• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Hướng dẫn Rebuild 1Click - LK để tạo Menuboot cho USB HDD

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
3/2/12
Bài viết
10,082
Thích
9,333
Nơi ở
[PBM]
#22
Nhiều cách để a e sử dụng vào những trường hợp khác nhau mà, ví dụ máy hỏng ổ CD, USB, cứu hộ máy khác...
 

211068

Member Chính Thức
Tham gia
22/3/12
Bài viết
22
Thích
2
#25
ai biết chương trình gì test boot usb,cd hiẹu quả mà ko cần khởi động lại máy không
 

bicoi

Member Mới
Tham gia
4/6/12
Bài viết
1
Thích
0
#27
Trong Runme.bat và Run.bat, phần cài đặt cho WinXP đều không copy file grldr.mbr . Do vậy cài menu vào win XP bị lỗi.
 

banglsvn

Member Chính Thức
Tham gia
27/8/12
Bài viết
10
Thích
1
Nơi ở
Thái nguyên University
#30
Công nhận là bái phục cha LK ở khoản viết bat command =)) . Test conditions đâu ra đấy, trước mình cũng có tham khảo cách của LK làm cái demo nho nhỏ = C# copy cho nhanh + giao diện.Đọc bài này thấy nhiều bạn khó khăn phần sửa file, mình sẽ dev thêm tab edit file rồi public cái demo cho mọi người. Ai quan tâm có thể pm mình :D
 

thebest4iu

Số Nguyên Tố
Thành viên BQT
Tham gia
2/7/12
Bài viết
5,587
Thích
5,395
Nơi ở
21.255942,105.384979
#31
Công nhận là bái phục cha LK ở khoản viết bat command =)) . Test conditions đâu ra đấy, trước mình cũng có tham khảo cách của LK làm cái demo nho nhỏ = C# copy cho nhanh + giao diện.Đọc bài này thấy nhiều bạn khó khăn phần sửa file, mình sẽ dev thêm tab edit file rồi public cái demo cho mọi người. Ai quan tâm có thể pm mình :D
Có gì cứ post lên 4rum ae ngâm cứu :D
 

chase100

Member Mới
Tham gia
4/1/13
Bài viết
4
Thích
0
#32
sao em làm không được nó nói thiếu file gì đó không píc mà em đã bỏ file vào đầy đủ và kiểm tra trước khi nén lại , mà cuối cùng làm chục lần cũng bị nói thiếu file . anh chỉ giùm em cách khắc phục nhé
 

chase100

Member Mới
Tham gia
4/1/13
Bài viết
4
Thích
0
#34
bạn làm sao vậy chỉ mình với mình làm không được
 

chase100

Member Mới
Tham gia
4/1/13
Bài viết
4
Thích
0
#35
anh có biết phần mềm nào để nén lại dung lượng mà không làm mất gì trong đó không
 

mr.trung91

Member Tích Cực
Tham gia
16/4/12
Bài viết
239
Thích
209
#36
Và đây là code mình rebuild lại :D
Mã:
@echo off
color 0a
title Tao Menu boot USB/HDD 1 Click
set tit1=      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
set tit2=        =========== Mr.Trung91@yahoo.com.vn ===========
:Ktsys
if %systemdrive%\==X:\ (
goto Not
)
:Ktfile
for %%x in (BOOTICE.exe grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do if not exist files\%%x (
goto Thieufile
)
:Kt7
if not exist "%PUBLIC%" (
goto KtXP
)
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto Start
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ban dang khong chay voi quyen Administrator!
echo.
echo Hay phai chuot file nay va chon Run as Administrator!
echo.
@pause
goto End
:KtXP
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto Start
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ban dang khong chay voi quyen Admin!
echo.
echo Hay chay lai file nay voi user thuoc nhom Admin!
echo.
@pause
goto End
:Thieufile
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Thieu file (BOOTICE.exe grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso)...
echo.
echo Tien trinh khong the tiep tuc.
echo.
@pause
goto End
:Loicopy
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Co loi trong qua trinh Copy file...
echo.
echo Ban hay kiem tra can than va thuc hien lai nhe.
echo.
@pause
goto End
:Start
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set Setup=
set /P Setup=Nhap 1 de cai vao HDD, nhap 2 de cai vao USB: 
echo.
IF %Setup%==2 goto USB
IF %Setup%==1 goto HDD
goto Start
:HDD
:Win7
if not exist "%PUBLIC%" (
goto WinXP
)
if exist "%systemdrive%\BCD.OK" (
goto Go7
)
:Cai7
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Menu "Start Grub4Dos" se duoc cai vao phan vung he thong %systemdrive%\
echo.
echo Neu ban chac chan, bam phim bat ki de tiep tuc.
echo. 
echo Hoac tat cua so nay de huy bo.
echo.
@pause
echo BCDEDIT /export %systemdrive%\BCD.OK&&BCDEDIT /export %systemdrive%\BCD.OK
for /f "tokens=3" %%a in ('bcdedit /create /d "Start Grub4Dos" /application BOOTSECTOR') do set guid=%%a
echo bcdedit /set %guid% device boot&&bcdedit /set %guid% device boot
echo bcdedit /set %guid% device partition=%systemdrive%&&bcdedit /set %guid% device partition=%systemdrive%
echo bcdedit /set %guid% PATH \grldr.mbr&&bcdedit /set %guid% PATH \grldr.mbr
echo bcdedit /displayorder %guid% /addlast&&bcdedit /displayorder %guid% /addlast
echo bcdedit /timeout 5&&bcdedit /timeout 5
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %systemdrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %systemdrive%\ &&copy /y files\%%x %systemdrive%\
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso BCD.OK) do if not exist %systemdrive%\%%x goto Loicopy
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso BCD.OK) do attrib +r +h +s %systemdrive%\%%x >nul 2>nul
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Da copy xong cac file can thiet va hoan tat Menu boot.
echo.
@pause
goto End
:Go7
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set ChoiceW7=
set /P ChoiceW7=Menu boot da co san. Ban co muon go bo khong? (Y/N):
echo.
IF /I NOT '%ChoiceW7%'=='Y' IF /I NOT '%ChoiceW7%'=='N' goto Go7
IF /I '%ChoiceW7%'=='Y' (
attrib -r -h -s "%systemdrive%\BCD.OK"
BCDEDIT /import "%systemdrive%\BCD.OK"
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do echo del /a /f /q %systemdrive%\%%x&&del /a /f /q %systemdrive%\%%x
echo del /a /f /q %systemdrive%\BCD.OK*&&del /a /f /q %systemdrive%\BCD.OK*
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Da go bo xong Menu boot.
echo.
echo Ban nho RESTART may tinh truoc khi cai lai Menu boot...
echo.
@pause
goto End
)
goto Cai7
:WinXP
if exist "%systemdrive%\boot.ok" (
goto GoXP
)
:CaiXP
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Menu "Start Grub4Dos" se duoc cai vao phan vung %systemdrive%\
echo.
echo Neu ban chac chan, bam phim bat ki de tiep tuc.
echo. 
echo Hoac tat cua so nay de huy bo.
echo.
@pause
attrib -R -H -S "%systemdrive%\boot.ini" >nul 2>nul
attrib -R -H -S "%systemdrive%\boot.ok" >nul 2>nul
echo copy /y "%systemdrive%\boot.ini" "%systemdrive%\boot.ok"&&copy /y "%systemdrive%\boot.ini" "%systemdrive%\boot.ok"
>>"%systemdrive%\boot.ini" echo.
>>"%systemdrive%\boot.ini" echo %systemdrive%\grldr.mbr="Start Grub4Dos"
echo bootcfg /timeout 5&&bootcfg /timeout 5
attrib +R +H +S "%systemdrive%\boot.ini" >nul 2>nul
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %systemdrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %systemdrive%\ &&copy /y files\%%x %systemdrive%\
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso boot.ok) do if not exist %systemdrive%\%%x goto Loicopy
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso boot.ok) do attrib +r +h +s %systemdrive%\%%x >nul 2>nul
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Da copy xong cac file can thiet va hoan tat menu boot.
echo.
@pause
goto End
:GoXP
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set ChoiceXP=
set /P ChoiceXP=Menu boot da co san. Ban co muon go bo khong? (Y/N):
IF /I NOT '%ChoiceXP%'=='Y' IF /I NOT '%ChoiceXP%'=='N' goto GoXP
IF /I '%ChoiceXP%'=='Y' (
echo del /a/f/q "%systemdrive%\boot.ini"&&del /a/f/q "%systemdrive%\boot.ini"
attrib -R -H -S "%systemdrive%\boot.ok" >nul 2>nul
echo copy /y "%systemdrive%\boot.ok" "%systemdrive%\boot.ini"&&copy /y "%systemdrive%\boot.ok" "%systemdrive%\boot.ini"
attrib +R +H +S "%systemdrive%\boot.ini"
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso boot.ok) do echo del /a /f /q %systemdrive%\%%x&&del /a /f /q %systemdrive%\%%x
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Da go bo xong Menu boot.
echo.
@pause
goto End
)
goto CaiXP
:USB
:Ktusb
for /f "Tokens=*" %%x in ('WMIC LOGICALDISK GET DESCRIPTION^|FIND /i "Removable"') do goto Ustart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Khong tim thay USB tren he thong. Ban hay gan USB vao may!
echo.
echo Roi bam phim bat ky de tiep tuc...
echo.
@pause
goto Ktusb
:Ustart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Day la danh sach cac o USB dang co tren may ban:
echo.
echo (Dang luu tru) (O USB)  (Nhan USB)
echo.
wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable"
echo.
echo Ban hay nhap 'O USB' can tao boot voi '01 CHU CAI'
echo.
set /p drive=(Vi du: D,E,F,G,H,I,J,K,...) roi nhan Enter:
del /f /q /a %tmp%\test.txt >nul 2>nul
wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable" > %tmp%\test.txt
IF /I '%drive%'=='' goto Ktusb
find /c /i "%drive%:" "%tmp%\test.txt" > NUL 2>NUL
if %ERRORLEVEL% == 0 (
del /f /q /a %tmp%\test.txt >nul 2>nul
goto Testusb
)
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ten USB ban nhap khong dung. Bam phim bat ki de nhap lai.
echo.
@pause
goto Ktusb
:Testusb
echo.
echo Dang kiem tra kha nang ghi xoa cua USB >%drive%:\test.ok
if not exist %drive%:\test.ok (
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo O dia USB %drive%:\ Khong the ghi du lieu, Ban hay kiem tra lai.
echo.
echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...
echo.
@pause
goto Ktusb
)
del /q /f /a %drive%:\test.ok>nul 2>nul
if exist %drive%:\test.ok (
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo O dia USB %drive%:\ Khong the ghi du lieu, Ban hay kiem tra lai.
echo.
echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...
echo.
@pause
goto Ktusb
)
:FormatUSB
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
SET Format=
SET /P Format=Ban co muon Format lai O dia USB %drive%:\ khong (Y/N)?:
echo.
IF /I NOT '%Format%'=='Y' IF /I NOT '%Format%'=='N' goto FormatUSB
IF /I '%Format%'=='Y' (
goto Yes
)
goto No

:Yes
files\BOOTICE.exe /DEVICE=%drive%: /partitions /format_usb /usb-hdd /fstype=fat32 /auto

:No
files\BOOTICE.exe /DEVICE=%drive%: /mbr /install /type=Grub4dos /boot_file=grldr /mbr-disable-floppy /auto
files\BOOTICE.exe /DEVICE=%drive%: /pbr /install /type=Grub4dos /@ctivate /auto
for %%x in (grldr menu.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %drive%:\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr menu.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %drive%:\&&copy /y files\%%x %drive%:\
for %%x in (grldr menu.lst Ghost.iso) do if not exist %drive%:\%%x goto Loicopy
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
Echo USB cua ban da duoc tao Boot. Va san sang de su dung.
echo.
@pause
goto End

:Not
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Khong the su dung tools nay trong MiniXP hoac Win7PE !
echo.
@pause

:End
rd /s /q files
del /f /q /a TM.bat
 

luunguyen094

Member Tích Cực
Tham gia
4/10/12
Bài viết
110
Thích
23
#37
Và đây là code mình rebuild lại :D
Mã:
@echo off
color 0a
title Tao Menu boot USB/HDD 1 Click
set tit1=     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
set tit2=        =========== Mr.Trung91@yahoo.com.vn ===========
:Ktsys
if %systemdrive%\==X:\ (
goto Not
)
:Ktfile
for %%x in (BOOTICE.exe grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do if not exist files\%%x (
goto Thieufile
)
:Kt7
if not exist "%PUBLIC%" (
goto KtXP
)
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto Start
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ban dang khong chay voi quyen Administrator!
echo.
echo Hay phai chuot file nay va chon Run as Administrator!
echo.
@pause
goto End
:KtXP
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto Start
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ban dang khong chay voi quyen Admin!
echo.
echo Hay chay lai file nay voi user thuoc nhom Admin!
echo.
@pause
goto End
:Thieufile
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Thieu file (BOOTICE.exe grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso)...
echo.
echo Tien trinh khong the tiep tuc.
echo.
@pause
goto End
:Loicopy
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Co loi trong qua trinh Copy file...
echo.
echo Ban hay kiem tra can than va thuc hien lai nhe.
echo.
@pause
goto End
:Start
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set Setup=
set /P Setup=Nhap 1 de cai vao HDD, nhap 2 de cai vao USB:
echo.
IF %Setup%==2 goto USB
IF %Setup%==1 goto HDD
goto Start
:HDD
:Win7
if not exist "%PUBLIC%" (
goto WinXP
)
if exist "%systemdrive%\BCD.OK" (
goto Go7
)
:Cai7
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Menu "Start Grub4Dos" se duoc cai vao phan vung he thong %systemdrive%\
echo.
echo Neu ban chac chan, bam phim bat ki de tiep tuc.
echo.
echo Hoac tat cua so nay de huy bo.
echo.
@pause
echo BCDEDIT /export %systemdrive%\BCD.OK&&BCDEDIT /export %systemdrive%\BCD.OK
for /f "tokens=3" %%a in ('bcdedit /create /d "Start Grub4Dos" /application BOOTSECTOR') do set guid=%%a
echo bcdedit /set %guid% device boot&&bcdedit /set %guid% device boot
echo bcdedit /set %guid% device partition=%systemdrive%&&bcdedit /set %guid% device partition=%systemdrive%
echo bcdedit /set %guid% PATH \grldr.mbr&&bcdedit /set %guid% PATH \grldr.mbr
echo bcdedit /displayorder %guid% /addlast&&bcdedit /displayorder %guid% /addlast
echo bcdedit /timeout 5&&bcdedit /timeout 5
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %systemdrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %systemdrive%\ &&copy /y files\%%x %systemdrive%\
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso BCD.OK) do if not exist %systemdrive%\%%x goto Loicopy
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso BCD.OK) do attrib +r +h +s %systemdrive%\%%x >nul 2>nul
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Da copy xong cac file can thiet va hoan tat Menu boot.
echo.
@pause
goto End
:Go7
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set ChoiceW7=
set /P ChoiceW7=Menu boot da co san. Ban co muon go bo khong? (Y/N):
echo.
IF /I NOT '%ChoiceW7%'=='Y' IF /I NOT '%ChoiceW7%'=='N' goto Go7
IF /I '%ChoiceW7%'=='Y' (
attrib -r -h -s "%systemdrive%\BCD.OK"
BCDEDIT /import "%systemdrive%\BCD.OK"
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do echo del /a /f /q %systemdrive%\%%x&&del /a /f /q %systemdrive%\%%x
echo del /a /f /q %systemdrive%\BCD.OK*&&del /a /f /q %systemdrive%\BCD.OK*
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Da go bo xong Menu boot.
echo.
echo Ban nho RESTART may tinh truoc khi cai lai Menu boot...
echo.
@pause
goto End
)
goto Cai7
:WinXP
if exist "%systemdrive%\boot.ok" (
goto GoXP
)
:CaiXP
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Menu "Start Grub4Dos" se duoc cai vao phan vung %systemdrive%\
echo.
echo Neu ban chac chan, bam phim bat ki de tiep tuc.
echo.
echo Hoac tat cua so nay de huy bo.
echo.
@pause
attrib -R -H -S "%systemdrive%\boot.ini" >nul 2>nul
attrib -R -H -S "%systemdrive%\boot.ok" >nul 2>nul
echo copy /y "%systemdrive%\boot.ini" "%systemdrive%\boot.ok"&&copy /y "%systemdrive%\boot.ini" "%systemdrive%\boot.ok"
>>"%systemdrive%\boot.ini" echo.
>>"%systemdrive%\boot.ini" echo %systemdrive%\grldr.mbr="Start Grub4Dos"
echo bootcfg /timeout 5&&bootcfg /timeout 5
attrib +R +H +S "%systemdrive%\boot.ini" >nul 2>nul
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %systemdrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %systemdrive%\ &&copy /y files\%%x %systemdrive%\
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso boot.ok) do if not exist %systemdrive%\%%x goto Loicopy
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso boot.ok) do attrib +r +h +s %systemdrive%\%%x >nul 2>nul
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Da copy xong cac file can thiet va hoan tat menu boot.
echo.
@pause
goto End
:GoXP
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
set ChoiceXP=
set /P ChoiceXP=Menu boot da co san. Ban co muon go bo khong? (Y/N):
IF /I NOT '%ChoiceXP%'=='Y' IF /I NOT '%ChoiceXP%'=='N' goto GoXP
IF /I '%ChoiceXP%'=='Y' (
echo del /a/f/q "%systemdrive%\boot.ini"&&del /a/f/q "%systemdrive%\boot.ini"
attrib -R -H -S "%systemdrive%\boot.ok" >nul 2>nul
echo copy /y "%systemdrive%\boot.ok" "%systemdrive%\boot.ini"&&copy /y "%systemdrive%\boot.ok" "%systemdrive%\boot.ini"
attrib +R +H +S "%systemdrive%\boot.ini"
for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst Ghost.iso boot.ok) do echo del /a /f /q %systemdrive%\%%x&&del /a /f /q %systemdrive%\%%x
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Da go bo xong Menu boot.
echo.
@pause
goto End
)
goto CaiXP
:USB
:Ktusb
for /f "Tokens=*" %%x in ('WMIC LOGICALDISK GET DESCRIPTION^|FIND /i "Removable"') do goto Ustart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Khong tim thay USB tren he thong. Ban hay gan USB vao may!
echo.
echo Roi bam phim bat ky de tiep tuc...
echo.
@pause
goto Ktusb
:Ustart
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Day la danh sach cac o USB dang co tren may ban:
echo.
echo (Dang luu tru) (O USB) (Nhan USB)
echo.
wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable"
echo.
echo Ban hay nhap 'O USB' can tao boot voi '01 CHU CAI'
echo.
set /p drive=(Vi du: D,E,F,G,H,I,J,K,...) roi nhan Enter:
del /f /q /a %tmp%\test.txt >nul 2>nul
wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable" > %tmp%\test.txt
IF /I '%drive%'=='' goto Ktusb
find /c /i "%drive%:" "%tmp%\test.txt" > NUL 2>NUL
if %ERRORLEVEL% == 0 (
del /f /q /a %tmp%\test.txt >nul 2>nul
goto Testusb
)
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Ten USB ban nhap khong dung. Bam phim bat ki de nhap lai.
echo.
@pause
goto Ktusb
:Testusb
echo.
echo Dang kiem tra kha nang ghi xoa cua USB >%drive%:\test.ok
if not exist %drive%:\test.ok (
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo O dia USB %drive%:\ Khong the ghi du lieu, Ban hay kiem tra lai.
echo.
echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...
echo.
@pause
goto Ktusb
)
del /q /f /a %drive%:\test.ok>nul 2>nul
if exist %drive%:\test.ok (
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo O dia USB %drive%:\ Khong the ghi du lieu, Ban hay kiem tra lai.
echo.
echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...
echo.
@pause
goto Ktusb
)
:FormatUSB
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
SET Format=
SET /P Format=Ban co muon Format lai O dia USB %drive%:\ khong (Y/N)?:
echo.
IF /I NOT '%Format%'=='Y' IF /I NOT '%Format%'=='N' goto FormatUSB
IF /I '%Format%'=='Y' (
goto Yes
)
goto No
 
:Yes
files\BOOTICE.exe /DEVICE=%drive%: /partitions /format_usb /usb-hdd /fstype=fat32 /auto
 
:No
files\BOOTICE.exe /DEVICE=%drive%: /mbr /install /type=Grub4dos /boot_file=grldr /mbr-disable-floppy /auto
files\BOOTICE.exe /DEVICE=%drive%: /pbr /install /type=Grub4dos /@ctivate /auto
for %%x in (grldr menu.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %drive%:\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr menu.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %drive%:\&&copy /y files\%%x %drive%:\
for %%x in (grldr menu.lst Ghost.iso) do if not exist %drive%:\%%x goto Loicopy
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
Echo USB cua ban da duoc tao Boot. Va san sang de su dung.
echo.
@pause
goto End
 
:Not
cls
echo.
echo %tit1%
echo %tit2%
echo.
echo.
echo Khong the su dung tools nay trong MiniXP hoac Win7PE !
echo.
@pause
 
:End
rd /s /q files
del /f /q /a TM.bat
like bác:) , code của bác rất dễ hiểu ;) , nhìn code của bác LK mà nhứt hết cả mắt :p .
 

nguyenkhacha5

Member Tích Cực
Tham gia
27/4/12
Bài viết
120
Thích
23
Nơi ở
Dầu Tiếng - BD
#38
cho lại click được không, click bị điên rồi
 

yeuwapviet

Member Tích Cực
Tham gia
9/4/13
Bài viết
339
Thích
150
Nơi ở
Hà Nội
#39
Sao các Pro k tạo 1 click riêng cho ae PBM nhỉ ;))
 

nguyenkhacha5

Member Tích Cực
Tham gia
27/4/12
Bài viết
120
Thích
23
Nơi ở
Dầu Tiếng - BD
#40
ai có thể cho mình clink tải được không, click mediafile trên điện rồi, bên bkav mình không thấy, sẵn tiện ai có thể hướng dẫn nào làm 1click.exe, mình nhớ LK có hướng dẫn làm mà tìm hoài không thấy, xinh chân thành cảm ơn