '%ChoiceW7%'=='N' goto LuachonGoboW7
IF /I '%ChoiceW7%'=='Y' (
attrib -r -h -s "%HomeDrive%\BCD.KM"
BCDEDIT /import "%HomeDrive%\BCD.KM"
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do echo del /a /f /q %HomeDrive%\%%x&&del /a /f /q %HomeDrive%\%%x
echo del /a /f /q %HomeDrive%\BCD.KM*&&del /a /f /q %HomeDrive%\BCD.KM*
echo.
echo Da go bo menuboot cu xong.
echo Ban nen RESTART may tinh truoc khi cai lai menu boot de KHONG BI LOI.
echo Ban co the phim bat ky de tiep tuc...
@pause
goto End
)
goto End
:WinXP
@echo off
if not exist "%HomeDrive%\boot.ini" (
goto bosung
)
if exist "%HomeDrive%\boot.KM" (
goto LuachonGoboXP
)
goto CaiXP
:CaiXP
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo !! THONG BAO !!
echo.
echo Menuboot cuu ho se duoc cai vao o %HomeDrive%\
echo.
echo Ban bam phim bat ki de tiep tuc cai dat menuboot.
echo hoac ban DONG CUA SO NAY de HUY BO cai dat
@pause
echo.
echo BAT DAU CAI DAT MENU!
echo.
echo Dang sao luu file %HomeDrive%\boot.ini...
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.ini" >nul 2>nul
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.KM" >nul 2>nul
echo copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.KM"&&copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.KM"
echo.
echo Dang dieu chinh menu boot...
>>"%HomeDrive%\boot.ini" echo.
>>"%HomeDrive%\boot.ini" echo %HomeDrive%\grldr.mbr="Menuboot cuu ho"
echo bootcfg /timeout 5&&bootcfg /timeout 5
echo.
echo Dang copy cac file can thiet...
:copyfile
for %%x in (grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
for %%x in (grldr menu.lst Ghost11.5.iso boot.KM) do if not exist %HomeDrive%\%%x goto errcopy
for %%x in (grldr menu.lst Ghost11.5.iso boot.KM) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
echo.
echo Da copy xong cac file can thiet de hoan thanh menu boot.
echo Ban hay bam phim bat ky de tiep tuc...
@pause
goto End
:bosung
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo THONG BAO !
echo.
echo Khong tim thay file "%HomeDrive%\boot.ini" tren may tinh cua ban.
echo Khatmau_sr se bo sung file nay giup ban de tao menu boot.
echo Copy /y files\boot.ini "%HomeDrive%\"&&Copy /y files\boot.ini "%HomeDrive%\"
goto CaiXP
:errcopy
echo.
@pause
goto End
:LuachonGoboXP
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set ChoiceXP=
set /P ChoiceXP= Menu boot da co san. Ban co muon go bo khong? (Y/N):
echo.
IF /I NOT '%ChoiceXP%'=='Y' IF /I NOT '%ChoiceXP%'=='N' goto LuachonGoboXP
IF /I '%ChoiceXP%'=='Y' (
echo del /a/f/q "%HomeDrive%\boot.ini"&&del /a/f/q "%HomeDrive%\boot.ini"
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.KM" >nul 2>nul
echo copy /y "%HomeDrive%\boot.KM" "%HomeDrive%\boot.ini"&&copy /y "%HomeDrive%\boot.KM" "%HomeDrive%\boot.ini"
attrib +R +H +S "%HomeDrive%\boot.ini"
for %%x in (grldr menu.lst Ghost11.5.iso boot.KM) do echo del /a /f /q %HomeDrive%\%%x&&del /a /f /q %HomeDrive%\%%x
echo.
echo Da go bo xong menu boot. Ban hay bam phim bat ky de tiep tuc !
@pause
goto End
)
goto End
:CaiWin7
@echo off
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo THONG BAO !
echo.
echo Menuboot cuu ho se duoc cai vao o %HomeDrive%\
echo.
echo Ban bam phim bat ki de tiep tuc cai dat Menuboot
echo hoac dong cua so nay de HUY BO cai dat
@pause
echo.
echo BAT DAU CAI DAT MENUBOOT !
echo.
echo Dang sao luu menu boot...
echo BCDEDIT /export %HomeDrive%\BCD.KM&&BCDEDIT /export %HomeDrive%\BCD.KM
echo.
echo Dang dieu chinh menu boot...
for /f "tokens=3" %%a in ('bcdedit /create /d "Menuboot cuu ho" /application BOOTSECTOR') do set guid=%%a
echo bcdedit /set %guid% device boot&&bcdedit /set %guid% device boot
echo bcdedit /set %guid% device partition=%HomeDrive%&&bcdedit /set %guid% device partition=%HomeDrive%
echo bcdedit /set %guid% PATH \grldr.mbr&&bcdedit /set %guid% PATH \grldr.mbr
echo bcdedit /displayorder %guid% /addlast&&bcdedit /displayorder %guid% /addlast
echo bcdedit /timeout 5&&bcdedit /timeout 5
echo.
echo Dang copy cac file can thiet...
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso BCD.KM) do if not exist %HomeDrive%\%%x goto errcopy
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso BCD.KM) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
echo.
echo.
echo Da cai dat va copy cac file can thiet vao HDD thanh cong!
echo.
echo Hay them file gfxmenu cua ban vao HDD va sua lai MENU.LST theo nhu cau su dung cua ban.
echo Moi y kien ban co the lien lac qua Yahoo: khatmau_sr
echo Nhan phim bat ki de thoat. Thanks!
@pause
goto End
:USB
:CheckCoUSB
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
@echo off
for /f "Tokens=*" %%x in ('WMIC LOGICALDISK GET DESCRIPTION^|FIND /i "Removable"') do goto start
echo Khong tim thay USB tren he thong. Ban hay gan USB vao may!
echo Roi bam phim bat ky de tiep tuc.
echo.
@pause
goto CheckCoUSB
:start
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Danh sach cac o USB dang co tren may ban:
echo.
echo [Dang dia] [Ten O USB] [Nhan O USB]
wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable"
echo.
echo Ban hay nhap [Ten O USB] can tao boot voi 1 CHU CAI:
set /p drive=(Vi du: I,J,G,K,H,A,T,M,A,U...) roi nhan Enter:
del /f /q /a %tmp%\Khatmautest.txt >nul 2>nul
wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable" > %tmp%\Khatmautest.txt
IF /I '%drive%'=='' goto CheckCoUSB
find /c /i "%drive%:" "%tmp%\Khatmautest.txt" > NUL 2>NUL
if %ERRORLEVEL% == 0 (
del /f /q /a %tmp%\Khatmautest.txt >nul 2>nul
goto proceed
)
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ten USB ban nhap khong dung. BAM PHIM BAT KY DE NHAP LAI.
echo.
@pause
goto CheckCoUSB
echo.
:proceed
echo Dang kiem tra kha nang ghi xoa cua USB >%drive%:\test.KM
if not exist %drive%:\test.KM (
echo O dia %drive%:\ khong the ghi du lieu, ban hay nhap lai.
echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...
echo.
@pause
goto CheckCoUSB
)
del /q /f /a %drive%:\test.KM>nul 2>nul
if exist %drive%:\test.KM (
echo O dia %drive%:\ khong the ghi du lieu, ban hay nhap lai.
echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...
echo.
@pause
goto CheckCoUSB
)
:FormatUSB
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
SET Format=
SET /P Format=Ban co muon Format lai o dia %drive%:\ khong (Y/N = Co/Khong)?:
echo.
IF /I NOT '%Format%'=='Y' IF /I NOT '%Format%'=='N' goto FormatUSB
IF /I '%Format%'=='Y' (
goto yes
)
goto no
:yes
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Dang Format USB. Se co thong bao hien ra. Ban hay nhan cac nut sau:
echo OK 2 lan
echo Yes 1 lan
echo OK 1 lan
echo Cho giay lat den khi qua trinh tu hoan thanh.
echo Chuong trinh se tu dong tro lai cua so lam viec nay voi thong bao tiep theo.
echo.
files\bootice.exe /DEVICE=%drive%: /partitions /format_usb /usb-hdd /vollabel=USBBoot /fstype=fat32 /auto
:no
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
Echo Dang tao kha nang boot cho USB.
files\bootice.exe /DEVICE=%drive%: /mbr /install /type=nt52 /boot_file=grldr /mbr-disable-floppy /auto
files\bootice.exe /DEVICE=%drive%: /pbr /install /type=grub4dos /@ctivate /auto
echo.
echo Dang copy file can thiet vao USB.
echo Cac file (grldr, menu.lst, file .ISOs,...) co san se duoc ghi de.
if exist %drive%:\menu.lst (
goto backupmenu
)
goto copyfile
:backupmenu
echo.
echo THONG BAO !
echo.
echo Tim thay file MENU.LST co san tren USB cua ban.
echo file nay se duoc sao luu va doi ten thanh Menu.Khatmau va an di.
attrib -r -h -s %drive%:\menu.lst >nul 2>nul
echo.
echo copy /y %drive%:\menu.lst %drive%:\khatmau_sr&&copy /y %drive%:\menu.lst %drive%:\khatmau_sr
attrib +r +h +s %drive%:\khatmau_sr
:copyfile
for %%x in (grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do attrib -r -h -s %drive%:\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do echo copy /y files\%%x %drive%:\&&copy /y files\%%x %drive%:\
echo xcopy more\* %drive%:\rescue\ /I /q /h /r /y&&xcopy more\* %drive%:\rescue\ /I /q /h /r /y
for %%x in (grldr menu.lst Ghost11.5.iso) do if not exist %drive%:\%%x goto errcopy
echo.
echo THONG BAO!
echo.
echo USB cua ban da co kha nang boot.
echo Hay them file gfxmenu cua ban vao USB va sua lai MENU.LST theo nhu cau su dung cua ban.
echo Moi y kien ban co the lien lac qua Yahoo: khatmau_sr
echo Nhan phim bat ki de thoat. Thanks!
@pause
goto End
:End


Code mình sửa lại thì chỉ cho nó tạo menuboot vào HDD và USB, copy grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso mà thôi, bỏ file MENU.LK và LK đi, mình chỉ thay file menu.lst của mình thay cho LK thôi, bạn có thể thay file gfxmenu của bạn cho file MENU.LK của a LK bằng những tấm ảnh thật đẹp. file LK mình bỏ vì với HDD thì nó load hơi lâu nên mình để direct cho nhanh.

Còn file Menu.lst bạn cũng phải sửa theo nhu cầu sử dụng của mình.
Đây là code file Menu.lst của a LK:
timeout 60
default /default
gfxmenu /MENU.Langkhach

title 1. Boot from Hard Drive (Windows Vista/7/2k8 or XP)
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr || find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr || rootnoverify (hd0) && chainloader +1 && boot
map () (hd0) && map (hd0) () && map --rehook
find --set-root --devices=h /bootmgr || find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
chainloader /bootmgr || chainloader /ntldr

title 2. Start Super 7pe_x86_LK.iso
/LK /7pe_x86_LK.iso

title 3. Start Hiren's Boot CD 13 and newer
/LK /Hiren.iso

title 4. Start Norton Ghost ISO
/LK /Ghost11.5.iso

title 5. LK MiniXP n Hiren v14 from ISO - RAM (0xFF)
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /MiniXP.iso
map --mem /MiniXP.iso (0xFF)
map --hook
chainloader (0xFF)/HBCD/XP/XP.BIN

title 6. Start Hiren's 10.6 Image disk
/LK /Hiren10.6.ima

title 7. Start Boot Image IMA disk
/LK /BootImage.IMA

title 8. Start Boot CD ISO Image disk
/LK /BootCD.ISO

Code rất đơn giản, bạn có thể thay file gfxmenu và các code bên dưới theo ý mình, chỉ là sửa tên và nguồn cho đúng thôi mà.

Ví dụ code mình sửa:
timeout 60
default /default
gfxmenu /gfxmenu

title Viết tên file ở đây (Ví dụ: Hiren, Minixp, Win 7PE cứu hộ)
find --set-root /TenFile.iso
map /TenFile.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)Tiếp theo để hoàn thành thì các bạn nén lại bằng Winrar hay 7Zip để dùng:

(Mình dùng nguyên bài của LK nhé, bạn dựa vào mà làm )


Uploaded with ImageShack.us


Đặt tên file, chọn tạo file tự chạy, nén nhỏ nhất - best:


Uploaded with ImageShack.us

Vị trí xả nén là %TMP%, cho chạy file RunMe.Bat, gõ RunMe.Bat để sau khi xả nén nó sẽ chạy:Uploaded with ImageShack.us

Yêu cầu quyền quản trị Administrator khi chạy (khi chạy trên Windows 7):


Uploaded with ImageShack.us

Tự động và ẩn toàn bộ quá trình xả nén file vào Temp:


Uploaded with ImageShack.us

Ghi đè toàn bộ file (nếu có sẵn file trùng tên từ trước):


Uploaded with ImageShack.us

Bạn có thể chọn Icon hoặc bỏ qua cũng đc (biểu tượng file .exe):


Uploaded with ImageShack.us

OK liên tiếp để hoàn thành:


Uploaded with ImageShack.us


Vậy là đã xong rồi. Tuy hơi vất tí nhưng mà được cái tự tay :D. File này khác hẳn các file 1 click khác là các bạn không phải chọn đặt nó ở đâu cả. Có thể đặt ở bất kỳ đâu, 1 click là xong :). Không phải chọn phân vùng cài XP hay cài Windows 7 như các trường hợp khác.

Chúc các bạn thành công!
 

huy_ctn

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
10/2/12
Bài viết
554
Thích
331
#2
Chịu khó nghiên cứu mấy cái code này ghê ta. Được được.
 

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
10,058
Thích
9,206
Nơi ở
[PBM]
#3
Cái này mấy ng hỏi a nên mún viết bài thôi, không khó mà
 

thanhproit

Member Tích Cực
Tham gia
6/2/12
Bài viết
148
Thích
69
Nơi ở
Bến Tre
#4
Mình có tạo boot CD từ Easyboot, vậy mình trỏ đường dẫn tới files iso của mình dc không bạn?
 

211068

Member Chính Thức
Tham gia
22/3/12
Bài viết
21
Thích
1
#5
mình cần hướng dẫn làm cái này từ a-z

đóng gói thành file.exe->1 click=usb bot, giống langkhach

mà trên google chưa thấy
 

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
10,058
Thích
9,206
Nơi ở
[PBM]
#6
mình cần hướng dẫn làm cái này từ a-z

đóng gói thành file.exe->1 click=usb bot, giống langkhach

mà trên google chưa thấy
Cái vụ này thì gã khổng lồ Gu-gồ k có mà chỉ có kẻ Tí hon Khatmau_sr hướng dẫn thôi :D
Cần thì pm liên lạc: khatmau_sr
 

211068

Member Chính Thức
Tham gia
22/3/12
Bài viết
21
Thích
1
#8
Cái vụ này thì gã khổng lồ Gu-gồ k có mà chỉ có kẻ Tí hon Khatmau_sr hướng dẫn thôi :D
Cần thì pm liên lạc: khatmau_sr
hic Khatmau_srn bik làm khi nào rãnh ,lập topic hướng dẫn tĩ mĩ bằng có hình ảnh nhe

cái này rắc rồi, lắm mình pm chắc hỏi cả ngày hem hết nữa@-)
 

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
10,058
Thích
9,206
Nơi ở
[PBM]
#9
hic Khatmau_srn bik làm khi nào rãnh ,lập topic hướng dẫn tĩ mĩ bằng có hình ảnh nhe

cái này rắc rồi, lắm mình pm chắc hỏi cả ngày hem hết nữa@-)
Công việc của các bạn chỉ là bung ra, sửa code của file cmd rồi nén lại thôi mà. Có gì đâu :( Cái này ai biết làm thì mình hướng dẫn như trên là ok rồi, :(
 

211068

Member Chính Thức
Tham gia
22/3/12
Bài viết
21
Thích
1
#10
Công việc của các bạn chỉ là bung ra, sửa code của file cmd rồi nén lại thôi mà. Có gì đâu :( Cái này ai biết làm thì mình hướng dẫn như trên là ok rồi, :(
mình buz nén ra gòi sữa code rồi

làm sao đóng nén lại như cũ zậy bạn
 

211068

Member Chính Thức
Tham gia
22/3/12
Bài viết
21
Thích
1
#15
Má ơi, Bạn coi lại bài đi, mình mới post thêm đó, LK dùng Winrar làm 1 Click mà, Bạn còn chưa biết tạo file exe bằng winrar ak :D
mình IT thường mà chỉ biết nén cơ bản

mấy kĩu nén nâng cao này có bao h động đến đâu mà bik

thanks để test thử
 

211068

Member Chính Thức
Tham gia
22/3/12
Bài viết
21
Thích
1
#16
sao mình sữa bị lỗi font

chữ "khởi động bằng hdd" nó ra vậy @@

mà chữ này mình để im của lãng khách ko động gì vào

 

bmhiep

Member Tích Cực
Tham gia
22/2/12
Bài viết
300
Thích
328
#18
Hướng dẫn như Bách thì ko dc rồi, còn rắc rối hơn cả đọc bài của LK. Thiết nghĩ em ko cần phải chỉnh sửa gì code của LK làm gì.

Cái của LK chỉ cần copy thêm file iso vào thôi mà, thích thì đổi lại tên của file theme nữa. Đọc bài của em, mọi người sẽ khó làm hơn đó
 

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
10,058
Thích
9,206
Nơi ở
[PBM]
#19
Hướng dẫn như Bách thì ko dc rồi, còn rắc rối hơn cả đọc bài của LK. Thiết nghĩ em ko cần phải chỉnh sửa gì code của LK làm gì.

Cái của LK chỉ cần copy thêm file iso vào thôi mà, thích thì đổi lại tên của file theme nữa. Đọc bài của em, mọi người sẽ khó làm hơn đó
Không, ý em là nói cho nta hiểu cách làm thôi mà, chủ yếu là sửa code chính để phù hợp với mình thôi, Tên menuboot, tên USB khi format, copy file nào....
Còn cứ dùng của LK thì lại phải sửa lại nhiều.
Thôi kệ đi
 

bmhiep

Member Tích Cực
Tham gia
22/2/12
Bài viết
300
Thích
328
#20
Code mình sửa lại thì chỉ cho nó tạo menuboot vào HDD và USB, copy grldr.mbr grldr menu.lst Ghost11.5.iso mà thôi, bỏ file MENU.LK và LK đi, mình chỉ thay file menu.lst của mình thay cho LK thôi, bạn có thể thay file gfxmenu của bạn cho file MENU.LK của a LK bằng những tấm ảnh thật đẹp. file LK mình bỏ vì với HDD thì nó load hơi lâu nên mình để direct cho nhanh.

Còn file Menu.lst bạn cũng phải sửa theo nhu cầu sử dụng của mình.
Đây là code file Menu.lst của a LK:
Với người nào ko hiểu code thì em giải thích này khó lắm.

Anh nghĩ là em bỏ qua đoạn code đi. Chỉ hướng dẫn chỉnh tên trong menu.lst và tên file theme cho đỡ cá nhân hóa với tên mặc định là message.

File exe của LK ko cho Modify, nên muốn sửa phải bung ra đóng gói lại. Em hướng dẫn sửa file mà ko lại bảo mọi người lên mạng tìm cách đóng gói thì cũng khó.

Em có thể tự chỉnh lại file menu.lst, đóng gói lại nhưng để chế độ modify dc, thì khi mình mở file exe bằng winrar, có thể tự thêm bớt các file trong đó, ko cần bung ra :)
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm