• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

[Portable]. VirtualBox v4.1.10 : Tạo máy ảo miễn phí

#1

VirtualBox is a powerful x86 virtualization product for enterprise as well as home use. Not only is VirtualBox an extremely feature rich, high performance product for enterprise customers, it is also the only professional solution that is freely available as Open Source Software under the terms of the GNU General Public License (GPL). See "About VirtualBox" for an introduction.

Presently, VirtualBox runs on Windows, Linux, Macintosh and OpenSolaris hosts and supports a large number of guest operating systems including but not limited to Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4 and 2.6), Solaris and OpenSolaris, and OpenBSD.


VirtualBox is being actively developed with frequent releases and has an ever growing list of features, supported guest operating systems and platforms it runs on. VirtualBox is a community effort backed by a dedicated company: everyone is encouraged to contribute while Sun ensures the product always meets professional quality criteria.

Some of the features of VirtualBox are:
• Modularity. VirtualBox has an extremely modular design with well-defined internal programming interfaces and a client/server design. This makes it easy to control it from several interfaces at once: for example, you can start a virtual machine in a typical virtual machine GUI and then control that machine from the command line, or possibly remotely. VirtualBox also comes with a full Software Development Kit: even though it is Open Source Software, you don't have to hack the source to write a new interface for VirtualBox.
• Virtual machine descriptions in XML. The configuration settings of virtual machines are stored entirely in XML and are independent of the local machines. Virtual machine definitions can therefore easily be ported to other computers.
• Guest Additions for Windows and Linux. VirtualBox has special software that can be installed inside Windows and Linux virtual machines to improve performance and make integration much more seamless. Among the features provided by these Guest Additions are mouse pointer integration and arbitrary screen solutions (e.g. by resizing the guest window).
• Shared folders. Like many other virtualization solutions, for easy data exchange between hosts and guests, VirtualBox allows for declaring certain host directories as "shared folders", which can then be accessed from within virtual machines.

VirtualBox 4.1.10 (released 2012-03-13)
This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added:
GUI: if 3D support on the host is not available for some reason, do not only disable this VM setting but also uncheck the checkbox
VMM: fixed a potential problem causing to schedule interrupts during SYSEXIT right after STI
VMM: fixed a potential guest memory corruption issue with page fusion
VMM: adjusted the module matching algorithm for page fusion a little, generally resulting in slightly more shared pages
Main: host interfaces no longer have "defaults" for IP address and network mask attributes
Main: don't depend on a password for certain guest control operations (bug #10030)
3D Support: fixed Windows XP hosts support (4.1.8 regression; bugs #10071 and #10088)
3D Support: rendering fixes for Linux hosts with NVIDIA graphics
3D Support: fixed saved state issues (4.1.8 regression; bug #10126)
3D Support: WDDM driver: fixed powershell_ise crashes (bug #10167), make WPF-based apps work with Aero enabled, fixed additional possible WinSAT crashes
VRDP: fixed remote clipboard compatibility issues with some clients
Storage: fixed a possible data corruption when compacting VDI or VHD images with snapshots (32-bit hosts only)
iSCSI: fixed crash when using incorrect credentials when authenticating with a LIO target (bug #10173)
Serial: don't abort in host mode under rare error conditions (non-Windows hosts only)
SDK: actually ship current C bindings
SDK: fixed the Java glue code for JDK 1.7.0 (bug #9848)
SDK: added Python example
Metrics: make metrics collection more robust regarding blocked VMs
Web service: added SSL/TLS support
VBoxShell: fixed Guest Additions information lookup
Solaris installer: fixed dependency checking while installing VirtualBox in a zone
Linux hosts/guests: Linux 3.3-rc1 compile fixes
Solaris hosts: fixed debug kernel panics while opening module CTF data (bug #9651)
Mac OS X hosts: fixed Python support on Lion
Linux Additions: make 3D passthrough work on OL/RHEL 6.2 (bug #10010)
Linux Additions: fixed missing implementation when copying shared folder data through kernel high memory (bug #9878)
Linux Additions: make sure all data is written when closing a memory mapped file on a shared folder
Linux Additions: added support for X.Org Server 1.12
Solaris Additions: fixed guest kernel driver to load properly on guest reboot (4.1.8 regression; bug #10113)
Solaris Additions: fixed missing 64-bit OpenGL library VBoxOGL.so (bug #10151)
Solaris Additions: fixed VBoxService import and start for Solaris 11 guests.
Windows Additions: some Windows 8 adaptions
Windows Additions: several fixes for shared folders (bug #9753)
Guest control: miscellaneous bugfixes

Translate
VirtualBox là một sản phẩm ảo hóa mạnh mẽ x86 cho doanh nghiệp cũng như sử dụng nhà. Không chỉ là VirtualBox một cực kỳ tính năng phong phú, sản phẩm hiệu suất cao cho khách hàng doanh nghiệp, nó cũng là giải pháp chuyên nghiệp duy nhất đó là tự do có sẵn như là phần mềm nguồn mở theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Xem phần "Giới thiệu về VirtualBox" giới thiệu.

Hiện nay, VirtualBox chạy trên máy chủ Windows, Linux, Macintosh và OpenSolaris và hỗ trợ một số lượng lớn các hệ thống điều hành khách bao gồm nhưng không giới hạn cho Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7), DOS / Windows 3. x, Linux (2.4 và 2.6), Solaris, OpenSolaris, và OpenBSD.


VirtualBox được tích cực được phát triển với bản phát hành thường xuyên và có một danh sách ngày càng tăng của các tính năng, hệ thống điều hành khách được hỗ trợ và các nền tảng chạy trên. VirtualBox là một nỗ lực cộng đồng được hỗ trợ bởi một công ty chuyên dụng: tất cả mọi người được khuyến khích đóng góp còn Sun đảm bảo sản phẩm luôn đáp ứng các tiêu chí chất lượng chuyên môn.

Một số các tính năng của VirtualBox là:
• Modularity VirtualBox có một thiết kế cực kỳ mô-đun với các giao diện lập trình nội bộ được xác định và thiết kế một khách hàng / máy chủ. Điều này làm cho nó dễ dàng để kiểm soát nó từ giao diện cùng một lúc: ví dụ, bạn có thể bắt đầu một máy ảo trong một máy ảo giao diện điển hình và sau đó kiểm soát rằng máy từ dòng lệnh, hoặc có thể từ xa. VirtualBox cũng đi kèm với một Kit phát triển phần mềm đầy đủ: mặc dù nó là phần mềm mã nguồn mở, bạn không phải hack mã nguồn để viết một giao diện mới cho VirtualBox.
• máy ảo mô tả trong XML. Các thiết lập cấu hình của máy ảo được lưu trữ hoàn toàn trong XML và độc lập của các máy địa phương. Do đó, định nghĩa máy ảo có thể dễ dàng được chuyển đến các máy tính khác.
• Bổ sung của khách cho Windows và Linux. VirtualBox có phần mềm đặc biệt có thể được cài đặt bên trong máy ảo Windows và Linux để cải thiện hiệu suất và làm cho hội nhập nhiều hơn liền mạch. Trong số các tính năng được cung cấp bởi những Guest Additions là tích hợp con trỏ chuột và các giải pháp màn hình tùy ý (ví dụ bằng cách thay đổi kích thước cửa sổ khách).
• Chia sẻ thư mục. Giống như nhiều giải pháp ảo hóa khác, để trao đổi dữ liệu dễ dàng giữa máy chủ và khách, VirtualBox cho phép khai báo các thư mục máy chủ lưu trữ nào đó như là "các thư mục chia sẻ", mà sau đó có thể được truy cập từ bên trong máy ảo.

VirtualBox 4.1.10 (2012/03/13)
Đây là một bản phát hành bảo trì. Các mặt hàng sau đây đã được cố định và / hoặc bổ sung:
GUI: nếu hỗ trợ 3D trên máy chủ là không có sẵn cho một số lý do, không chỉ vô hiệu hóa thiết lập máy ảo này, nhưng cũng bỏ chọn hộp kiểm
VMM: cố định một vấn đề tiềm năng gây ra lịch trình ngắt trong quyền SYSEXIT sau khi STI
VMM: cố định một vị khách tiềm năng bộ nhớ tham nhũng vấn đề với nhiệt hạch trang
VMM: điều chỉnh các thuật toán mô-đun kết hợp nhiệt hạch trang một chút, nói chung kết quả trong các trang hơi nhiều hơn chia sẻ
Chính: giao diện máy chủ không còn phải "mặc định" cho các thuộc tính địa chỉ IP và mặt nạ mạng
Chính: không phụ thuộc vào một mật khẩu cho các hoạt động kiểm soát một số khách sạn (bug # 10030)
Hỗ trợ 3D: cố định của Windows XP máy chủ hỗ trợ (4.1.8 hồi quy, lỗi # 10071 và 10088)
Hỗ trợ 3D: vẽ các bản sửa lỗi cho máy chủ Linux với đồ họa NVIDIA
Hỗ trợ 3D: cố định các vấn đề trạng thái lưu trữ (4.1.8 hồi quy; lỗi # 10126)
Hỗ trợ 3D: WDDM driver: tai nạn powershell_ise cố định (bug # 10167), làm cho các ứng dụng dựa trên WPF làm việc với Aero được kích hoạt, tai nạn WinSAT cố định bổ sung có thể
VRDP: cố định từ xa vào clipboard vấn đề tương thích với một số khách hàng
Lưu trữ: cố định tham nhũng dữ liệu có thể có khi nén VDI hoặc hình ảnh VHD với ảnh chụp nhanh (32-bit chỉ có hosts)
iSCSI: cố định sụp đổ khi sử dụng các thông tin không chính xác khi chứng thực với một mục tiêu Lio (bug # 10173)
Serial: không hủy bỏ chế độ máy chủ trong điều kiện lỗi hiếm (máy chủ Windows)
SDK: thực sự tàu hiện tại C cam kết ràng buộc
SDK: cố định mã keo Java JDK 1.7.0 (bug # 9848)
SDK: thêm Python ví dụ
Số liệu: số liệu thu thập liên quan đến chặn máy ảo mạnh mẽ hơn
Web dịch vụ: thêm hỗ trợ SSL / TLS
VBoxShell: cố định của khách tra cứu thông tin bổ sung
Solaris cài đặt: cố định phụ thuộc kiểm tra trong khi cài đặt VirtualBox trong một khu vực
Linux máy chủ / khách: Linux 3.3-rc1 bản sửa lỗi biên dịch
Solaris máy: cố định gỡ lỗi hạt nhân hoảng loạn trong khi mở dữ liệu mô-đun CTF (bug # 9651)
Mac OS X máy: cố định Python hỗ trợ trên Lion
Linux bổ sung: làm cho công việc passthrough 3D trên CV / RHEL 6,2 (bug # 10010)
Linux bổ sung: cố định thiếu thực hiện khi sao chép dữ liệu thư mục được chia sẻ thông qua bộ nhớ hạt nhân cao (bug # 9878)
Bổ sung Linux: chắc chắn rằng tất cả các dữ liệu được viết khi đóng một tập tin bộ nhớ ánh xạ vào một thư mục được chia sẻ
Linux bổ sung: bổ sung hỗ trợ cho X.Org Server 1,12
Solaris, bổ sung: khách sạn hạt nhân cố định trình điều khiển để tải về khởi động lại khách (4.1.8 hồi quy; lỗi # 10113)
Solaris, bổ sung: cố định mất tích 64-bit thư viện OpenGL VBoxOGL.so (bug # 10151)
Solaris, bổ sung: VBoxService nhập khẩu cố định và bắt đầu cho Solaris 11 khách.
Windows bổ sung: một số Windows 8 adaptions
Windows bổ sung: một số bản sửa lỗi cho các thư mục chia sẻ (bug # 9753)
Khách kiểm soát: linh tinh sửa lỗi

Download
32 bit :
64 bit :

Update link nè :
 
#2
Tks bác nhé.:x
 
#3
Mà bác úp lên mediafire hay gì y.link này nản lắm.\m/
 

Bài xem nhiều