• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Tìm bản ghost có tích hợp nút shutdown trong menu chuột phải

chipmasteri

Member Mới
Tham gia
27/6/12
Bài viết
3
Thích
0
#2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho cái mod đó thôi nha. ko fai bản ghost này
 

traidailuc

Member Tích Cực
Tham gia
14/9/12
Bài viết
139
Thích
42
#3
Vãi thánh cái này chỉ cần chạy file reg này là có mà:
Nội dung copy vào notepad rồi lưu thành reg nhé:
Windows Registry Editor Version 5.00

;InstallTakeOwnership
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

;Copy to move to
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

;Desktop Context Menu add control panel device manager add remove programs
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Control Panel]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Control Panel\command]
@=hex(2):72,00,75,00,6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
00,20,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
2c,00,43,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,5f,00,52,00,75,00,6e,00,44,\
00,4c,00,4c,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Device Manager]
@=hex(2):40,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,\
00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,76,00,6d,00,67,00,\
72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,34,00,00,00
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Device Manager\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\
00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,\
76,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Add-Remove Programs]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Add-Remove Programs\command]
@=hex(2):63,00,6f,00,6e,00,74,00,72,00,6f,00,6c,00,20,00,61,00,70,00,70,00,77,\
00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Msconfig]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Msconfig\command]
@="msconfig.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad\command]
@="notepad.exe %1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Registry Editor]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Registry Editor\command]
@="regedit"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Services]
@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,\
68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,32,\
00,32,00,30,00,35,00,39,00,00,00
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Services\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,\
63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,\
00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,\
74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,\
00,73,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

;Power Menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Tắt máy tính]
"MUIVerb"="Tắt máy tính"
"SubCommands"="Tắt máy tính;Khởi động lại;sleep;hibernate;lock;logoff;switch"
"Icon"="shell32.dll,215"
"Position"="bottom"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Tắt máy tính]
@="Tắt máy tính"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Tắt máy tính\command]
@="Shutdown -s -f -t 00"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Khởi động lại]
@="Khởi động lại"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Khởi động lại\command]
@="Shutdown -r -f -t 00"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep]
@="Sleep"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep\command]
@="rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate]
@="Hibernate"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate\command]
@="Shutdown -h"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock]
@="Lock"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock\command]
@="Rundll32 User32.dll,LockWorkStation"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff]
@="Log Off"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff\command]
@="Shutdown -l"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch]
@="Switch User"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch\command]
@="tsdiscon.exe"
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm