• Hãy ủng hộ PhienBanMoi.Com bằng cách LIKE trang FANPAGE , GOOGLE+ dưới mỗi bài viết hoặc chia sẻ website nếu thấy hữu ích. Trân trọng cảm ơn!
  • [Thông Báo] Tuyển thành viên viết bài KIẾM TIỀN trên PhienBanMoi.Com


    Nhằm mục đích phát triển Phienbanmoi.com hơn nữa, có thêm các bài viết thông tin thực sự hữu ích từ những thành viên tích cực. BQT đã quyến định tạo ra cơ hội kiếm tiền từ các bài viết được đăng tải và chia sẻ trên diễn đàn

Xem và sửa giúp mình đoạn code này với

mr.trung91

Member Tích Cực
Tham gia
16/4/12
Bài viết
239
Thích
209
#1
Mã:
@echo off
goto Win7Check
:Win7Check
if not exist "%PUBLIC%" (
goto WinXPCheck
)
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto Win7
:WinXPCheck
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto WinXP
:WinXP
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.ini" >nul 2>nul
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.OK" >nul 2>nul
echo copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.OK"&&copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.OK"
>>"%HomeDrive%\boot.ini" echo.
>>"%HomeDrive%\boot.ini" echo %HomeDrive%\grldr="Start Norton Ghost"
echo bootcfg /timeout 6&&bootcfg /timeout 6
for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\boot.ini" >nul 2>nul
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\boot.OK" >nul 2>nul
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\menu.lst" >nul 2>nul
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\grldr" >nul 2>nul
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\Ghost.iso" >nul 2>nul
del /f /q /a "%HomeDrive%\menu2.lst"
rd /s /q files
del /f /q /a setup.cmd
:Win7
for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\bootmgr" >nul 2>nul
ren "%HomeDrive%\bootmgr" bootmgrt
ren "%HomeDrive%\menu.lst" menu3.lst
ren "%HomeDrive%\menu2.lst" menu.lst
ren "%HomeDrive%\grldr" bootmgr
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\menu.lst" >nul 2>nul	
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\bootmgr" >nul 2>nul
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\bootmgrt" >nul 2>nul
attrib +s +r +h "%HomeDrive%\Ghost.iso" >nul 2>nul
del /f /q /a "%HomeDrive%\menu3.lst"
rd /s /q files
del /f /q /a setup.cmd
code tích hợp ghost.iso vào hdd
sai, thừa, thiếu chỗ nào sửa giúp mình với nhé, mình đang nghịch cái này
 

mr.trung91

Member Tích Cực
Tham gia
16/4/12
Bài viết
239
Thích
209
#2
ko thấy pro nào giúp với nhỉ, nản ghê :D, khác tự sửa lại chút bác nào biết nhiều về cái này giúp với nhé

Mã:
@echo off
color 1a
chcp 437
mode con lines=40 cols=100
title Demo 1 Click
echo.
echo   Tools tich hop Minixp va Ghost11.5 vao HDD Windows XP hoac Windows 7
echo.
set Setup=
set /P Setup=  Thuc hien hay ko (y/n): 
echo.
IF %Setup%==y goto Win7Check
IF %Setup%==n goto End
:Win7Check
if not exist "%PUBLIC%" (
goto WinXPCheck
)
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto Win7
:WinXPCheck
for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') do goto WinXP
:WinXP
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.ini" >nul 2>nul
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\boot.OK" >nul 2>nul
echo copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.OK"&&copy /y "%HomeDrive%\boot.ini" "%HomeDrive%\boot.OK"
>>"%HomeDrive%\boot.ini" echo.
>>"%HomeDrive%\boot.ini" echo %HomeDrive%\grldr="Start Grub4dos"
echo bootcfg /timeout 6&&bootcfg /timeout 6
for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso boot.ini boot.OK minixp.iso) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
del /f /q /a "%HomeDrive%\menu2.lst"
cls
echo.
echo   Da hoan thanh, khoi dong lai may de xem ket qua
echo.
@pause
goto End
rd /s /q files
del /f /q /a setup.cmd
:Win7
for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
for %%x in (grldr menu.lst menu2.lst Ghost.iso) do echo copy /y files\%%x %HomeDrive%\ &&copy /y files\%%x %HomeDrive%\
attrib -R -H -S "%HomeDrive%\bootmgr" >nul 2>nul
ren "%HomeDrive%\bootmgr" bootmgrt
ren "%HomeDrive%\menu.lst" menu3.lst
ren "%HomeDrive%\menu2.lst" menu.lst
ren "%HomeDrive%\grldr" bootmgr
for %%x in (menu.lst bootmgr bootmgrt Ghost.iso minixp.iso) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nul
del /f /q /a "%HomeDrive%\menu3.lst"
cls
echo.
echo   Da hoan thanh, khoi dong lai may de xem ket qua
echo.
@pause
goto End
:End
rd /s /q files
del /f /q /a setup.cmd
 

Bài xem nhiều

Chia sẻ kiến thức - Download phần mềm