• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

làm sao lấy hiệu ứng chuột từ web

MaterSystem

Member Danh Tiếng
#6
cho e hỏi làm sao lấy hiệu ứng chuột này xuống làm chuột desktop vậy mấy bác
http://jsbin.com/vijahe/1/
Đơn giản thui, đây là code javascript hiệu ứng chuột cho web, muốn lấy về desktop rất chi là đơn giản. Một thủ thuật mọi người đã bị lãng quên từ rất lâu.

Save lại trang hiệu ứng chuột đó sang định dạng web .html

Bạn vào chỗ set theme của Windows, tìm đến chỗ set Background, load file .html thay vì file ảnh

Cuối cùng tận hưởng thành quả

Muốn đẹp hơn thì sửa lại code .html và .js
 

GhossTalent

Intel Core i7 4710HQ GeForce GTX860M 4GB GDDR5
#7
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>JS Bin</title> </head> <body> <style type="text/css"> <!-- /*Do not Alter these. Set for alignment*/ .css1{ position:absolute;top:0px;left:0px; width:16px;height:16px; font-family:Arial,sans-serif; font-size:16px; text-align:center; font-weight:bold; } .css2{ position:absolute;top:0px;left:0px; width:10px;height:10px; font-family:Arial,sans-serif; font-size:10px; text-align:center; } //--> </style> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Mouse Follow Clock 3 from Rainbow Arch --> <!-- This script and many more from : --> <!-- http://rainbow.arch.scriptmania.com --> <!-- Mouse Follow Clock 3 from http://rainbow.arch.scriptmania.com //Hide from older browsers if (document.getElementById&&!document.layers){ //Clock colours dCol='#00ff00';//date colour. fCol='#ffffff';//face colour. sCol='#ffffff';//seconds colour. mCol='#00ff00';//minutes colour. hCol='#00ff00';//hours colour. //Controls del=0.6; //Follow mouse speed. ref=40; //Run speed (timeout). //Alter nothing below! Alignments will be lost! var ieType=(typeof window.innerWidth != 'number'); var docComp=(document.compatMode); var docMod=(docComp && docComp.indexOf("CSS") != -1); var ieRef=(ieType && docMod) ?document.documentElement:document.body; theDays=new Array("Chủ nhật","Thứ Hai","Thứ Ba","Thứ Tư","Thứ Năm","Thứ Sáu","Thứ Bảy"); theMonths=new Array("Tháng 1","Tháng 2","Tháng 3","Tháng 4","Tháng 5","Tháng 6","Tháng 7","Tháng 8","Tháng 9","Tháng 10","Tháng 11","Tháng 12"); date=new Date(); day=date.getDate(); year=date.getYear(); if (year < 2000) year=year+1900; tmpdate=" "+theDays[date.getDay()]+" "+day+" "+theMonths[date.getMonth()]+" "+year; D=tmpdate.split(""); N='3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2'; N=N.split(" "); F=N.length; H='...'; H=H.split(""); M='.....'; M=M.split(""); S='.....'; S=S.split(""); siz=40; eqf=360/F; eqd=360/D.length; han=siz/5.5; ofy=-7; ofx=-3; ofst=70; tmr=null; vis=true; mouseY=0; mouseX=0; dy=new Array(); dx=new Array(); zy=new Array(); zx=new Array(); tmps=new Array(); tmpm=new Array(); tmph=new Array(); tmpf=new Array(); tmpd=new Array(); var sum=parseInt(D.length+F+H.length+M.length+S.length)+1; for (i=0; i < sum; i++){ dy=0; dx=0; zy=0; zx=0; } algn=new Array(); for (i=0; i < D.length; i++){ algn=(parseInt(D) || D==0)?10:9; document.write('<div id="_date'+i+'" class="css2" style="font-size:'+algn+'px;color:'+dCol+'">'+D+'<\/div>'); tmpd=document.getElementById("_date"+i).style; } for (i=0; i < F; i++){ document.write('<div id="_face'+i+'" class="css2" style="color:'+fCol+'">'+N+'<\/div>'); tmpf=document.getElementById("_face"+i).style; } for (i=0; i < H.length; i++){ document.write('<div id="_hours'+i+'" class="css1" style="color:'+hCol+'">'+H+'<\/div>'); tmph=document.getElementById("_hours"+i).style; } for (i=0; i < M.length; i++){ document.write('<div id="_minutes'+i+'" class="css1" style="color:'+mCol+'">'+M+'<\/div>'); tmpm=document.getElementById("_minutes"+i).style; } for (i=0; i < S.length; i++){ document.write('<div id="_seconds'+i+'" class="css1" style="color:'+sCol+'">'+S+'<\/div>'); tmps=document.getElementById("_seconds"+i).style; } function onoff(){ if (vis){ vis=false; document.getElementById("control").value="Clock On"; } else{ vis=true; document.getElementById("control").value="Clock Off"; Delay(); } kill(); } function kill(){ if (vis) document.onmousemove=mouse; else document.onmousemove=null; } function mouse(e){ var msy = (!ieType)?window.pageYOffset:0; if (!e) e = window.event; if (typeof e.pageY == 'number'){ mouseY = e.pageY + ofst - msy; mouseX = e.pageX + ofst; } else{ mouseY = e.clientY + ofst - msy; mouseX = e.clientX + ofst; } if (!vis) kill(); } document.onmousemove=mouse; function winDims(){ winH=(ieType)?ieRef.clientHeight:window.innerHeight; winW=(ieType)?ieRef.clientWidth:window.innerWidth; } winDims(); window.onresize=new Function("winDims()"); function ClockAndAssign(){ time = new Date(); secs = time.getSeconds(); sec = Math.PI * (secs-15) / 30; mins = time.getMinutes(); min = Math.PI * (mins-15) / 30; hrs = time.getHours(); hr = Math.PI * (hrs-3) / 6 + Math.PI * parseInt(time.getMinutes()) / 360; for (i=0; i < S.length; i++){ tmps.top=dy[D.length+F+H.length+M.length+i]+ofy+(i*han)*Math.sin(sec)+scrollY+"px"; tmps.left=dx[D.length+F+H.length+M.length+i]+ofx+(i*han)*Math.cos(sec)+"px"; } for (i=0; i < M.length; i++){ tmpm.top=dy[D.length+F+H.length+i]+ofy+(i*han)*Math.sin(min)+scrollY+"px"; tmpm.left=dx[D.length+F+H.length+i]+ofx+(i*han)*Math.cos(min)+"px"; } for (i=0; i < H.length; i++){ tmph.top=dy[D.length+F+i]+ofy+(i*han)*Math.sin(hr)+scrollY+"px"; tmph.left=dx[D.length+F+i]+ofx+(i*han)*Math.cos(hr)+"px"; } for (i=0; i < F; i++){ tmpf.top=dy[D.length+i]+siz*Math.sin(i*eqf*Math.PI/180)+scrollY+"px"; tmpf.left=dx[D.length+i]+siz*Math.cos(i*eqf*Math.PI/180)+"px"; } for (i=0; i < D.length; i++){ tmpd.top=dy+siz*1.5*Math.sin(-sec+i*eqd*Math.PI/180)+scrollY+"px"; tmpd.left=dx+siz*1.5*Math.cos(-sec+i*eqd*Math.PI/180)+"px"; } if (!vis)clearTimeout(tmr); } buffW=(ieType)?80:90; function Delay(){ scrollY=(ieType)?ieRef.scrollTop:window.pageYOffset; if (!vis){ dy[0]=-100; dx[0]=-100; } else{ zy[0]=Math.round(dy[0]+=((mouseY)-dy[0])*del); zx[0]=Math.round(dx[0]+=((mouseX)-dx[0])*del); } for (i=1; i < sum; i++){ if (!vis){ dy=-100; dx=-100; } else{ zy=Math.round(dy+=(zy[i-1]-dy)*del); zx=Math.round(dx+=(zx[i-1]-dx)*del); } if (dy[i-1] >= winH-80) dy[i-1]=winH-80; if (dx[i-1] >= winW-buffW) dx[i-1]=winW-buffW; } tmr=setTimeout('Delay()',ref); ClockAndAssign(); } window.onload=Delay; } //--> </script> <style> body { background-color: black; background-image:url(images/wadinh.jpg); color: lime; font: normal 100% monospace; padding: 0; } /* REMOVE HORIZONTAL SCROLLBAR*/ body { overflow-x: hidden; } /* REMOVE VERTICAL SCROLLBAR*/ body { overflow-y: hidden; } td{font-family: verdana; font-size: 9pt; color: red} a{font-family: comic sans ms; font-size: 12pt; color: red} /* REMOVE HORIZONTAL SCROLLBAR*/ body { overflow-x: hidden; } /* REMOVE VERTICAL SCROLLBAR http://img34.picoodle.com/img/img34/3/1/7/f_roketm_5ed9df4.png*/ body { overflow-y: hidden; } </style> <div align="center"> <br> </font></CENTER> </object> <div id="example1"> <p align="center"></p> </div> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> /* An object-oriented Typing Text script, to allow for multiple instances. A script that causes any text inside any text element to be "typed out", one letter at a time. Note that any HTML tags will not be included in the typed output, to prevent them from causing problems. Tested in Firefox v1.5.0.1, Opera v8.52, Konqueror v3.5.1, and IE v6. Browsers that do not support this script will simply see the text fully displayed from the start, including any HTML tags. Functions defined: TypingText(element, [interval = 100,] [cursor = "",] [finishedCallback = function(){return}]): Create a new TypingText object around the given element. Optionally specify a delay between characters of interval milliseconds. cursor allows users to specify some HTML to be appended to the end of the string whilst typing. Optionally, can also be a function which accepts the current text as an argument. This allows the user to create a "dynamic cursor" which changes depending on the latest character or the current length of the string. finishedCallback allows advanced scripters to supply a function to be executed on finishing. The function must accept no arguments. TypingText.run(): Run the effect. static TypingText.runAll(): Run all TypingText-enabled objects on the page. */ TypingText = function(element, interval, cursor, finishedCallback) { if((typeof document.getElementById == "undefined") || (typeof element.innerHTML == "undefined")) { this.running = true; // Never run. return; } this.element = element; this.finishedCallback = (finishedCallback ? finishedCallback : function() { return; }); this.interval = (typeof interval == "undefined" ? 20 : interval); this.origText = this.element.innerHTML; this.unparsedOrigText = this.origText; this.cursor = (cursor ? cursor : ""); this.currentText = ""; this.currentChar = 0; this.element.typingText = this; if(this.element.id == "") this.element.id = "typingtext" + TypingText.currentIndex++; TypingText.all.push(this); this.running = false; this.inTag = false; this.tagBuffer = ""; this.inHTMLEntity = false; this.HTMLEntityBuffer = ""; } TypingText.all = new Array(); TypingText.currentIndex = 0; TypingText.runAll = function() { for(var i = 0; i < TypingText.all.length; i++) TypingText.all.run(); } TypingText.prototype.run = function() { if(this.running) return; if(typeof this.origText == "undefined") { setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval); // We haven't finished loading yet. Have patience. return; } if(this.currentText == "") this.element.innerHTML = ""; // this.origText = this.origText.replace(/<([^<])*>/, ""); // Strip HTML from text. if(this.currentChar < this.origText.length) { if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "<" && !this.inTag) { this.tagBuffer = "<"; this.inTag = true; this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ">" && this.inTag) { this.tagBuffer += ">"; this.inTag = false; this.currentText += this.tagBuffer; this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.inTag) { this.tagBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar); this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "&" && !this.inHTMLEntity) { this.HTMLEntityBuffer = "&"; this.inHTMLEntity = true; this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ";" && this.inHTMLEntity) { this.HTMLEntityBuffer += ";"; this.inHTMLEntity = false; this.currentText += this.HTMLEntityBuffer; this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.inHTMLEntity) { this.HTMLEntityBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar); this.currentChar++; this.run(); return; } else { this.currentText += this.origText.charAt(this.currentChar); } this.element.innerHTML = this.currentText; this.element.innerHTML += (this.currentChar < this.origText.length - 1 ? (typeof this.cursor == "function" ? this.cursor(this.currentText) : this.cursor) : ""); this.currentChar++; setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval); } else { this.currentText = ""; this.currentChar = 0; this.running = false; this.finishedCallback(); } } </script> </body> </html>
 

chuotconleader

Moriyasu Takahashi 森安高橋
#8
Đơn giản thui, đây là code javascript hiệu ứng chuột cho web, muốn lấy về desktop rất chi là đơn giản. Một thủ thuật mọi người đã bị lãng quên từ rất lâu.

Save lại trang hiệu ứng chuột đó sang định dạng web .html

Bạn vào chỗ set theme của Windows, tìm đến chỗ set Background, load file .html thay vì file ảnh

Cuối cùng tận hưởng thành quả

Muốn đẹp hơn thì sửa lại code .html và .js
ý bạn ấy nói là thay thế giao diện cho chuột trog máy chứ k phải set background
 

MaterSystem

Member Danh Tiếng
#9
ý bạn ấy nói là thay thế giao diện cho chuột trog máy chứ k phải set background
Đây không phải thủ thuật set background nha bạn. Đây là thủ thuật có từ rất lâu rùi, dùng chạy code javascript thông qua .html cho background desktop. Gốc của nó là thủ thuật tự động thay đổi hình desktop theo thời gian, có từ rất lâu rùi, không nhớ rõ nguồn từ đâu.
 

MaterSystem

Member Danh Tiếng
#12
thì mìh đã nói r cách đó là dàh cho background máy thôi, còn giao diện cho chuột là khác nữa :)
Ừ, vì bạn ấy bảo "làm sao lấy hiệu ứng chuột từ web" mà lại, mà web đó hiệu ứng chuột của nó viết bằng javascript. Chứ mà dev hẳn một soft chạy nền hiệu ứng chuột thì ...

Đây là hiệu quả của cách làm trên


Tất nhiên rồi, thay các file .cur, các file .cur kiểu gần giống với .gif động, nhưng đó gần giống thay skin hơn là effect, khó áp dụng với trường hợp trên
 

chuotconleader

Moriyasu Takahashi 森安高橋
#13
Ừ, vì bạn ấy bảo "làm sao lấy hiệu ứng chuột từ web" mà lại, mà web đó hiệu ứng chuột của nó viết bằng javascript. Chứ mà dev hẳn một soft chạy nền hiệu ứng chuột thì ...

Đây là hiệu quả của cách làm trên


Tất nhiên rồi, thay các file .cur, các file .cur kiểu gần giống với .gif động, nhưng đó gần giống thay skin hơn là effect, khó áp dụng với trường hợp trên
cũg thanks bạn đã chỉ cách này :D
 

Bài xem nhiều