• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Phần mềm hẹn giờ tắt máy tính bằng java

mr.trung91

Member Tích Cực
Tham gia
16/4/12
Bài viết
239
Thích
209
#1


Cái này đợt làm bài tập lớn môn java mình code bằng Jcreator, post lên cho ae ngịch chơi ;))

http://www.mediafire.com/?6xtu9216cubhcpx

Mã:
package classfile;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Calendar;
import javax.swing.Timer;
@SuppressWarnings("serial")
public class Demo extends Frame {

	private Label lbTieude, lbMinAfter, lbHour, lbMinAt, lbClock, lbTime;
	private TextField txMinAfter, txHour, txMinAt;
	private Button btStart, btExit;
	private Checkbox chAfter, chAt;
	private CheckboxGroup g=new CheckboxGroup();
	private int s, sh, sm, kt1=0;
	private static String Hour, Min, Sec, sMin, sHour;
	
	public Demo(){
		super("Auto Shutdown - Mr.Trung91");

		Font f=new Font("TimesRoman",Font.BOLD,17);	
		lbTieude=new Label("AUTO-SHUTDOWN");
		lbTieude.setFont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,23));
		lbTieude.setForeground(Color.blue);
		lbMinAfter=new Label("minute");
		lbMinAfter.setFont(f);
		lbHour=new Label("hrs");
		lbHour.setFont(f);
		lbMinAt=new Label("minute");
		lbMinAt.setFont(f);
		lbClock=new Label();
		lbClock.setFont(f);
		lbClock.setForeground(Color.red);
		lbTime=new Label("waiting...");
		lbTime.setFont(f);
		lbTime.setForeground(Color.blue);
		txMinAfter=new TextField();
		txMinAfter.setFont(f);
		//
		txMinAfter.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				Apply();
			}
		});
		txHour=new TextField();
		txHour.setFont(f);
		txHour.setEditable(false);
		//
		txHour.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				Apply();
			}
		});
		txMinAt=new TextField();
		txMinAt.setFont(f);
		txMinAt.setEditable(false);
		//
		txMinAt.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				Apply();
			}
		});	
		chAfter=new Checkbox("After:",g,true);
		chAfter.setFont(f);

		chAfter.addItemListener(new ItemListener() {
			public void itemStateChanged(ItemEvent arg0) {
				txMinAfter.setEditable(true);
				txHour.setEditable(false);
				txMinAt.setEditable(false);
			}
		});

		chAt=new Checkbox("At:",g,false);
		chAt.setFont(f);
		chAt.addItemListener(new ItemListener() {
			public void itemStateChanged(ItemEvent arg0) {
				txHour.setEditable(true);
				txMinAt.setEditable(true);
				txMinAfter.setEditable(false);
				txHour.setText(""+Hour);
				txMinAt.setText(""+Min);
			}
		});

		btStart=new Button("Start");
		btStart.setFont(f);
		btStart.setForeground(Color.blue);
		btStart.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				if(kt1==0)
					Apply();
				else
					Stop();
			}
		});	

		btExit=new Button("Exit");
		btExit.setFont(f);
		btExit.setForeground(Color.red);
		btExit.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				System.exit(0);
			}
		});
		
		//Tao panel
		Panel pan=new Panel();
		pan.setLayout(null);
		pan.setBounds(0, 0, getWidth(), getHeight());
		lbTieude.setBounds(90, 10, 250, 25);
		pan.add(lbTieude);		
		chAfter.setBounds(25, 55, 70, 25);
		pan.add(chAfter);		
		txMinAfter.setBounds(130, 55, 70, 25);
		pan.add(txMinAfter);		
		lbMinAfter.setBounds(205, 55, 60, 25);
		pan.add(lbMinAfter);		
		chAt.setBounds(25, 95, 70, 25);
		pan.add(chAt);		
		txHour.setBounds(130, 95, 70, 25);
		pan.add(txHour);		
		lbHour.setBounds(205, 95, 30, 25);
		pan.add(lbHour);		
		txMinAt.setBounds(240, 95, 70, 25);
		pan.add(txMinAt);		
		lbMinAt.setBounds(315, 95, 60, 25);
		pan.add(lbMinAt);		
		btStart.setBounds(90, 145, 90, 35);
		pan.add(btStart);
		btExit.setBounds(210, 145, 90, 35);
		pan.add(btExit);
		lbClock.setBounds(15, 190, 150, 25);
		pan.add(lbClock);
		lbTime.setBounds(180, 190, 210, 25);
		pan.add(lbTime);
		//
		add(pan);
		pan.setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
		setSize(400, 270);
		setVisible(true);
		setResizable(false);
		setLocationRelativeTo(null);
		clock.start();

		addWindowListener(new WindowAdapter(){
			public void windowClosing(WindowEvent e){
				System.exit(0);
			}
		});
	}
	//
		public void Apply(){
			if(g.getSelectedCheckbox()==chAfter){
				try{
					s=Integer.parseInt(txMinAfter.getText())*60;
					t.start();
				}catch(Exception e){
					new Dia("Shutdown After","Loi du lieu! Ban phai nhap 1 so");
				}
			}else{
				try{
					sHour=txHour.getText(); sh=Integer.parseInt(sHour);
					sMin=txMinAt.getText(); sm=Integer.parseInt(sMin);
					if(sh<24&sh>-1&sm>-1&sm<60){
						t3.start();
						lbTime.setText("Shutdown at: "+sHour+":"+sMin+" min");
					}else
						new Dia("Shutdown At","Loi du lieu! Thoi gian khong dung");
				}catch(Exception e){
					new Dia("Shutdown At","Loi du lieu! Ban phai nhap vao 1 so");
				}
			}	
		}
		//
		public void Stop(){
			t.stop(); t3.stop(); kt1=0;
			btStart.setLabel("Start");
			btStart.setForeground(Color.blue);
			lbTime.setText("Setting was be canceled!");
		}
		//Timer
		Timer t=new Timer(1000, new ActionListener() {	
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				if(s!=0){	
					if(s>0){
						s--; kt1=1;
						btStart.setLabel("Cancel");
						btStart.setForeground(Color.red);
						lbTime.setText("Shutdown after: "+s+" sec");
					}else{
						t.stop();
						new Dia("Shutdown After","Loi du lieu! So phut phai >= 0");
					}
				}else{
					try{
						Runtime.getRuntime().exec("Shutdown -s -t 0");
					}catch (Exception e1) {
						e1.printStackTrace();
					}
				}
			}
		});
		Timer clock=new Timer(1000, new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				Dates();
				lbClock.setText(Hour+":"+Min+":"+Sec);
			}
		});
		Timer t3=new Timer(1000, new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				Dates(); kt1=1;
				btStart.setLabel("Cancel");
				btStart.setForeground(Color.red);
				try{
					if(Hour.equals(sHour)&Min.equals(sMin))
						Runtime.getRuntime().exec("Shutdown -s -t 0");
				}catch(Exception e1){
					e1.printStackTrace();
				}
			}
		});
		public static void Dates(){
			Calendar now= Calendar.getInstance();
			Hour=Integer.toString(now.get(Calendar.HOUR_OF_DAY));
			Min=Integer.toString(now.get(Calendar.MINUTE));
			Sec=Integer.toString(now.get(Calendar.SECOND));
		}
	//Main
	@SuppressWarnings("unused")
	public static void main(String[] args) {
		Demo d=new Demo();
	}
	
	public class Dia extends Frame{
		private Button btOK;
		private Panel pal, pal1;
		private Label lbl;
		public Dia(String title, String tb){
			super(title);
			btOK=new Button("  OK  ");
			btOK.setFont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,15));
			btOK.setForeground(Color.BLUE);
			btOK.addActionListener(new ActionListener(){
				public void actionPerformed(ActionEvent agr1){
					setVisible(false);
				}
			});
			lbl=new Label(tb);
			lbl.setFont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,15));
			pal=new Panel();
			pal.add(lbl);
			pal1=new Panel();
			pal1.add(btOK);
			
			add(pal,BorderLayout.NORTH);
			add(pal1,BorderLayout.CENTER);
			setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
			setVisible(true);
			pack();
			setLocationRelativeTo(null);
			setResizable(false);
			addWindowListener(new WindowAdapter(){
			public void windowClosing(WindowEvent e){
				setVisible(false);
			}
			});
		}
	}
}
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm