• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Mong bác Khatmau_sr giúp đỡ lại phát

tuananhpt

Research & Development System
Thành viên BQT
#7
bạn cho mình xin với nhé .cám ơn bạn .
mình xin nữa bạn ơi. mấy bữa h kiếm không có
Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"WaitToKillAppTimeout"="5000"
"HungAppTimeout"="5000"
"AutoEndTasks"="1"
"MenuShowDelay"="0"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
"Beep"="No"
"MouseHoverTime"="0"
"MouseSpeed"="0"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
"KeyboardDelay"="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="5000"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Disable Script Debugger"="yes"
"Show_FullURL"="yes"
"Show_StatusBar"="yes"
"Show_ToolBar"="yes"
"Show_URLinStatusBar"="yes"
"Show_URLToolBar"="yes"
"Use_DlgBox_Colors"="yes"
"XMLHTTP"=dword:00000001
"NoUpdateCheck"=dword:00000001
"DisableScriptDebuggerIE"="yes"
"UseClearType"="yes"
"Enable Browser Extensions"="yes"
"Play_Background_Sounds"="yes"
"Play_Animations"="yes"
"Start Page"="about:Tabs"
"DisableFirstRunCustomize"=dword:00000001
"Check_Associations"="no"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"MapNetDrvBtn"=dword:00000000
"TaskbarAnimations"=dword:00000001
"DisablePreviewDesktop"=dword:00000001
"NavPaneShowAllFolders"=dword:00000001
"NavPaneExpandToCurrentFolder"=dword:00000001
"SharingWizardOn"=dword:00000000
"ShowCompColor"=dword:00000000
"TaskbarGlomLevel"=dword:00000000
"Hidden"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Psched]
"NonBestEffortLimit"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters]
"AutoShareWks"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
"DisableAutoUpdate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Filesystem]
"NtfsDisableEncryption"=dword:00000001
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
"NtfsDisableCompression"=dword:00000000
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
"NtfsDisableVolsnapHints"=dword:00000001
"NtfsMemoryUsage"=dword:00000002

[HKEY_CURRENT_USER\Network]
"RestoreDiskChecked"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments]
"SaveZoneInformation"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
"LowRiskFileTypes"=".avi;.bat;.com;.cmd;.exe;.htm;.html;.lnk;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.msi;.m3u;.rar;.reg;.txt;.vbs;.wav;.zip;"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments]
"SaveZoneInformation"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations]
"LowRiskFileTypes"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"AlwaysUnloadDll"=dword:00000000
"ThumbnailQuality"=dword:10
"ThumbnailSize"=dword:45

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]
"EnableAutoLayout"=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\-{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"CacheSize"=hex:ff,ff,00,00
"Prefetch"=dword:00004000
"PrefetchTail"=dword:00004000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
"SecondLevelDataCache"=dword:00000001

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]
"IRQ8Priority"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsMftZoneReservation"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider]
"DnsPriority"=dword:00000001
"HostsPriority"=dword:00000001
"LocalPriority"=dword:00000001
"NetbtPriority"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Usb\0000]
"IdleEnable"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters]
"GlobalMaxTcpWindowSize"=dword:0000ffff

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Delete Folder Contents\command]
@="cmd /c \"cd /d %1 && del /s /q *.*"

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell]
"BagMRU Size"=dword:00001f40

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam]
"BagMRU Size"=dword:00001f40

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\MakeCab\command]
@="\"makecab.exe\" \"%1\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Expandit]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Expandit\command]
@="expand -r \"%1\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters] 
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001
"CacheHashTableSize"=dword:00000180
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDrives"=hex:01,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider]
"RestoreConnection"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters]
"MaxCmds"=dword:00000064
"MaxThreads"=dword:00000064
"MaxCollectionCount"=dword:00000064

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"MaxConnectionsPerServer"=dword:00000040
"MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000040

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
"AddToMRU"=hex:00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
"SendUserGUID"=hex:00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
"PlayerScriptCommandsEnabled"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched]
"NonBestEffortLimit"=dword:00000000

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take ownership"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas]
@="Take Ownership"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
@="Take Ownership"
"Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
"DisableConfig"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
"DisableSR"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"RPSessionInterval"=dword:00000000
"FirstRun"=dword:00000000
"LastIndex"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg]
"DiskPercent"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\Setup_Last]
"Generalize_DisableSR"=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware]
"Icon"="hotplug.dll,-100"

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware\command]
@="C:\\Windows\\System32\\control.exe hotplug.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}]
@="Services"
"InfoTip"="Starts, stops, and configure Windows services."
"System.ControlPanel.Category"="5"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\\System32\\filemgmt.dll,-236"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}\Shell\Open\Command]
@="mmc.exe services.msc"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C01}]
@="Services"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting]
"Disabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting]
"Disabled"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat]
"DisablePCA"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
@="@SYS:DoesNotExist"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoAutorun"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoAutorun"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers]
"DisableAutoplay"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power]
"HibernateEnabled"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"link"=hex:00,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"EnableAutoTray"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]
"NoWindowMinimizingShortcuts"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"DisablePreviewDesktop"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"WindowArrangementActive"="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
"AutoReboot"=dword:00000000
"CrashDumpEnabled"=dword:00000000
"Overwrite"=dword:00000000
"LogEvent"=dword:00000000
"MinidumpsCount"=dword:00000000
"DumpFile"=hex(2):00,00
"MinidumpDir"=hex(2):00,00
"DumpFilters"=hex(7):00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\GodMode]
@=hex(2):47,00,6f,00,64,00,20,00,4d,00,6f,00,64,00,65,00,00,00
"Icon"=hex(2):63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
  00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\GodMode\command]
@="explorer shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
"AllowBlockingAppsAtShutdown"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"ReportBootOk"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"RegisteredOwner"="Administrator"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLUA"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
"EnableConnectionRateLimiting"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"RestrictAnonymous"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile]
"NetworkThrottlingIndex"=dword:ffffffff

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"EnableQuickReboot"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg]
"CurrentPowerPolicy"=4"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"SmoothScroll"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"FontSmoothing"="2"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
"IconTitleWrap"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update]
"UpdateMode"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"Max Cached Icons"="4096"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
"DisableConfig"=dword:00000001
"DisableSR"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"EnableRSS"=dword:00000000
"DisableTaskOffload"=dword:00000001
 

tuananhpt

Research & Development System
Thành viên BQT
#9
Thank bạn, những thông số 5000 mình có thể giảm đi không bạn
Đó là 5000ms tức là 5s, bạn có thể giảm nhưng dễ gây lỗi Win vì 1 số app ko thể tắt nhanh dc. Mình thấy 5s là vừa đủ
 

.::[NHÃ]::.

Member Chính Thức
#10
Đó là 5000ms tức là 5s, bạn có thể giảm nhưng dễ gây lỗi Win vì 1 số app ko thể tắt nhanh dc. Mình thấy 5s là vừa đủ
Anh tuananhpt cái đó để tinh chỉnh win7 hả, thế bác cho xin lun file tắt service ít dùng của win7 lun, anh cho em hỏi mún tắt bớt ở menu chuột phải thì làm sao ạ, em cài card màn hình intel g41 vào win7 thì khi click chuột phải thì có Gridpic Option + hotkey em mún xóa thì làm sao ạ
 

tuananhpt

Research & Development System
Thành viên BQT
#11
Anh tuananhpt cái đó để tinh chỉnh win7 hả, thế bác cho xin lun file tắt service ít dùng của win7 lun, anh cho em hỏi mún tắt bớt ở menu chuột phải thì làm sao ạ, em cài card màn hình intel g41 vào win7 thì khi click chuột phải thì có Gridpic Option + hotkey em mún xóa thì làm sao ạ
Dịch vụ thì tắt mỗi IP Helper thôi là đủ
Menu chuột phải thì vào HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\Shellex\ContextMenuHandlers, xóa cái igfxcui đi
 

khatmau_sr

Administrator
Thành viên BQT

ChenJi Nguyễn

Event Ghost 2017 By ITRUM.NET
#15
Không Hỉu Chỗ "giờ mình không còn gì nữa rồi"
 

Bài xem nhiều