• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
 • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


  Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Hướng dẫn tối ưu hóa xenforo

vo van an

Member Mới
HoaHong
0
#1
Xenforo - là mã nguồn diễn đàn đang phát triển tốt trên thế giới và việt nam bởi vì mã nguồn này seo tốt nên rất nhiều người đã dùng . Bên cạnh đó thì vẫn còn chút thiếu sót seo nên hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách tối ưu hóa xenforo .Bài viết nói về :
1. Cài đặt thẻ meta keyword, description
2. Tạo file robotssitemap

3. Thêm thẻ h2 cho xenforo ( xenforo thiếu thẻ h2 )
4. chỉnh url tiếng việt không dấu
-------------------------------------------------------------

1. Cài đặt thẻ meta keyword, description
Bước 1: Cài đặt tinhte xentag . bản mới nhất tại đây : tinhte xentag 2.1
Bước 2: Mở template thread_view
Thêm vào ngay bên trên chữ
Mã:
<xen:description>
Đoạn code:
Mã:
<xen:container var="$head.kid_keyword"> <meta name="keywords" content="{xen:helper stripHtml,{xen:helper Tinhte_XenTag_getImplodedTagsFromThread, $thread, 1}}"/> </xen:container>
Bước 3: viết bài rồi thêm thẻ tags vào và f12 để kiểm tra xem thành công chưa nhé .
2. Tạo file robots và sitemap
Bước 1:

- Tạo 1 file robots.txt và paster đoạn code này vào :
Mã:
User-agent: *
Disallow: /account/
Disallow: /find-new/
Disallow: /help/
Disallow: /goto/
Disallow: /login/
Disallow: /lost-password/
Disallow: /misc/style/
Disallow: /online/
Disallow: /posts/
Disallow: /recent-activity/
Disallow: /register/
Disallow: /search/
Disallow: /admin.php
Disallow: /index.php?account/
Disallow: /index.php?find-new/
Disallow: /index.php?help/
Disallow: /index.php?goto/
Disallow: /index.php?login/
Disallow: /index.php?lost-password/
Disallow: /index.php?misc/style/
Disallow: /index.php?online/
Disallow: /index.php?posts/
Disallow: /index.php?recent-activity/
Disallow: /index.php?register/
Disallow: /index.php?search/
Disallow: /admin.php
Allow: /
- Tạo Sitemap thì bạn làm ntn:
vào options > XML Sitemap Generation > tích hết hoặc bỏ những thứ bạn thích
sau đó vào tools > Rebuild Caches > chỗ Rebuild XML Sitemap ấn rebuild now
Bước 2:
Upload ngang với index kiểm tra http://tenmien.xxx/robots.txt và sitemap: http://tenmien.xxx/sitemap.php

3. Thêm thẻ h2 cho xenforo ( xenforo thiếu thẻ h2 )
Bước 1:
Mở template node_category_level_1
tìm đoạn :
Mã:
<h3 class="nodeTitle"><a href="{xen:link categories, $category}">{$category.title}</a></h3>
Thay h3 thành h2 và lưu lịa
Bước 2: kiểm tra thành quả

4. chỉnh url tiếng việt không dấu
Bước 1: Các bạn cần có một phần mềm PHP Editor (nên sử dụng Notepad++)
Bước 2: Mở file /library/XenForo/Link.php, trên thanh menu của Notepad++, các bạn chỉnh Encoding > Encode in UTF-8 without BOM
Bước 3: Tìm đến dòng 674->677 (nội dung như sau)

Mã:
if ($romanize)
    {
      $title = utf8_romanize(utf8_deaccent($title));
    }
Bước 4: Thêm vào bên dưới đoạn code sau:
Mã:
$aPattern = array (
      "a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ",
      "o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ",
      "e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ",
      "u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ",
      "i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ",
      "y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ",
      "d" => "đ|Đ",
    );
    while(list($Mã,$value) = each($aPattern))
    {
      $title = @ereg_replace($value, $Mã, $title);
    }
Nguồn : wfshare.com
 

Bài xem nhiều